Referater fra skoleåret 2021 - 2022

August 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 17.8.2021
Tidspunkt: kl. 18-21
 

Mødeleder:     Deltagere: Christian K. Johansen, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Wegen Shiferaw Ahmed, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Kamilla Annie Justenborg, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Gitte Håhr Dam

Dagsorden og Referat 

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 22.6.2021     Se referat fra sidste møde.

Godkendt

2.    Konstituering af skolebestyrelsen    

Da vores formand Thomas Berg har valgt at forlade bestyrelsen, skal vi konstituere os på ny. Vi skal have valgt en formand og næstformand. 

Julijana Nechevska vælges til formand og Christian Johansen fortsætter som næstformand.

3.    Planlægning af skolebestyrelsens arbejde for 2021/22
    -    Fastlæggelse af mødedatoer
Vi holder møderne på skift mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Vi mødes fortsat en gang om måneden kl. 17-20. Kirsten og Julijana laver et udkast til møderække og mødestruktur. Ordstyrerrollen går på tur blandt medlemmerne.

-    Repræsentanter til skoleforum
Thomas Karlsen fortsætter i skoleforum. Julijana deltager også, og der er mulighed for at supplere hinanden.

-    Status på skole-hjem-princippet
På vores næste møde genoptager vi arbejdet med dette princip.

-    Gennemgang af årshjul
Kirsten og Julijana laver et udkast til årshjul.

-    Deltagelse i forældremøder
De forskellige årganges forældremøder blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, så bestyrelsen er repræsenteret på et vist antal forældremøder. 
Til næste år laver vi en video, som kan afspilles på forældremøderne vedr. bestyrelsens arbejde.

-    Kontaktforældremøde(r)
Vi udvider et af årets  skolebestyrelsesmøder til også at indeholde et kontaktforældremøde.

4.    Opfølgning på skolebestyrelsens henvendelse vedrørende ressourcetildelingen i gruppeordningen
    Vi forventer at der til vores næste møde kan præsenteres en beslutning fra BSU.

5.    Høring     Høring omkring
-    Enhedstakst
-    Afkortning af skoledagens længde, udarbejdelse af kvalitetsrapport og elevplaner
Bestyrelsen er enige om at bakke op om ledelsen og medarbejdernes høringssvar, og der er enighed om at bestyrelsen er medunderskriver.

-    Forslag til budget 2022
Når skolens MED-udvalg har lavet udkast til høringssvar, sendes det rundt til yderligere kommentering i bestyrelsen.

6.      Kort orientering fra 
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    Skoleledelsen
-    Nye medarbejdere
Efter sommerferien er der ansat tre nye lærere på Rugvænget og seks nye lærere på Grantoften. Der har overordnet set været mange kvalificerede ansøgere til stillingerne.
På BFO er der ansat en ny pædagog og to nye pædagogmedhjælpere på Rugvænget. 

-    Status elevtal
Ved næste møde gennemgås udviklingen i skolens elevtal.

-    Nyt fra skoleforum
Ved sidste møde var der fokus på hvordan skolebestyrelserne i højere grad kunne få fokus på at støtte eleverne. 
Der afholdes et møde om digital dannelse d. 28/10 kl. 18-22.
Det næste møde i skoleforum er i december.

7.    Eventuelt 

Der skal være chokolade og lakridser til møderne 
Temaet for værdidag d. 24/9 er fællesskab.

8.    Punkter til næste møde
Møderække og årshjul
Status økonomi
Elevtal
Skolehjem-princip
Bæredygtighed

September 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.9.2021
Tidspunkt: kl. 17-20 

Mødested: Afd. Grantoften - personalerummet

Mødeleder: Andre Amingsø
Referent: Simon    Deltagere: Christian K. Johansen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Jesper Werge, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter Celina (7.b), Bjørn (8.e), Helle Nellemose (BFO leder), 

Afbud: Wegen Shiferaw Ahmed, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Karina Trane Kjeldsen, Pia Salling, Kamilla Annie Justenborg, Gitte Håhr Dam
Sofie (8.e)

Dagsorden/referat 

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 17.8.2021.Se referat fra sidste møde.

