Referater fra skoleåret 2020 - 2021

August 2020

Referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 17.8.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften

Der serveres mad fra Wok gourmet

Mødeleder: Thomas Berg

Referent: Lea T. Christiansen    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Jens B. Lund, Line Stendorf

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Lea T. Christiansen (Pædagogisk leder)

Fraværende: Maria L. Assov, Andre Amingsø, Katja Møller, Camilla Valeur, Rikke Larsen (suppl.), Simon Lundgren (orlov) Pia Salling elevrådsrepræsentanter: Merve Genc (har afsluttet 9. klasse) og Natalija Rajovic

Dagsorden 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.    Formidling
Til hvem, af hvem og hvordan?

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 16. juni 2020 (B)

Se referat fra sidste møde.
Referat og dagsorden godkendt

Katja og Rikke trækker sig fra SKB. 
Der skal laves et suppleringsvalg.     

Oplæg ved lærer Susanne Christensen      ”Danmarks bedste lærer” kommer med sit bud på, hvordan børn motiveres, trives og lærer

Politikens undervisningspris uddeles hvert år. Susanne vandt i år. Susanne er blevet indstillet af sine elever. 
Der er bl.a. blevet sagt:

 • Høje forventninger
 • Spille eleverne gode
 • Åbne elevernes (især drengenes) øjne for litteratur
 • Danne relationer

    
Mødeplan for skoleåret 2020/21    

Forslag til mødedatoer:
Frekvens: ét månedligt møde undtagen december
Sidste uge i hver måned og med rul
Tidsrum: 18-21
Datoer:
Tirsdag, den 29. september 
Onsdag, den 28. oktober 
Torsdag, den 19. november 
Mandag, den 25. januar (nytårskur)
Tirsdag, den 23. februar
Onsdag, den 31. marts
Torsdag, den 29. april
Mandag, den 31. maj
Tirsdag, den 22. juni (sommerferiefrokost)

Datoerne er vedtaget med en enkelt justering. 
    
Planlægning af deltagelse i forældremøder     

Hvilke forældrerepræsentanter deltager i hvilke klasser?
Skolebestyrelsen vil nævne følgende punkter på forældremøderne:

 • Profilskole
 • Arbejdet med skole-hjem princippet
 • Udvikle kontaktforældrerollen

Thomas retter skemaet til og noterer forældrerepræsentanter. Når skemaet er færdigt, sendes det også ud til lærerne, så de kan planlægge forældremødet.  
    
Trivselsmåling  

Resultater af trivselsmåling fremlægges og drøftes. Inden sommerferien afsluttede vi elevernes trivselsmåling. Hvad giver resultaterne anledning til?

Kirsten gennemgår trivselsmålingen på et overordnet niveau. 
Igen er der et fokus på toiletterne. 
Der er en opmærksomhed på den lave svarprocent på 7. årgang og 8. årgang. 

Arbejdet med trivselsmålingen genudsendes til lærerne. 

Der fremhæves gode pointer fra rapporten

Der spørges ind til punktet om indeklima, skb får en tilbagemelding på hvordan ventilationen virker på hhv. Rug og Gran

En særlig opmærksomhed på de klasser der er blevet slået sammen. 

    
Kort orientering fra (O)

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer

    

Status på profilskolearbejdet
Opstart efter sommerferien

Kirsten skitserer planen. Ultimo september skal vi have fastlagt en profil. 

I næste uge er der workshop dels for eleverne dels for kontaktforældrene

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der ikke er sammenfald mellem skolebestyrelsesarbejdet og andre forældreaktiviteter. 

I morgen er der møde i BSU hvor man indstiller at tale/høreafdelingen lukkes. Skolebestyrelsen er høringsberettiget med høringsfrist d. 16/10-20. 
Corona:
Vi har generelt en opmærksomhed på medarbejdere og elever og håndterer situationer fra sag til sag. 

Vi ønsker ikke at eleverne skal lukkes inde på skolen, men vi skal agere fornuftigt. 

