Om skolen

Profil

Baltorpskolen er en kommunal folkeskole med elever fra 0. kl. til 9. klasse. 

Baltorpskolen ligger centralt i Ballerup. Skoledistriktet omfatter området omkring Rugvænget centralt i Ballerup og området omkring Grantoften i den vestlige del af Ballerup.

Skolen er opdelt i to afdelinger: Afdeling Rugvænget og Afdeling Grantoften. 

Vi har cirka 1.100 elever, og der er typisk to klasser pr. årgang pr. afdeling.

Vi har gode IT-faciliteter med elektroniske tavler i alle lokaler. Vi udleverer Chromebooks til eleverne fra 3. klassetrin og har et nyindrettet lokalt Makerspace. Baltorpskolen har netop vedtaget en ny international profil, hvor sprog-og kulturforståelse er afsæt for samarbejde med erhvervsliv og lokalområdet. Se mere fra vores proces med udviklingen af den nye profil https://baltorpskolen.dk/filer/praesentationbaltorpskolensprofilarbejdepdf : 

Vi prioriterer efteruddannelse af vore medarbejdere højt og bruger bl.a. ERASMUS-midler hertil. Se mere om vores nuværende ERASMUS-projekt om dysleksi i engelskundervisningen her:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DK01-KA101-074944

Vores værdier

Skolebestyrelsen for Baltorpskolen er blevet enige om tre værdier, der kendetegner skolen:

 • Ansvarlighed
 • Bæredygtighed
 • Faglighed

Skolens pædagogiske udviklingsgruppe arbejder lige nu på at knytte konkrete udsagn til de tre værdier, så det bliver mere tydeligt, hvad skolen forstår ved værdierne.

BFO - Fritidsordning

Baltorpskolen har en fritidsordning - BFO - som er for elever 0. klasse til og med 3. klasse.

BFO'en er en del af skolen, og medarbejderne i BFO'en deltager bla. i en del af undervisningstiden fra 0. - 3. klasse.

Vi samarbejder med lærerne om børnenes læring, udvikling og trivsel, og sammen skaber vi fællesskab, sammenhæng og variation i barnets hverdag.

Du kan læse mere om BFO'en her: 
Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune

Takster https://ballerup.dk/borger/born-unge/dagtilbud/foraeldrebetaling-og-tilskud#takster-pr-1-januar-2020

BFO på Baltorpskolen
BFO'en på Baltorpskolen har i alt tre afdelinger, som er fordelt mellem skolens to matrikler.

Eleverne på Afdeling Rugvænget bruger BFO TiKo og Afdeling Grantoften bruger Fritter Fri og 8'eren.

Adresser og åbningstiderne for BFO'en finder du her

Majbørn - BFO for kommende elever i 0. klasse
Før-skolebørn kalder vi også majbørn, da de starter i BFO 1. Maj.

Når Baltorpskolens børn starter i BFO skal de opleve en overskuelig, tryg og rar begyndelse på fritterlivet samt skolestart.

Den gode overgang fra børnehave til skole starter allerede, mens børnene går i børnehave. I månederne op til børnene starter i BFO, sørger vi for følgende i samarbejde med børnehaverne:

 • Overleveringssamtaler med børnehaverne
 • Start på klassedannelse på baggrund af overleveringerne fra børnehaverne
 • Invitation til besøg i den afdeling hvor jeres barn skal starte, overleveringssamtaler mv. 

I tiden frem til skolestart forberedes børnene i BFO’en til den kommende skolestart gennem opgaver og nogle af skolens arbejdsformer og rutiner. Børnene bliver også introduceret til BFO-kulturen, og vi støtter dem i at skabe gode relationer og nye kammeratskaber.

Specialtilbud - Tale/Høre

Tilbuddet har åbent i skolens almindelige åbningstid og følger den kommunale feriekalender for skolerne. Skolen følger folkeskolens fagramme og er organiseret med klasserne 0.-2. T og 0.-2.H, 2.-4.T og 2.-4.H samt 4.-6.H og 7.-9.H. Vi ligger placeret på en almen folkeskole, og følger så vidt muligt fælles traditioner og deltager i fælles projektuger mm. 

Taleafdelingens målgruppe
Børn med specifikke sproglige vanskeligheder som primær udfordring. Fælles for alle taleelever er, at de har brug for særlig opmærksomhed i kommunikative sammenhænge og i den talesproglige udvikling.

Høreafdelingens målgruppe
Børnegruppen består af elever med tale- høre- og/eller synsvanskeligheder. Den primære funktionsnedsættelse er høretab, og som følge heraf ses et sær¬ligt behov for opmærksomhed i forhold til tale og/eller sproglig udvikling.