Godkendt.
    
2. Kort orientering fra 

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer
 • Tilbagemelding ressourcetildeling til gruppeordningen
 • Skolens profil

Der er kommet svar på bestyrelsens brev vedr. ressourcetildeling til gruppeordningen. Der er blevet besluttet en ekstra bevilling på ca. 800.000 kr. for dette skoleår. Der er i samme anledning igangsat en analyse af specialområdets økonomi og tildeling. Denne analyse forventes færdig omkring august 2022.
BSU er opmærksomme på at det formentlig også er en fremadrettet udfordring at få økonomien i specialtilbuddet til at hænge sammen.

Fra både RU og GR er der sendt en medarbejder på uddannelse som fremmedsprogsvejleder.
Torsdag d. 14/10 kl. 14.00 indvier vi vores fremmedsprogslokale på GR. På RU arbejdes der på at etablere et lignende lokale.

I elevrådet er der valgt undervisningsmiljørepræsentanter.
PPR har været på elevrådsmøde og fortalt om et nyt tilbud ”Åben dør”. I dette tilbud kan man som elev anonymt tale med en medarbejder fra PPR. I nær fremtid kommer PPR på besøg i klasserne og fortæller om tilbuddet.
På RU har der været afholdt overnatning på skolen for 7.-9.klasse i forbindelse med værdidagen.

Der er ved at blive lavet forundersøgelser ift. en gennemgribende om- og tilbygning i Indskolingen på RU. 
    
3. Skoleårets planlægning. Der er sendt oplæg til skoleårets planlægning ud, herunder mødedatoer. Planlægningen skal godkendes. 

Enighed om at det er en god struktur, som skaber et godt overblik.
Planen er godkendt.
     
4. Nyt medlem til skolebestyrelsen. Vi har mulighed for at øge bestyrelsen med et eksternt medlem. Det kunne være givtigt for skolen og profilen at have medlemmer fra erhvervslivet. Alle har mulighed for at byde ind, hvem det kunne være. Til mødet vil ledelsen komme med forslag til mulig kandidat, der både dækker erhvervs- og sprogdelen.

Alle medlemmer opfordres til at tænke i lokale løsninger. Vi følger op på det ved et af de kommende møder i bestyrelsen.    

5. Julekalender. Wegen har skrevet på Aula omkring visning af julekalender med Mille Gori omkring børns rettigheder. Forslaget er, at det skal vises fra 0. – 5. klasse. Link til filmen
https://www.sosbornebyerne.dk/omvendtjulekalender/unikt-indblik/

Bestyrelsen er enig om at opfordre til at bruge tid på det i 0.-5.klasse på Baltorpskolen.
    
6. Tilbagemelding på resultater fra de nationale test og trivselsmåling. Ledelsen giver et overblik over årets resultater og hvordan der arbejdes med det.

Overblik blev gennemgået, og bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål.
Bestyrelsen er meget interesseret i at blive delagtiggjort i ledelsens refleksioner og implementerede handlinger ift. resultaterne fra tests og målinger.    

7. Skole-hjem princippet. Status og det videre arbejde

Formanden gennemgik forslag til arbejdet med principper for bestyrelsen. Vi går mere i dybden med dette forslag til vores næste møde.
Ved dette møde planlægger vi derudover yderligere forældreinddragelse ift.  princippet for skole/hjem-samarbejde.
    