Ekstraordinært skoleforum
d. 9/9 kl. 19 

Thomas sender et tak til de medlemmer der er stoppet i skolebestyrelsen
    
Eventuelt (O)

Punkter til næste møde  

Status på klassesammenlægninger på næste møde

Tilbagemelding på hvordan ventilationen virker på hhv. Rug og Gran

Ønske om at se klubben på Rug og følge udviklingen. 

Ønske om at der er en tidsmæssig buffer på dagsordenen.

Ønske om skolepatrulje både ved Rugvænget og Kornvænget-overgangen
En opmærksomhed på trafikken omkring kl. 7.50-8. 

Ønske om en større opmærksomhed på skolens fysiske rammer. Fx huller i vægge, maling. 

Der er en del skrald i skolegården på begge matrikler

Kan skolegården lukkes af på Grantoften? Der kommer en del biler i gården. (Opfølgning på Rugvænget) 

Skolebestyrelsen går en tur og kigger på toiletterne på begge matrikler    

Lukket punkt
            

September 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 29.9.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Thomas Berg, Maria L. Assov, Karina Trane Kjeldsen, Mikkel Ketil, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentant Anil Øksüm

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Christian K. Johansen, Thomas Karlsen, Andre Amingsø, Katja Møller, Julijana Nechevska, Camilla Valeur

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 17. august 2020 

Se referat fra sidste møde. Referatet er godkendt.

Vi rykker punkt fire længere op på dagsordenen, så det ligger som punkt 2.    

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem    

Opstart ved Thomas Berg
En kort beskrivelse af processen for udarbejdelsen af et princip for skole/hjem-samarbejdet, som vi arbejder med ved næste møde.

Ved næste møde inviteres en medarbejder fra mellemtrinnet på GR, som har skrevet speciale vedr. kommunikation mellem skole og forældre.
Der rundsendes desuden en artikel af Maria Ørskov Akselvold som inspiration.    

”Den gode tone”      

Vi har på medarbejderniveau længe drøftet et behov for en skærpelse af sanktionsmuligheder ved grænseoverskridende adfærd i form af verbale og fysiske krænkelser. Vi har derfor udarbejdet et oplæg hertil, som vi gerne vil drøfte med skolebestyrelsen med henblik på fælles fodslag og opbakning. Se bilag.

Distriktsskolelederen motiverede det rundsendte bilag og pointerede at det ikke kan stå alene. Det skal ses som en del af det samlede arbejde med hensigtsmæssig adfærd og omgangstone.

Bestyrelsen bakker op om bilaget.
Det blev pointeret at en fælles holdning blandt medarbejderne er vigtig for at lykkes med arbejdet. 
 

Høringssvar        

Skolebestyrelsen er høringspart og skal udarbejde høringssvar til

 • ændringer i styrelsesvedtægten

Bestyrelsen er tilfreds med de beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten. Formanden formulerer et høringssvar inden d. 6/10.

 • forslag om lukning af Tale-høretilbuddet (der afholdes møde med kontaktforældre fra tale-høreafdelingen til input til høringssvaret i tidsrummet kl. 17-18)

Bestyrelsesformanden og distriktsskolelederen har forud for dagens møde i SB mødtes med ti forældre fra TH-klasserne. Her indhentede de input til et høringssvar på vegne af bestyrelsen.
Forældrene talte meget positivt om arbejdet i afdelingen, og der blev udtrykt en stor bekymring for børnene i afdelingen, hvis lukningen bliver en realitet.
Baggrunden for forslaget om at lukke tilbuddet opleves som udokumenteret i forældrekredsen. 
I løbet af den kommende weekend rundsendes et udkast til høringssvar i bestyrelsen. Det endelige høringssvar sendes i slutningen af uge 41.    

Kort orientering fra 

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer

I elevrådet på RU arbejdes der på at skabe flere faciliteter til de unge for udskolingen i pauserne. Der er indhentet forslag fra alle klasser.
På Baltorpskolen arbejdes der på at etablere og vedligeholde aktiviteter på tværs af de to matrikler. Corona har desværre sat en stopper for nogle af disse aktiviteter.
Elevrådet på RU er i gang med at planlægge en fejring af lærernes dag på en ”corona-venlig” måde.

Status på profilskolearbejdet
Der har været workshop med kontaktforældre og elevrådet siden sidste møde i bestyrelsen.
Kirsten gennemgik det hidtidige arbejde med profilen.

