Referater fra skoleåret 2020 - 2021

August 2020

Referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 17.8.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften

Der serveres mad fra Wok gourmet

Mødeleder: Thomas Berg

Referent: Lea T. Christiansen    Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Jens B. Lund, Line Stendorf

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Lea T. Christiansen (Pædagogisk leder)

Fraværende: Maria L. Assov, Andre Amingsø, Katja Møller, Camilla Valeur, Rikke Larsen (suppl.), Simon Lundgren (orlov) Pia Salling elevrådsrepræsentanter: Merve Genc (har afsluttet 9. klasse) og Natalija Rajovic

Dagsorden 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.    Formidling
Til hvem, af hvem og hvordan?

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 16. juni 2020 (B)

Se referat fra sidste møde.
Referat og dagsorden godkendt

Katja og Rikke trækker sig fra SKB. 
Der skal laves et suppleringsvalg.     

Oplæg ved lærer Susanne Christensen      ”Danmarks bedste lærer” kommer med sit bud på, hvordan børn motiveres, trives og lærer

Politikens undervisningspris uddeles hvert år. Susanne vandt i år. Susanne er blevet indstillet af sine elever. 
Der er bl.a. blevet sagt:

 • Høje forventninger
 • Spille eleverne gode
 • Åbne elevernes (især drengenes) øjne for litteratur
 • Danne relationer

    
Mødeplan for skoleåret 2020/21    

Forslag til mødedatoer:
Frekvens: ét månedligt møde undtagen december
Sidste uge i hver måned og med rul
Tidsrum: 18-21
Datoer:
Tirsdag, den 29. september 
Onsdag, den 28. oktober 
Torsdag, den 19. november 
Mandag, den 25. januar (nytårskur)
Tirsdag, den 23. februar
Onsdag, den 31. marts
Torsdag, den 29. april
Mandag, den 31. maj
Tirsdag, den 22. juni (sommerferiefrokost)

Datoerne er vedtaget med en enkelt justering. 
    
Planlægning af deltagelse i forældremøder     

Hvilke forældrerepræsentanter deltager i hvilke klasser?
Skolebestyrelsen vil nævne følgende punkter på forældremøderne:

 • Profilskole
 • Arbejdet med skole-hjem princippet
 • Udvikle kontaktforældrerollen

Thomas retter skemaet til og noterer forældrerepræsentanter. Når skemaet er færdigt, sendes det også ud til lærerne, så de kan planlægge forældremødet.  
    
Trivselsmåling  

Resultater af trivselsmåling fremlægges og drøftes. Inden sommerferien afsluttede vi elevernes trivselsmåling. Hvad giver resultaterne anledning til?

Kirsten gennemgår trivselsmålingen på et overordnet niveau. 
Igen er der et fokus på toiletterne. 
Der er en opmærksomhed på den lave svarprocent på 7. årgang og 8. årgang. 

Arbejdet med trivselsmålingen genudsendes til lærerne. 

Der fremhæves gode pointer fra rapporten

Der spørges ind til punktet om indeklima, skb får en tilbagemelding på hvordan ventilationen virker på hhv. Rug og Gran

En særlig opmærksomhed på de klasser der er blevet slået sammen. 

    
Kort orientering fra (O)

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer

    

Status på profilskolearbejdet
Opstart efter sommerferien

Kirsten skitserer planen. Ultimo september skal vi have fastlagt en profil. 

I næste uge er der workshop dels for eleverne dels for kontaktforældrene

Skolebestyrelsen opfordrer til, at der ikke er sammenfald mellem skolebestyrelsesarbejdet og andre forældreaktiviteter. 

I morgen er der møde i BSU hvor man indstiller at tale/høreafdelingen lukkes. Skolebestyrelsen er høringsberettiget med høringsfrist d. 16/10-20. 
Corona:
Vi har generelt en opmærksomhed på medarbejdere og elever og håndterer situationer fra sag til sag. 

Vi ønsker ikke at eleverne skal lukkes inde på skolen, men vi skal agere fornuftigt. 

Ekstraordinært skoleforum
d. 9/9 kl. 19 

Thomas sender et tak til de medlemmer der er stoppet i skolebestyrelsen
    
Eventuelt (O)

Punkter til næste møde  

Status på klassesammenlægninger på næste møde

Tilbagemelding på hvordan ventilationen virker på hhv. Rug og Gran

Ønske om at se klubben på Rug og følge udviklingen. 

Ønske om at der er en tidsmæssig buffer på dagsordenen.

Ønske om skolepatrulje både ved Rugvænget og Kornvænget-overgangen
En opmærksomhed på trafikken omkring kl. 7.50-8. 

Ønske om en større opmærksomhed på skolens fysiske rammer. Fx huller i vægge, maling. 