8. Eventuelt 

            
9. Punkter til næste møde
Status økonomi
Planlægning af kontaktforældremøde    

November 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.11. 2021
Tidspunkt: kl. 17-20 

Mødested: Grantoften - personalerummet

Mødeleder: Christian
Referent: Simon    Deltagere: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Jesper Werge,  Julijana Nechevska, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling 

Elevrådsrepræsentanter: Sofie 8.e, Celina 7.b

Kommunalbestyrelsesmedlem: 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Pernille Helligkilde (adm. leder)

Fraværende: Gitte Håhr Dam, Kamilla Annie Justenborg, Maria L. Assov,

 

Referat 

1.Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 30.9.2021 (B)    Se referat fra sidste møde.

Godkendt.

2. Kort orientering fra (O)

 • skoleledelsen
 • formanden
 • elever
 • fra øvrige medlemmer
 • Orientering vedr. profil

Præsentation af sproglokale

Status ift. indskrivning er at ca. 70 ud af 115 indskrevne har valgt Baltorpskolen som 1.prioritet. Der mangler stadig ca. 40 indskrivninger, og vi håber at få i alt omkring 90-100 elever indskrevet i alt.

Vi skal snart formulere en moderniseringsplan for Rugvænget. I den forbindelse bliver der arrangeret workshops med deltagelse af alle skolens interessenter.
Der er ikke sat midler af til selve moderniseringen på forhånd. Når vi har en plan klar til præsentation for politikerne, tages der stilling efterfølgende.

Vi deltog som eneste skole fra Ballerup ved årets landsmøde for skolebestyrelser 19.-20. november i Nyborg. Det var nogle gode og inspirerende dage, hvorfra vi kan tage inspiration med videre.

Skolens lille elevråd har været til børnerådsdag, og har forhandlet sig frem til renovering af multibanen på GR og nye badearmaturer på RU.

Det store elevråd giver udtryk for at skolevalget ikke var placeret optimalt ift. projektugen.

3. Høringer    

Ingen aktuelle høringer.

4. Status økonomi    Administrativ leder Pernille Helligkilde

Pernille gennemgik budget, aktuelt forbrug og forventet forbrug.
Der har været et relativt stort merforbrug ift. elever i eksterne tilbud og indefrosne feriemidler.
På grund af disse merudgifter forventer vi at skolen går ud af året med et underskud på ca. 900.000 kr.

I gruppeordningen forventes et underskud på ca. 600.000. Takket være merbevillingen, som bestyrelsen har været stærkt medvirkende til at skaffe, er underskuddet reduceret betragteligt. Næste år forventes underskuddet at kunne reduceres yderligere.

I TH-afdelingen er der et mindre forbrug end budgetteret. Dette mindre forbrug skyldes lavere lønomkostninger end forventet.

På BFO forventes et overskud på ca. 150.000 kr. 
Der er endnu ikke lavet en udmelding af ekstra økonomi i forhold til længere åbningstid i BFO.

5. Planlægning af kontaktforældremøde
    
Vi beslutter at afholde kontaktforældremøde i forbindelse med vores næste møde tirsdag d. 22/2. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe i den forbindelse.
Pause og spisning kl. 18 – 18.20
Skolens udvikling 18.20 – 20.00

Oplæg om skolebestyrelsens arbejde gennem tilsyn og principper    Introduktion til EASI grundmodel ift. personlighedstyper. 
Bestyrelsen gennemførte øvelser i den forbindelse. 

6. Skolebestyrelsesvalg forår 2022    Drøftelse af processen for valget.

Planen justeres og rundsendes efterfølgende.

7. Eventuelt (O)

På RU er der behov for at få repareret en tagrende ved indskolingen.

På RU er der ved at blive etableret nye lofter på 50- og 60-gangen. Vi skal sikre at fremadrettede renoveringer planlægges mere hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen går i dialog med forvaltningen ift. en mere langtidssikret økonomisk løsning for gruppeordningen.

Tirsdag d. 7/12 er der ansættelsessamtaler i indskolingen på GR. Jesper deltager som repræsentant for bestyrelsen.

8. Punkter til næste møde 

Princip for vikardækning.
Evaluering af Bloomsights – senere på skoleåret.

 

Januar 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde.

Dato: 25.1.2022.