Opstart efter sommerferien
Generelt er skolen kommet godt i gang efter sommerferien.
Der er fortsat meget fokus på at tilpasse ift. corona, og det kræver en del energi at håndtere.
Der har været et smitteudbrud på RU, men ved fælles hjælp lader det til at vi har fået det inddæmmet igen.

Status på klassesammenlægninger
På begge årgange på GR beskrives processen primært positivt, selvom det er en stor opgave.

På RU er det også en stor opgave for de voksne. 
Den umiddelbare oplevelse og tilbagemelding fra forældrene er at det har været en god start for børnene. 

Status på ventilation på Rug og Gran
Udskydes til næste møde.

Status på klubbens renovering (besøg af klub og besigtigelse af toiletter) 
Udskydes til næste møde.

Tilbagemelding fra skoleforum
Thomas Berg er blevet valgt til at formulere dagsordenerne til skoleforum sammen med centerchefen.

Tilmelding til årsmøde for Skole og forældre 20. – 21. november (formanden tager afsted og der er plads til to mere – hvem vil med – tilmeldingsfrist er allerede den 30. september)
Pga. corona er mødet ændret til at være online lørdag d. 21/11 kl. 10-14. Thomas deltager og andre forældre er velkomne – vi har tre pladser.    

Eventuelt 

Punkter til næste møde            

Oktober 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.10.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerummet

Der serveres mad til mødet

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Wegen Shiferaw Ahmed
Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter Anil, William og Tobias

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Kamilla Annie Justenborg,
Gitte Håhr Dam

Fraværende: Andre, Simon,

Referat

1.Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 29.9. 2020 
    Se referat fra sidste møde.

Referat og dagsorden godkendt.    

2. Princip for samarbejdet mellem skole og hjem   

 
Oplæg ved lærer Emilie Høgh-Jensen
Nyeste viden inden for skole-hjems-samarbejdet (30 min)

Opstart ved Thomas B. se bilag
Drøftelse i grupper, noter fra grupperne sendes til Thomas B.

Fortsat arbejde med princip: på skolebestyrelsesmøde i november findes temaer som skal diskuteres på kontaktforældremøde i februar-marts. 
    
3. Konstituering af den nye bestyrelse        

Den nye bestyrelse skal konstitueres.
Thomas Berg er fortsat bestyrelsesformand og Christian Johansen fortsætter som næstformand

Forretningsorden er vedlagt og genbesøges evt. revideres. Udskydes til næste møde

     
4. Kort orientering fra 

 • skoleledelsen

 • formanden

 • elever

 • fra øvrige medlemmer

    
 Status Profilarbejdet:

 Kirsten sender udkast til forældrebrev om status på profilarbejdet. Brevet underskrives af skoleledelsen og skolebestyrelsen

Formanden:

Virtuelt møde i Skole og forældre d. 21.11.2020. Der er to pladser. Tilmelding hos Thomas B.
Skolebestyrelsen deltog på ca. 70% af de planlagte forældremøder

Elevråd: 

Har haft en drøftelse omk. Coronareglerne. 
Oplæg fra Skolebestyrelsen omk. den gode tone er blevet drøftet
Ønske om afmærkning til ensretning på gulvene på Grantoften

Næstformand:

Ros til skolen om højt informationsniveau omk. Corona.

BFO leder:

Skolebestyrelsesrepræsentant til ansættelsessamtaler ved pædagogiske leder i BFO er Thomas Berg.    

5. Eventuelt 

Ønske om diskussion om, hvorvidt skolebestyrelsesmøder afholdes fysisk eller virtuelt med udgangspunkt i indhold på dagsorden.
    
    
Punkter til næste møde d. 19.11.2020        
Planlægning af kontaktforældremødet.
Genbesøg af forretningsorden
Skoleforum
Status ventilation
    
6. Lukket punkt

November 2020

Referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 19.11.2020
Tidspunkt: kl. 17.00-19.45

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Wegen Shiferaw Ahmed
Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter Anil, William og Tobias

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Kamilla Annie Justenborg,
Gitte Håhr Dam, Jacob Axelsen.

