Her kan du læse om skolebestyrelsen medlemmer, principper mv.

Suppleringsudvalg til skolebestyrelsen 2024

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand for skolebestyrelsen
Julijana Nechevska

3 Elevrepræsentant

Forældrerepræsentant

Kamilla Annie Justenborg

Forældrerepræsentant

Gitte Håhr Dam

Forældrerepræsentant
Christian Kjærsgaard Johansen
 

Forældrerepræsentant
Jesper Werge

Forældrerepræsentant

Karina Trane Kjeldsen

Forældrerepræsentant
Andre Amingsø

Forældrerepræsentant
Thomas Karlsen
 

Kommunalbestyrelsesmedlem
Maria Lundahl Assov
Mobil: 4072 7766
Mail: mlu@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Kirsten Weiland
Tlf: 2497 3008
Mail: kirw@balk.dk

Ledelsesrepræsentant
Simon Lundgren
Tlf.: 2069 1254
Mail: slu@balk.dk

Medarbejderrepræsentant
Helle Christina Nellemose

Medarbejderrepræsentant
Lasse Emil Colding

Medarbejderrepræsentant
Line Stendorf Madsen

Medarbejderrepræsentant
Pia Camilla Salling

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Baltorpskolen.

Du finder dem her: Principper for Baltorpskolen.

Høringssvar

Til Børne- og Skoleudvalget
Fra Skolebestyrelsen på Baltorpskolen
Ballerup d. 9. oktober 2020

Resume: 
Vi har på Baltorpskolen modtaget Børne- og Skoleudvalgets indstilling til lukning af Tale og Høretilbuddet.
Baltorpskolen har et højt specialiseret tilbud, hvor Høretilbuddet har fungeret på skolen igennem 40 år. Taletilbuddet har været i funktion på skolen siden 2011. Begge tilbud er for elever fra Ballerup og omkringliggende kommuner. Det har givet børn og forældre et relevant tilbud, som ikke finder sin lige i Region Hovedstaden.

Skolebestyrelsens bemærkninger:
Vi kan med indstillingen læse at antallet af elever i begge grupper er faldende, samt at elever fra omkringliggende kommuner dermed fylder mere. Vi forstår samtidig det økonomiske incitament til at sparre penge, men ser det som et meget kortsigtet perspektiv. Det skal ses i forhold til det som sættes i stedet.

  • I region Hovedstaden med sine 29 kommuner og 1.846.023 borgere findes der kun Baltorpskolens tilbud til elever med Tale-Hørevanskeligheder. Det skal ses i lyset af, at Skolen på Kastelvej i Københavns Kommune arbejder ud fra en enstrenget tegnsprogsmetodik. Hvis tilbuddet lukker, er det kun Ringsted Kommune som har en lignende tilbud. Det vil betyde, at ud af Sjællands 46 kommuner og cirka 2.7 millioner borgere vil der kun være ét højt specialiseret tilbud til elever med Tale-høre vanskeligheder!  (Kilde - https://da.wikipedia.org/wiki/Kommuner_i_Danmark)
  • Ballerup vil oprette en kompetence enhed til at understøtte elever fra begge tilbud på deres almene folkeskoler. Her vil vi gerne refererer til Handicaprådet høringssvar, som mener at - citat ”Handicaprådet vurderer, at den særlige kompetenceenhed med halvtids logopæd og en halvtidslærer med særlig viden om elever med talevanskeligheder vil give mindre kvalitet og mindre kompetencer.”
  • I mødet med forældre til elever med Tale-Hørevanskeligheder, er det blevet tydeligt for skolebestyrelsen, at den opsøgende tidligere indsats enten ikke er sket eller mislykkes. Det gælder både i Ballerup Kommune og i flertallets af kommunerne i Region Hovedstaden. Det understreger et udbredt behov for, at elever i deres skoletid modtager et højt specialiseret tilbud. Det er samtidig tydeligt at kendskabet til tilbuddet på Baltorpskolen, ikke er udbredt i kommunerne i Region Hovedstaden. Et flertal af forældrene i taletilbuddet har IKKE oplevet at modtage den nødvendige oplysning til tilbuddets eksistens. Bare det at finde viden om tilbuddet har været svært. 
  • At vælge at nedlægge et tilbud som Tale-Høretilbuddet har en kortsigtet økonomisk gevinst. Et barn i Tale-Høretilbuddet vil igennem sig fulde levealder ofte skulle kompenseres med anden offentlig støtte eller ydelser, for eksempel manglende skolegang på grund af fravær, angst, forældrenes tabte indtægter i forhold til at skulle varetaget deres barns tarv.

Skolebestyrelsens anbefalinger:

Tilbuddet løser en vigtig samfundsmæssig opgave i Danmarks største region. I en forventning om, at elever med tale-høre vanskeligheder skal have relevant tilbud, ser vi forsættelsen at Tale-Hørertilbud, som et fælles kommunalt ansvar i Region Hovedstaden. Ballerup Kommune er kendt fór og stiller et tilbud til rådighed, som er dybt specialiseret og essentielt for at lykkes med at skabe børn og unge, der får en god livskvalitet og opnår mestringsstrategier.