Medarbejdere
Medarbejderstaben er specialiserede i at kunne undervise børn med talevanskeligheder og hørevanskeligheder. Personalet består af lærere, logopæder, og skolepædagoger. Afdelingerne har endvidere tilknyttet en psykolog og en motorikkonsulent.

Læringssyn
Tale/høreafdelingens læringssyn tager afsæt i et helhedssyn og har en udvidet tilgang til læring. Vi arbejder således både med børnenes og de unges faglige, sociale og personlige læring og definerer vores kerneopgave som ‘at alle elever udvikler de kompetencer og den livsduelighed, der skal til for skabe sig et rigt liv både personligt og som deltagere i samfundslivet.’
De voksne har ansvar for at skabe progression i elevers trivsel og læring samt sproglige udvikling i samarbejde med forældrene samt skabe sammenhæng i elevernes skoleliv og videre færden. 
Vi arbejder med en anerkendende pædagogik og tror på at børn gør deres bedste. Vi fokuserer på den gode historie i barnet og ser fremad i forhold til barnets udvikling og ressourcer. Med udgangspunkt i fællesskaber, præget af deltagelsesmuligheder, omsorg og respekt for hinanden, skaber vi betingelser for at kunne udvikle tolerance og kunne indgå i ansvarlige fællesskaber med andre. Vi ønsker at opbygge selvværd og selvtillid hos den enkelte i fællesskabet.
Vi forsøger hele tiden at optimere rammer,struktur og tilgange til vores elever, for at skabe de bedste betingelser for læring, og således at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner.

Pædagogiske grundlag
Tale/høreafdelingen er funderet i Ballerup kommunes børne unge strategi ‘Fællesskab for alle -Alle i fællesskab’ og visionen ‘Skole med vilje’. Vores pædagogiske grundlag er baseret på en Low Arousal tilgang og forståelse og dette vil fortsat være et fokusområde samtidig med, at vi er i gang med at implementere den neuroaffektive tilgang. 
Målet er, at vi kan bidrage til, at enhver ung gennemfører en ungdomsuddannelse og er parat til videreuddannelse og/eller job, og at alle bliver til noget og til nogen.

Vi har gode IT-faciliteter med elektroniske tavler i alle lokaler. Vi bruger iPads i vores 0-2.klasser og udleverer Chromebooks til eleverne fra de går i 2-4. klassetrin. Vi anvender Soundfield som lydforstærkning i vores klasselokaler. 
Afdelingen er en del af en ny international profil, hvor sprog-og kulturforståelse er afsæt for samarbejde med erhvervsliv og lokalområdet, som er vedtaget på Baltorpskolen og vi er i proces med at udvikle denne, så den passer til vores målgruppe.

Majbørn/forskole 
Vores kommende elever har mulighed for at starte i forskole i BFO pr.1.maj sammen med skolens øvrige 0.klasser. Vi har god erfaring med dette da børnene hermed introduceres til BFO’ens rammer samt får berøringsflade med skolens øvrige 0.klasseselever inden de starter i skole.

BFO/klub
De yngste elever er tilknyttet skolens BFO, hvor der er personale fra BFO, som er en del af børnenes skoledag. På den måde sikres børnene en sammenhængende genkendelig dag, med mulighed for at være sammen med kendte voksne om eftermiddagen. Fra 4.kl er der mulighed for at gå i klub. Der findes både en klub på skolen og en klub med byggelegeplads mm på den anden matrikel.

Visitering til taletilbuddet eller høretilbuddet via PPR.
Den såkaldte “visitering” til tale eller høretilbuddet foregår via kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Du er meget velkommen til at kontakte pæd. Leder Kirsten Ørberg for at høre nærmere eller få en rundvisning.

Specialiserede undervisningstilbud

Baltorpskolen har et specialiseret undervisningstilbud, som alle elever i kommunen, der har behov for det, kan blive henvist til. Tilbuddet kaldes en gruppeordning.

Hvad er en gruppeordning?
En gruppeordning er et særligt tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne nyder godt af at være i et mindre undervisningsmiljø, hvor de får mulighed for læring i et lavere tempo, mange gentagelser og forskellige måder at lære, træne og opnå ny viden og færdigheder på.

Mange af eleverne er også udfordret i forhold til ADHD, autismespektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og OCD.

Hvad er formålet med tilbudet?
Børn og unge skal periodevis kunne tilbydes specialiserede tilbud, der skaber trivsel, udvikling og læring.

Formålet er, at tilgodese børn og unges aktuelle situation og styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet.

Gruppeordningen arbejder med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale og muligheder. Alle børn skal være en del af et eller flere fællesskaber, som de møder i deres skoleliv og deres fritidsliv. De skal blive klar til livet udenfor skolen og tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på egen hånd.