Fraværende: Kamilla, Kirsten W, André, Karina, Arnil, Tobias

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 28.10.2020 

Referat og dagsorden godkendt.

    

2. Økonomi samt status på måling af indeklima 

    Den administrative leder Pernille Helligkilde deltager i mødet og gennemgår økonomien

Se bilag med økonomiske nøgletal

Pernille gennemgik årets 3. budget opfølgning.

Resultater:
Almen: kr. -1,3 mill
Gruppeordning: kr. -1,6 mill.
Tale/høre afd.: kr. +100.000,00
BFO: kr. 0

Pernille redgjorde for merudgifter på bl.a.: 
Maling af lokaler, lydvægge i musikrum, opdatering af fysik/kemi lokaler, koldvandshaner, svævebane, ryste-sammen ture for sammenlagte klasser,
Opgradering af DSA lærer fra begivenhedsansat til en fast stilling, skillevæg i baderum, værnemidler, opfyldning af løs inventar.  

Mindre forbrug på vikarbudget under nedlukning, men er ved at være opbrugt nu.

Anlægsloft er fjernet derfor er der ansøgt om midler til bl.a.  

 • Sol-afskærmning
 • Ny belysning
 • Lyddæmpning
 • forstærkning af udhæng

Pernille laver oplæg om nuværende og ønsker til forbedringer til drøftelse i skoleforum

Skolebestyrelsen ønsker at invitere Pernille igen til januar, for at drøfte økonomiske prioriteringer.
    
3.  Konstituering af den nye bestyrelse 
    

Følgende poster skal besættes:

Repræsentanter til ansættelsesudvalg
Valgte: Jesper Werge, Julijana Nechevska, Wegen Shiferaw Ahmed

Skoleforum
Valgte: Thomas Berg, Thomas Karlsen, 

Deltagelse i forældremøder 
Valgte: 
Gruppeord. og tale/høre. Jesper Werge

Forretningsorden er vedlagt og genbesøges evt. revideres.

I indeværende skoleår prioriterer Skolebestyrelsen opfølgende opsyn i sammenlagte klasser.

Revidering i forretningsorden:
Skolebestyrelsen besøger alle klasser i skoleåret 2021/22 
    
4. Princip for samarbejdet mellem skole og hjem – fortsættelse fra sidste gang. Med udgangspunkt i drøftelser og materialer fra sidste møde, fastsættes temaer, som skal diskuteres på kontaktforældremøde i februar-marts. 

Planlægning af kontaktforældremøde – der nedsættes en arbejdsgruppe, der forbereder kontaktforældremødet.

Materiale fra grupperne sendes til Thomas Berg.

Arbejdsgruppe som udarbejder dagsorden til kontaktforældremøde (mødes på zoom):

 • Thomas Berg
 • Gitte Håhr Dam 
 • Christian K. Johansen 
 • Julijana Nechevska

Thomas Berg indkalder.    

5. Hvordan skal møderne afholdes fremadrettet
    

En drøftelse af, hvorvidt skolebestyrelsesmøder skal afholdes virtuelt eller ved fysisk fremmøde

Punktet er drøftet, møderne afholdes fortsat ved fysisk fremmøde.

punkter på dagorden drøftes af Kirsten og Thomas derfra tages beslutning om, hvorvidt mødet afholdes fysisk eller virtuelt 

    
6. Kort orientering fra 

 

 • skoleledelsen

 • formanden

 • elever

 • fra øvrige medlemmer

Orientering fra skoleledelse
Status Profilarbejdet:
alle klasseteams beskriver ønsker til prøvehandlinger frem til medio december.
Prøvehandlinger udføres i foråret 2021. Særligt uge 6 er aftalt til afprøvninger. 
Skolebestyrelsen ønsker en oversigt for prøvehandlingerne.

Indskrivning af kommende elever i 0.kl.: 
Der er 142 potentielle elever i Baltorpskolens område.

Skolen har afholdt informationsmøder i sidste uge, hvor der var ca. 30 fremmødte på hver afdeling.

Indskrivnings frist er d. 6. dec.