Begge tilbud har især øje for helheden omkring det enkelte barn, og arbejder på tværs af faggrupper. En tydeligt kendetegn for denne succes er, forældrenes oplevelser af at deres børn vokser og trives i tilbuddet.

Vi ser tilbuddets faldende elevtal, som udtryk for en klart manglende profilering i andre kommuner, hvor den nødvendige viden om at tilbuddet ikke er tilstede. Vi anbefaler at skærpe profileringen igennem det tværkommunale samarbejde i regionen. Vi kan som skolebestyrelse, være medarrangør af informationskampagner i både organisationen Skole og Forældre, samt specialskolernes afdeling af Skole og Forældre.

Vi tror på at Ballerup Kommune med sin brede vifte af specialiserede tilbud, forsætter som den foregangs kommune, den er kendt for at være på landsplan. Med Baltorpskolens nye profil in mente, vil elever fra Tale-Høretilbuddet få en naturlig og bedre adgang, til det kommunale erhvervsliv og den større verden udenfor Danmark.

På vegne af Skolebestyrelsen på Baltorpskolen

Thomas Berg Nielsen
Skolebestyrelsesformand

Årsberetning

Årsberetning for Baltorpskolens bestyrelsesarbejde i skoleåret 2021-2022

Kære forældre, personale og elever på Baltorpskolen

Vi er nået til slutningen af skoleåret og derfor denne korte beretning.
I år har vi haft et særligt år, som har ændret sin skikkelse fra Coronaudfasning med
ugentlige tests og vaccinationer til en ”normal” hverdag med stramt budget og
forventningsfulde sommerferieplaner.
Skolebestyrelsen på Baltorpskolen har i år været især optaget af følgende emner:

 Skolens profil: ”Baltorpskolen – ind i verden. Sammen.”

Skolen er i fuld gang med at styrke sin identitet, bl.a. blev der investeret i de fysiske
rammer af faglokalerne og opkvalificering af medarbejdere som
fremmedsprogsvejledere. Baltorpskolen er blevet til den første skole i Ballerup med et
sproglokale.

 Skolens specialtilbud: gruppeordningerne
Skolen har arbejdet på etablering af et specialiseret 10. klassetilbud. For at
understøtte Gruppeordningen økonomisk, fik gruppeordningen en ekstraordinær
bevilling i skoleåret 2021/22. Der pågår pt. en kortlægning af det specialiserede
område som et led i økonomiske ressourcetildeling, som forventes afsluttet til august.

 Elevernes projekter på tværs af klassetrin
Eleverne har været gode til at samarbejde på tværs og til at bidrage til et bedre
skoleliv. Bl.a. har skolens lille elevråd deltaget i børnerådsdag og har forhandlet sig
frem til renovering af multibanen på afdeling Grantoften og nye badearmaturer på
afdeling Rugvænget. Derudover blev der i løbet af skoleåret afviklet spændende
projekter på tværs af klassetrin, hvor eleverne fik styrket deres faglighed, kreativitet
og samarbejdet på tværs. Der blev bl.a. afviklet et Budahari-projekt på Grantoften,
samt et projekt som omhandlede de olympiske lege på Rugvænget, hvor
borgmesteren var med til at overrække præmierne. Ikke kun i
undervisningssammenhæng, hareleverne været gode til at inspirere hinanden, men
også uden for undervisningen bl.a. ved at afvikle et stor Talent Show i BFO-rammerne
og en stor familie sommerfest i klubben.

 Skolehjemsamarbejde og kontaktforældrene
Skolebestyrelsen har arbejdet på et vigtigt princip ”skole-hjem-samarbejde
princippet”. Takket være de gode inputs af de engagerede elever, kontaktforældre og
personale fik vi vedtaget dette princip, og vi glæder os til at kunne mærke princippets
virkning fra det nye skoleår. Derudover fik vi vedtaget et princip om kontaktforældrerollen
med en bestræbelse på at styrke kontaktforældrenes medvirken i elevernes
faglige- og sociale trivsel.

 Skolebestyrelsens arbejde på tværs af skoler
For at kunne inspirere hinanden, lære af hinanden og hjælpe vores politikere til at
varetage vores interesser, som sikrer bedre skoleliv for vores børn, har
skolebestyrelsen deltaget i Skoleforummøder på lokalt niveau, samt Landsmødet på
nationalt niveau. Bl.a. omhandlede disse møder om retningslinjer for bedre
gruppeordninger på de specialtilbud, elevernes faglige- og sociale trivsel under og
efter COVID19, eleverne digitale dannelse osv.

Baltorpskolen står fortsat et godt sted i dag, takket været det store engagement og
følgeskab i både elever, forældre, personale og ledelse. Vi er skolen som lykkedes i
fællesskab, og vi ser frem til endnu et spændende skoleår.

God sommer til alle.

På vegne af skolebestyrelsen,
Julijana Nechevska, formand

Film om Skolebestyrelsen