Hvad er personalets baggrund?
Personalet i gruppen består af pædagoger og lærere med en specialiseret viden og erfaring i forhold til generelle indlæringsvanskeligheder.

Der sker løbende en opkvalificering af personalet, så det til enhver tid er kvalificeret til at møde gruppeordningens elever med de behov og udfordringer de har.

Hvordan arbejder I med børnene?
I Gruppeordningen er der et inkluderende læringsmiljø, som sikrer det enkelte barn de bedste betingelser for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt.

Vi tager udgangspunkt i, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan. Alle børn har særlige behov, talenter og muligheder - og de skal ses, anerkendes og udfordres, der hvor de er.

Personalet i gruppeordningen skaber de rammer der skal til, for at børnene kan blive en del af flere fællesskaber af såvel faglig som social karakter.

Børnenes ressourcer og kompetencer danner udgangspunkt for deres læring og udvikling og vi tilstræber at give alle børn mulighed for at udnytte deres faglige, sociale og personlige potentiale bedst muligt.

Hvordan er jeres tilgang til læring?
Vi tilbyder børn og unge et trygt og udviklende læringsmiljø, som tager individuelt udgangspunkt i barnets faglige, sociale og personlige behov og potentiale.

Vi evaluerer løbende børnenes faglige progression og sikrer os, at vi har et godt og aktuelt kendskab til det enkelte barns udvikling. Vores sigte er, at de elever som har forudsætninger for det, forberedes til folkeskolens prøver.

Kan børnene være med i BFO'en?
De yngste elever er tilknyttet skolens BFO, hvor der er et overlap af personale fra gruppeordningen, ligesom der er personale fra BFO, som er en del af børnenes skoledag i gruppeordningen. På den måde sikres børnene en sammenhængende genkendelig dag, med mulighed for at være sammen med kendte voksne om eftermiddagen.

Hvordan fungerer forældresamarbejdet?
Gruppeordningen vægter et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn.

Vi prioriterer at inddrage forældrene i børnenes skole, så vi i fællesskab kan understøtte barnets udvikling. Vi tilbyder fælles faglige og sociale arrangementer på tværs af klasserne, for at styrke børn og forældres sammenhold og fællesskab i gruppeordningen. Ligeledes inviteres forældre til børn og unge i gruppeordningen til mindst to individuelle samtaler om året.

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær
Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom
 • funktionsnedsættelse
 • udredning
 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse
 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie
Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage.
 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket 
 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 
 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær
De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis eleven har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal
Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal
Hvis eleven har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020: 
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information
Du kan læse mere om de nye fraværsregler her:

Praktikanter

Uddannelsesplan for praktikanter på Baltorpskolen
Baltorpskolen tager gerne lærerstuderende i praktik på skolen. Du kan læse mere om praktikforløbet på skolen her.

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig
Praktikkoordinator: Torben Bille (TBI) tsbille@ownit.nu
Praktikansvarlig leder: Maria Norlin Frederiksen - maf1@balk.dk

Muligheder for praksissamarbejde
Skolen samarbejder med KP på alle tre praktikniveauer.

Rollefordeling mellem skole og uddannelsesinstitution
Der afholdes et formøde inden praktikken, hvor de studerende vil møde praktikvejlederen samt den praktikansvarlige leder på skolen. Her vil der forventningsafstemmes og roller, opgaver og praktiske oplysninger afklares.

 

Om Baltorpskolen

Baltorpskolen består af to matrikler – Grantoften og Rugvænget. Skolen har ca. 900 elever og 150 ansatte fordelt på de to matrikler

Rugvænget består af:

Indskoling 0. - 3. klasse - befinder sig i Indskolingen (IA)

Mellemtrin 4. - 6. klasse - befinder sig på hovedskolen

Udskoling 7. - 9. klasse - befinder på hovedskolen.

En Tale-høreafdeling bestående af elever med tale-hørehandicap - befinder sig i IA, og på 20-gangen

Grantoften består af:

Indskoling 0. - 3. klasse - befinder sig i bygning B

Mellemtrin bestående af 4. - 6. klasse - befinder sig bygning B

Udskoling bestående af 7. - 9. klasse - befinder sig i bygning C.

En gruppeordningen bestående af elever med generelle indlæringsvanskeligheder - befinder sig i bygning A

 

Forventninger til den studerende

 • At møde til tiden – hver dag
 • At være og arbejde på skolen alle dage, med forberedelse, undervisning, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervisning, vejledning, forskellige typer møder, gårdvagter, skole-hjem-samarbejde og forskellige andre læreropgaver. Dvs. overholdelse af mødepligt til alle dele af praktikken.
 • At tage aktivt del i alle aktiviteter (undervisning, vejledning, møder, ekskursioner mm)
 • At være velforberedt til både undervisningstimer og vejledning
 • At optræde ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for eleverne
 • At være bevidst om betydningen af egen ageren som en del af lærerjobbet
 • At være aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens dagligliv og i den forbindelse forholde sig aktivt til sin egen læring
 • At overholde tavshedspligt og regler for videooptagelse mm.
 • At sygemelding skal ske til den praktikansvarlige leder, Maria, senest kl. 7 på tlf. 2348 6290
 • At være bevidst om, at man i praktikken er en del af en arbejdskultur, og at denne kan være væsentlig anderledes, end det man er vant til fra læreruddannelsesstedet.