Vi har pt. fået skoleindmeldinger på ca. 1/3 af elever.
Pædagogiske ledere fra indskolingen kontakter de forældre der endnu ikke har skoleindmeldt deres barn, med invitation til at besøge skolen og få en rundvisning.

Orientering fra formanden
Skole og forældre årsmøde på lørdag afholdes virtuelt. Thomas deltager

Orientering fra Elevråd
Børnerådsdagen.
Rugvænget har fået bevilliget trampolin, som skal stå på krokodillebakken
Gran har fået bevilliget bord- bænke sæt.

Orientering fra øvrige deltagere:
Det er besluttet at Tale-Høre afdeling ikke lukker. Der skal kigges på andre samarbejdsmuligheder samt en takststigning i 2022

Der kan fortsat optages elever i en klasse, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25 elever. Kommunalbestyrelsen har ikke ønsket at ændret optaget til et gennemsnitlig betragtning af en årgang. 
    
7. Eventuelt 

Skolebestyrelsens nytårskur bliver afholdt lokalt på afd. Gran på januar-møde.
Ønsker at Torben laver mad.

Det ønskes at der kun er en tråd fra skolebestyrelsen på Aula
    
8. Punkter til næste møde        

 

Ordblindestrategi – hvordan udmønter skolen denne    

9. Lukket punkt
        

Januar 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 25.1.2021
Tidspunkt: kl. 18-19.30
Virtuelt møde

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Wegen Shiferaw Ahmed
Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter William og Tobias
Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 19.11. 2020 
      
Se referat fra sidste møde.
Godkendt

Referat og dagsorden godkendt.
Godkendt
    
2. Fjernundervisning    

Drøftelse af oplevelser og kvalitet af fjernundervisning – hvordan opleves det for forældre, medarbejdere og elever.
Hvad skal vi eventuelt have mere af og hvad skal vi gøre mindre af?

Generelt gode oplevelser med skolearbejdet, men flere af eleverne begynder et kede sig, og de er trætte af at være hjemme.
Det kunne være spændende at arbejde med mere interessante pauser, så skærmtiden mindskes.
Der møder en del børn i nødpasning på BFO.
Der udtrykkes et ønske om at der er fokus på det sociale, når børnene vender tilbage til skolen. Der er også et ønske om at det praktisk/musiske opprioriteres.
Den faglige og sociale trivsel skal altid gå hånd i hånd i skolen, og det vil være et fokus fra skolens side i forbindelse med genåbningen af skolen.
    

3. Ideer og forslag til budget 2022    

   Se bilag 

 • borgmesterens høringsbrev samt 
 • skema til bidrag til budget 2022

Høringsfrist 9. februar

Alle opfordres til sende relevante forslag til Kirsten senest d. 8/2.
    

4. Kort orientering fra 

 

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer
 • Status Profilarbejdet

Tidsplan for arbejdet med profilskolen er skredet pga. nedlukningen. Der udsendes i nær fremtid en revideret plan.

Der pågår en del renovering på skolen under nedlukningen.

På BFO er de fire ledige stillinger. Der afholdes samtaler d. 10/2. Jesper deltager som repræsentant for bestyrelsen.

På kommunalt niveau arbejder skolebestyrelserne med trafik. Hvis nogen har relevante betragtninger i den forbindelse bedes de sendt til Thomas.

BFO afventer udmelding om en evt. forlængelse af nedlukningen og dermed om hvorvidt uge 7 bliver en nødpasning eller en alm. skoleferie. Det kan have betydning for antallet af tilmeldinger, og dermed for planlægning af personaleressourcer. Pt har BFO ikke varslet ekstra personale på tvungen ferie.

Ditte har opsagt sin stilling som pæd.leder i udskolingen på GR, og der arb. på at ansætte en ny. 

    
5. Eventuelt 

Fra bestyrelsen foreslås det at give personalet en erkendtlighed i form af en gave for det flotte arbejde under nedlukningen.

