Bilag 5: Præsentation af Gruppeordningen på Baltorpskolen

 

Alle specialiserede undervisningstilbud i Ballerup Kommune tager afsæt i skolernes overordnede vision Skole med Vilje, der lægger vægt på at:

  • Alle børn lærer optimalt i skolen
  • Alle skaber fællesskaber i skolen
  • Skolen mestrer fornyelse

 

Navn

Gruppeordningen Baltorpskolen

Adresse

Platanbuen 1, 2750 Ballerup

Åbningstider

7.50-16

Ledelsesoplysninger

Uddannelser / erfaringer.

Pædagogisk leder Line Kølby.

Læreruddannet, Organisationsuddannelse fra Dispuk og erfaring indenfor specialundervisning.

Børnegruppen

Udfordringer / baggrunde.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne profiterer af at være i et mindre undervisningsmiljø, hvor de får mulighed for læring i et lavere tempo, mange gentagelser og forskellige måder at lære, træne og opnå ny viden og færdigheder på.

Mange af eleverne er også udfordret i forhold til ADHD, autismespektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, OCD.

Personalesammensætning

Uddannelser / erfaringer / kompetencebredde.

Personalegruppen består af pædagoger og lærere med en specialiseret viden og erfaring i forhold til generelle indlæringsvanskeligheder. Der sker løbende en opkvalificering af personalet, så det til enhver tid er kvalificeret til at møde gruppeordningens elever med de behov og udfordringer de har.

Tilbuddets faglige og sociale opgaver i forhold til børnegruppen,

Børn og unge skal periodevis kunne tilbydes specialiserede tilbud, der skaber trivsel, udvikling og læring. Formålet er, at tilgodese børn og unges aktuelle situation og styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet. Gruppeordningen arbejder med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale og muligheder. Alle børn skal være en del af et eller flere fællesskaber, som de møder i deres skoleliv og deres fritidsliv. De skal blive klar til livet udenfor skolen og tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på egen hånd.

Tilbuddets teoretiske udgangspunkt og efterlevelse i praksis, herunder børnesyn.

 

 

I Gruppeordningen er der et inkluderende læringsmiljø, som sikrer det enkelte barn de bedste betingelser for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Vi tager udgangspunkt i, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan. Alle børn har særlige behov, talenter og muligheder - og de skal ses, anerkendes og udfordres, der hvor de er. Personalet i gruppeordningen skaber de rammer der skal til, for at børnene kan blive en del af flere fællesskaber af såvel faglig som social karakter. Børnenes ressourcer og kompetencer danner udgangspunkt for deres læring og udvikling og vi tilstræber at give alle børn mulighed for at udnytte deres faglige, sociale og personlige potentiale bedst muligt.

Forældresamarbejde

Fagligt og socialt.

Traditioner

Gruppeordningen vægter et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn. Vi prioriterer at inddrage forældrene i børnenes skole, så vi i fællesskab kan understøtte barnets udvikling. Vi tilbyder fælles faglige og sociale arrangementer på tværs af klasserne, for at styrke børn og forældres sammenhold og fællesskab i gruppeordningen. Ligeledes inviteres forældre til børn og unge i gruppeordningen til mindst to individuelle samtaler om året.

Tilbuddets tilgang til læring

Vi tilbyder børn og unge et trygt og udviklende læringsmiljø, som tager individuelt udgangspunkt i barnets faglige, sociale og personlige behov og potentiale. Vi evaluerer løbende børnenes faglige progression og sikrer os, at vi har et godt og aktuelt kendskab til det enkelte barns udvikling. Vores sigte er, at de elever som har forudsætninger for det, forberedes til folkeskolens prøver.

Øvrige indsatser og tiltag

De yngste elever er tilknyttet skolens BFO, hvor der er et overlap af personale fra gruppeordningen, ligesom der er personale fra BFO, som er en del af børnenes skoledag i gruppeordningen. På den måde sikres børnene en sammenhængende genkendelig dag, med mulighed for at være sammen med kendte voksne om eftermiddagen.