Der er en del skrald i skolegården på begge matrikler

Kan skolegården lukkes af på Grantoften? Der kommer en del biler i gården. (Opfølgning på Rugvænget) 

Skolebestyrelsen går en tur og kigger på toiletterne på begge matrikler    

Lukket punkt
            

September 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 29.9.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Thomas Berg, Maria L. Assov, Karina Trane Kjeldsen, Mikkel Ketil, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentant Anil Øksüm

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Christian K. Johansen, Thomas Karlsen, Andre Amingsø, Katja Møller, Julijana Nechevska, Camilla Valeur

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 17. august 2020 

Se referat fra sidste møde. Referatet er godkendt.

Vi rykker punkt fire længere op på dagsordenen, så det ligger som punkt 2.    

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem    

Opstart ved Thomas Berg
En kort beskrivelse af processen for udarbejdelsen af et princip for skole/hjem-samarbejdet, som vi arbejder med ved næste møde.

Ved næste møde inviteres en medarbejder fra mellemtrinnet på GR, som har skrevet speciale vedr. kommunikation mellem skole og forældre.
Der rundsendes desuden en artikel af Maria Ørskov Akselvold som inspiration.    

”Den gode tone”      

Vi har på medarbejderniveau længe drøftet et behov for en skærpelse af sanktionsmuligheder ved grænseoverskridende adfærd i form af verbale og fysiske krænkelser. Vi har derfor udarbejdet et oplæg hertil, som vi gerne vil drøfte med skolebestyrelsen med henblik på fælles fodslag og opbakning. Se bilag.

Distriktsskolelederen motiverede det rundsendte bilag og pointerede at det ikke kan stå alene. Det skal ses som en del af det samlede arbejde med hensigtsmæssig adfærd og omgangstone.

Bestyrelsen bakker op om bilaget.
Det blev pointeret at en fælles holdning blandt medarbejderne er vigtig for at lykkes med arbejdet. 
 

Høringssvar        

Skolebestyrelsen er høringspart og skal udarbejde høringssvar til

 • ændringer i styrelsesvedtægten

Bestyrelsen er tilfreds med de beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten. Formanden formulerer et høringssvar inden d. 6/10.

 • forslag om lukning af Tale-høretilbuddet (der afholdes møde med kontaktforældre fra tale-høreafdelingen til input til høringssvaret i tidsrummet kl. 17-18)

Bestyrelsesformanden og distriktsskolelederen har forud for dagens møde i SB mødtes med ti forældre fra TH-klasserne. Her indhentede de input til et høringssvar på vegne af bestyrelsen.
Forældrene talte meget positivt om arbejdet i afdelingen, og der blev udtrykt en stor bekymring for børnene i afdelingen, hvis lukningen bliver en realitet.
Baggrunden for forslaget om at lukke tilbuddet opleves som udokumenteret i forældrekredsen. 
I løbet af den kommende weekend rundsendes et udkast til høringssvar i bestyrelsen. Det endelige høringssvar sendes i slutningen af uge 41.    

Kort orientering fra 

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer

I elevrådet på RU arbejdes der på at skabe flere faciliteter til de unge for udskolingen i pauserne. Der er indhentet forslag fra alle klasser.
På Baltorpskolen arbejdes der på at etablere og vedligeholde aktiviteter på tværs af de to matrikler. Corona har desværre sat en stopper for nogle af disse aktiviteter.
Elevrådet på RU er i gang med at planlægge en fejring af lærernes dag på en ”corona-venlig” måde.

Status på profilskolearbejdet
Der har været workshop med kontaktforældre og elevrådet siden sidste møde i bestyrelsen.
Kirsten gennemgik det hidtidige arbejde med profilen.

Opstart efter sommerferien
Generelt er skolen kommet godt i gang efter sommerferien.
Der er fortsat meget fokus på at tilpasse ift. corona, og det kræver en del energi at håndtere.
Der har været et smitteudbrud på RU, men ved fælles hjælp lader det til at vi har fået det inddæmmet igen.

Status på klassesammenlægninger
På begge årgange på GR beskrives processen primært positivt, selvom det er en stor opgave.

På RU er det også en stor opgave for de voksne. 
Den umiddelbare oplevelse og tilbagemelding fra forældrene er at det har været en god start for børnene. 

Status på ventilation på Rug og Gran
Udskydes til næste møde.

Status på klubbens renovering (besøg af klub og besigtigelse af toiletter) 
Udskydes til næste møde.

Tilbagemelding fra skoleforum
Thomas Berg er blevet valgt til at formulere dagsordenerne til skoleforum sammen med centerchefen.

Tilmelding til årsmøde for Skole og forældre 20. – 21. november (formanden tager afsted og der er plads til to mere – hvem vil med – tilmeldingsfrist er allerede den 30. september)
Pga. corona er mødet ændret til at være online lørdag d. 21/11 kl. 10-14. Thomas deltager og andre forældre er velkomne – vi har tre pladser.    

Eventuelt 

Punkter til næste møde