    
6. Punkter til næste møde        

Ordblindestrategi – hvordan udmønter skolen denne    

Februar 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 23.2.2021
Tidspunkt: kl. 18-20.00
Virtuelt møde

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling 
Elevrådsrepræsentanter: William  

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Kamilla Annie Justenborg, Gitte Håhr Dam Lea T. Christiansen, Pernille Helligkilde 

Fraværende: Wegen Shiferaw Ahmed, Mikkel Ketil, Anil og Tobias
Dagsorden 

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 25.1. 2021 

Referat og dagsorden godkendt.
Godkendt

2.    Økonomi 

Den administrative leder Pernille Helligkilde gennemgår budgettet for 2021 (se bilag) 
– budget for alle afdelinger samt brev vedrørende økonomien for gruppeordningen, som aftalt
    
Budget gennemgået for skolens afdelinger.
Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål som alle blev besvaret.

På Almen, BFO og TH-klasserne hænger økonomien generelt set fornuftigt sammen.

Økonomien i grp.ordningen er meget presset pga. faldende bevillinger og en øget klassekvotient over de seneste år.
 
Bestyrelsen beslutter at invitere repræsentanter fra Center for skoler og institutioner til en drøftelse af det problematiske i de økonomiske udmeldingers manglende sammenhæng med drift af en specialklasserække.

Hvis ikke vi som bestyrelse kan komme videre via drøftelser med forvaltningen, tager vi kontakt til det politiske udvalg.

3.    Ordblindestrategi 

Hvordan udmønter skolen ordblindestrategien – Lea deltager i punktet (se bilag) 

 • ordblindestrategien 
 • handleplan 
 • lærerens opgave 

Lea (leder af læseområdet i skolens ressourcecenter) gennemgik skolens strategi og handleplaner for elev, forældre, klasseteam og skole.

Skolen har fokus på hurtigt at få ordblinde elever i gang med at gøre brug af kompenserende hjælpemidler, så de kan blive i stand til at deltage på lige fod med resten af deres klassekammerater i undervisningen.

Derudover gør skolen meget ud af at samarbejde med Ordblindeinstituttet, og har flere gange i løbet af året co-teachingforløb med lærere her fra. Og der er fokus på at sikre lærernes kompetencer ift. undervisningsdifferentiering.
 
Bestyrelsen overvejer at etablere et forældrenetværk ift. ordblindhed, og skal inviteres med til et evt. forældremøde i den forbindelse.

Bestyrelsen ønsker en yderligere forankring af strategien og handleplanerne, og har et ønske om at føre nøje tilsyn med området.

4.     Skolefotografering skoleåret 2021/22 

Vi skal vælge skolefotograf – se bilag omkring tilbud fra forskellige firmaer (se bilag). 
- priser og udbyder

Bestyrelsen beslutter enstemmigt på baggrund af udbudsmateriale fra en række skolefotografer og kundetilfredshedsvurderinger at vælge et nyt firma. Rosenfeldt.
 
5    Kort orientering fra 

- skoleledelsen 
- formanden 
- elever 
- fra øvrige medlemmer
    Status Profilarbejdet
Der er ved at blive lavet en opsamling på de formulerede prøvehandlinger, som for de flestes vedkommende vil blive forsøgt ført ud i livet i løbet af foråret. Derudover arbejdes der med følgende områder ift. generel profilering
-    Sproglokale
-    Skolepatrulje
-    Legepatrulje
-    Konfliktmægling elev/elev
-    Udvikling af skole/hjem-samarbejde.
Der bliver snart udsendt en informationsskrivelse til alle forældre på Aula.

Det er ikke lykkedes at få ansat en ny fast leder til udskolingen i første omgang. Derfor har vi konstitueret Bjarne Højlund i en periode. Bjarne er pensioneret skoleleder.

På mellemtrinnet på GR er Kenneth Grann konstitueret som pæd.leder. Kenneth er til daglig lærer og AMR på RU.

Elevrådet er i gang med en proces, hvor de skal udvælge og købe gaver til dimissionsklasserne med skolens logo.

Det er planen at der snart afholdes et møde i elevrådet – online.

Fra medarbejdernes side kvitteres der for en meget struktureret gradvis genåbning i uge 6 med plads til en stor grad af fleksibilitet. 

6.    Eventuelt 
    
Skolens kvalitetsrapport er under udarbejdelse og bliver anderledes i år pga. corona.

7.    Punkter til næste møde    

Skoleindskrivning 2021 og elevprognose.
Klubtilbud.