På Baltorpskolen ser vi muligheder i den "læringsforstyrrelse" det giver, at have studerende på skolen og de studerende vil møde lærere, der har ønsket at have praktikanter. De studerende bydes velkommen af en engageret, uddannet praktikvejleder, der er opsøgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikniveauer. Praktikkoordinatoren inviterer de studerende til et formøde inden selve praktikken, hvor der forventningsafstemmes.

Studieaktivitetsmodel
Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærerstuderende. I praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de studerende kan have af forventninger til de forskellige parter. Nedenfor illustrerer modellen de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de studerende kan have i praktikken. Skolen skal placere de 225 arbejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kvadranter. Skolen kan derudover tilføje andre aktiviteter i kvadranterne.

studieaktivitetsmodel for Baltorpskolen

Vejledende tekst og tal:
Kategori 1: De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører opgaver initieret af praktiklæreren. Hos UCC forventes det, at den studerende underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner/ 67,5 timer pr. praktikperiode.Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre læreropgaver. Alt i alt en arbejdsbelastning for de studerende på ca. 110 timer.

Kategori 2: De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver initieret af praktiklæreren/skolen fx forberedelse og efterbehandling af undervisning og vejledning, skole-hjemsamarbejde mm. I alt ca. 50 timer

Kategori 3: De studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven. I alt ca. 50 timer.

Kategori 4: De studerende får vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen. I alt ca. 15 timer.

Derudover er det rart at vide at:
● Der er fri afbenyttelse af kaffe og te i personalerummet og i indskolingsafdelingen
● Alle elever fra 4.-9. klasse har en PC/Chrome Book
● Der er tilsyn fra kl. 7.50 -8.00
● Alle klasselokaler har smartboards
● Vi kobler dig på PersonaleIntra. Du kan logge ind på smartboards og computere
med dit UNI-login (det samme som til PersonaleIntra).
● Hvis du læser den sidste lektion i en klasse, er det din opgave at sikre
oprydning i lokalet og arealet lige uden for, lukke vinduer, samt låse af.
● Rygning er ikke tilladt på skolens område.
● Du får nøgle til skolen på kontoret. Du skal medbringe et depositum på 100 kr.

Kompetencemålene for praktikken

Kompetencemålene for praktikken

Plan for praktik på niveau 1

Plan for praktik på niveau 1

Rammer: De studerende vil i størst muligt omfang blive tilknyttet så få klasser og/eller teams som muligt. det er muligt at komme i praktik i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Tilrettelæggelse: Ud over undervisningen, vil det i videst mulige omfang være tilrettelagt på en sådan måde, at det vil være muligt at deltage i skole-hjemarbejdet, teammøder og fagteammøder.

Eksamen: Det er praktikvejlederen der deltager i eksamen. Det er muligt at arbejde med sin opgave på skolen samt få vejledning.

Plan for praktik på niveau 2
Plan for praktik på niveau 2

Rammer:
De studerende vil i størst muligt omfang blive tilknyttet så få klasser og/eller teams som muligt. det er muligt at komme i praktik i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Tilrettelæggelse:
Ud over undervisningen, vil det i videst mulige omfang være tilrettelagt på en sådan måde, at det vil være muligt at deltage i skole-hjemarbejdet, teammøder og fagteammøder.

Eksamen:
Det er praktikvejlederen der deltager i eksamen. Det er muligt at arbejde med sin opgave på skolen samt få vejledning.

Plan for praktik på niveau 3

Plan for praktik på niveau 3

Rammer:
De studerende vil i størst muligt omfang blive tilknyttet så få klasser og/eller teams som muligt. det er muligt at komme i praktik i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Tilrettelæggelse: Ud over undervisningen, vil det i videst mulige omfang være tilrettelagt på en sådan måde, at det vil være muligt at deltage i skole-hjemarbejdet, teammøder og fagteammøder.

Eksamen: Det er praktikvejlederen der deltager i eksamen. Det er muligt at arbejde med sin opgave på skolen samt få vejledning.

Politikker og principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Baltorpskolen, herunder strategi omkring mobning, klassedannelse, ordensregler m.m. Du finder dem alle sammen her.