 

April 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 14.4.2021
Tidspunkt: kl. 18-20.00
Virtuelt møde

Mødeleder: Thomas Berg
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg,
Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø,
Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper
Werge, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B.
Lund, Line Stendorf, Pia Salling, Maria L Assov
Elevrådsrepræsentanter: William
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Kamilla Annie
Justenborg,
Fraværende: Wegen Shiferaw Ahmed, Mikkel Ketil,
Anil og Tobias

Referat

1. Godkendelse afdagsorden og endelig godkendelse af referat 23.2. 2021 

Se referat fra sidste møde.
Referat og dagsorden godkendt.

2. Kvalitetsrapporten er i høringssvar 

Der skal udarbejdes høringssvar. Kvalitetsrapporten er blevet udsendt særskilt. Anerkendelser og anbefalinger
vedlagt som bilag.
Efter dialog mellem skole og C-SIK er der blevet justeret lidt i teksten vedr. specialtilbuddet og BFO,
således at teksten er mere retvisende ift. de daglige praksis.
Fra medarbejderside udtrykkes der særskilt tilfredshed med anbefalingen om ”at følge udlægningen af ressourcer til årgangene
nøje (DSA, holdtimer m.m.) – særligt i forhold til, hvad der kommer ud af indsatserne, og på hvilken
måde eleverne profiterer af de udlagte ressourcer”.
Der spørges ind til anbefalingen om “at være undersøgende ift. kriterier og vurderinger ved karaktergivning og UPV. Hvordan vil vi
fremadrettet sikre konsensus i vurderingerne hos medarbejderne? og hvordan vil vi inddrage elevernes
perspektiv og motivation i arbejdet med at gøre alle uddannelsesparate?”
Den anbefaling handler om at vi som skole får en mere ensartet tilgang til karakterer og UPV (Uddannelsesparatheds vurdering).
Thomas laver et udkast til høringssvar, som rundsendes til bestyrelsen inden endelig svarfrist.
Der spørges til hvorfor vores rapport er samskrevet med Hedegårdsskolen.

3. Skoleindskrivning 2021 og elevprognose 

Hvordan ser elevtallet og udviklingen ud på Baltorpskolen med udgangspunkt i bilag om skoleindskrivning og elevtalsudvikling over tid.
Elevtallet på skolen ligger stabilt over de sidste tre år.
I lighed med sidste år, er der igen en del, der har søgt mod andre skoler ved skoleindskrivningen til 0.klasse.
Skolen arbejder på at promovere sig, som en attraktiv skole via arbejdet med at blive profilskole, samt der er høje forventning i kommende samarbejde med ny
distriktsleder på dagtilbudsområdet.
Udsendte elev-prognosen viser udvikling i elevtallet gennem de seneste 5 år.
Tallene blev gennemgået på mødet.

4. Covid 19  Oplevelser og behov fra forældre, medarbejdere og elever

Flere digitale kontaktforældremøder er afholdt med stort forældredeltagelse. Der er gode tilbagemeldinger omk. møderne,
Der mangler tilbagemelding omkring møderne fra overbygning på Grantoften.
Kirsten følger op på hvornår og hvordan regeringens trivsels-penge bliver fordelt mellem skolerne.
Skolen har en opmærksomhed på test af elever, umiddelbart er det gået godt. Kapaciteten af podere er for lille, og dermed er der afsat for lidt tid til
podning.
Ved afd. Rugvænget giver det trafikale udfordringer, at kommunen har lagt testcenter i skolens samlingssal. Der er mange biler i området, samt
borgere til testcenteret, som kører ind på parkeringspladsen frem til bommen, hvilket giver farlige situationer så skolevejen opleves pt. som en
usikker skolevej.
Maria vil adresse sin bekymring til udvalgsformand omk. denne udfordring.
Skolebestyrelsen er nysgerrige på tidsperspektivet for at testcenteret på Rugvænget.

5. Kort orientering fra 

 • skoleledelsen

 • formanden

 • elever

 • fra øvrige medlemmer

 

6. Eventuelt 

Ingen punkter

7. Punkter til næste møde

Status på klubtilbud og etablering af lokaler på Rugvænget.

Maj 2021

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde den 31.5.2021

 

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 14.4.2021    

Godkendt

Årsberetning    Opsummering af punkter fra året:
- kontaktforældreråd
- skole/hjem samarbejdet 
- fjernundervisning
- T/H afd.
- profilskole

2. Status på klubtilbud og etablering af lokaler på Rugvænget    

Klubben har fået renoveret deres lokaler på afd. Rugvænget.

Det har været et omfattende renoveringsprojekt, med bl.a. nyt el, lydisolering af lofter, opjustering af toiletter og nødudgang med brandtrappe.
Tilbud af pædagogiske aktiviteter: bl.a. kreative aktiviteter, gamer-rum, billard og cafe. 

Lokalerne har indtil start forår har været brugt af 4. klasserne. Pt er det 5.-6. klasserne der er i lokalerne.

Grundet Corona-nedlukning har klubben mistet kontakten til en del medlemmer fra 7. årgang. Samarbejder med klub Højen, omk. Motor-Cross, for at genskabe kontakten med de ældre medlemmer.

Klubben er nu tilkoblet AULA og vil fremad klikke personalet i skolen af, så skolen kan understøtte klubbens aktiviteter.

3. Emner til Skoleforumsmøde den 17. juni    Vedrørende ”sikker skolevej”

- Udfordring (kaos) ved forældre der sætter børn af på Årupvej. (Elever skal over cykelsti og forældre laver U-vendinger) 
- Ros til medarbejdere og ledelses for håndtering af problematik ved testcenter ved RUG
- Ved Kornvænget parkeres på vejen v. Børnehusene
- Tung trafik af bus og lastbiler på Kornvænget
- Farlige situationer ved indkørsel til afd. Rugvænget v. føllet, her går/cykler elever samtidig med taxier kører ind.
- Parkering ved afd. Gran har fået Kiss and Ride og afmærket parkeringspladser. Dette overholdes ikke.

4. Kort orientering fra (O) - skoleledelsen - formanden - elever - fra øvrige medlemmer    

Skoleledelse:

Opfølgning på anvendelsen af trivselspuljen:
Det har været et kort varsel til planlægning. Baltorpskolens andel er ca. kr. 111.000,00.
- STOMP-forløb
- forløb til sårbare elever for en positiv tilbageslusning i fællesskabet
- Legepatrulje

Møde med elevrådet inden sommerferien:
Formand forslår at mødes med anden forældrerep. og det store elevråd inden sommerferien.
Mødet afholdes virtuelt med 7.-8. klasse for begge matrikler.
Line melder dato og tid tilbage til Kirsten og Thomas.
Christian deltager som anden forældrerep.

Tilbagemelding på gennemførslen af forældremøder og skole-hjemsamtaler under Corona: 
På sidste møde fik vi en tilbagemelding fra afd. Rugvænget 
På Gran har der været dialog og flere klasser har afholdt forældremøder virtuelt. 

Formand: ingen punkter

Elever: Der har været mødet i elevrådet i dag efter brev fra UV-minister.
For at sikre en god genåbning og at eleverne bliver inddraget, gives på landsplan kr. 10 mill. til elevråd. Trivselstiltag drøftes på næste elvrådsmøde.
Der er planlagt at Brian Lykke sammen med Borgmesteren afholder virtuelt stormester-konkurrence for 7. og 8. kl. 

Øvrige: 
Ansættelse i BFO onsdag d. 09.06. kl. 14.00. Jesper deltager – Helle sender informationer til Jesper

Der har været live-streamning af udrugning af ællinger på afd. Grantoften

 

5. Eventuelt (O)  

 Jesper spørger ind til tidligere punkt omk. økonomi i gruppeordningen.

Brev er sendt til forvaltning herom, men skolen har ikke fået tilbagemelding.
Kirsten og Thomas rykker hver især forvaltningen for svar på skolens brev.

6. Punkter til næste møde    

opfølgning af skriv til forvaltning jf. økonomi i gruppeordning 

- Vi bestræber os på at næste SB d. 22.06.2021 afholdes på Kongemosen
SB møde kl. 18.00
Spisning kl. 19.00