Tidspunkt: kl. 17-19 Bemærk ændret mødetidspunkt.

Mødested: Virtuelt – Teams.

Microsoft Teams-møde.

 

Mødeleder: Jesper.

Referent: Simon.

Deltagere: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Mikkel Ketil, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen.

 

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren. 

 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling. 

 

Elevrådsrepræsentanter Celina 7.b, Sofie 8.e.

 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov.

 

Fraværende: Gitte Håhr Dam, Thomas Karlsen. 

 

Hvert punkt kan opmærkes efter følgende: Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B).

 

Dagsorden. 

 

1.

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 30.11.2021 (B)

Se referat fra sidste møde.

Godkendt

 

2. Kort orientering fra (O).

skoleledelsen.

formanden.

elever.

fra øvrige medlemmer.

 

3. Høringer.

Fast punkt, da der løbende kommer høringsoplæg.

Ingen aktuelle høringer.

 

4. Planlægning af kontaktforældremøde.

 

Planlægning af kontaktforældremøde: se bilag om skole-hjem-princippet samt bilag om oplæg til program. 

 

Med udgangspunkt i forarbejdet omkring skole-hjem-princippet fordeles ansvar og opgaver i forhold til skolebestyrelsesmødet den 22.2., som afholdes sammen med kontaktforældrene

Julijana gennemgik udkast til dagsorden. 

Enkelte justeringer, men ellers enighed om at det er en god dagsorden.

Tidsrummet er 17-20 med en pause på 30 min undervejs til spisning.

Der er pt 19 tilmeldinger til mødet d. 22/2. I forbindelse med udsendelse af dagsorden følges der op ift. de kontaktforældre, der ikke har svaret på invitationen.

Vi tilbyder pasning af skolebørn, og der bliver svarfrist d. 21/2.

Vi forsøger at arbejde videre med vores noter fra seneste kontaktforældremøde.

Vi undersøger om vi har en folder vedr. kontaktforældrerollen.

 

5.  Skolebestyrelsens arbejde gennem tilsyn og principper.

OBS: Forberedelse til mødet: Tilsynsgruppen læser hæftet om tilsyn og principgruppen om principper

Bærende værdier for arbejdet: 

Ansvarlighed, bæredygtighed og faglighed.

Gruppearbejde Tilsyn: Andre, Pia, Sofie, Celina, Jesper og Thomas – mødeleder Kirsten

Omdrejningspunkt for drøftelser i gruppen:

Hvordan plejer vi at udføre tilsyn i skolen?

Hvilken tilsynspraksis virker godt?

Hvad savner vi i vores arbejde?

Hvordan skal vi føre tilsyn på de kommende møder?

 

Tilsynsgruppen kan komme med forslag til dagsorden ved slutningen af hvert bestyrelsesmøde.

 

Gruppearbejde Principper: Mikkel, Helle, Line, Christian, Kamilla og Simon – mødeleder Julijana

Omdrejningspunkt for drøftelser i gruppen:

Hvilke principper har skolen udarbejdet indtil videre?

Hvilke af dem er skal-principper?

Hvilke af dem er kan-principper?

Hvilke principper skal vi genbesøge?

Hvilke principper skal vi arbejde med i den nærmeste fremtid?

 

Principgruppen kan styre principarbejdet fra gang til gang.

 

6. Fælles opsamling på gruppernes drøftelse.

Forslag om at tilsyn med stort udbytte kan føres via elevernes perspektiv. Kunne man i højere grad gøre brug af deltagelse i elevrådsmøder?

Der gives udtryk for at der er et godt informationsniveau på møderne og via kvalitetsrapport. Det kunne måske være fornuftigt med information mellem møderne. Det kunne eksempelvis være via videoer.

 

Ønske om at prioritere arbejdet med skole/hjem-princip. Overordnet rollefordeling mellem skole, kontaktforældre, forældre og elever.

Under dette princip kunne høre underretning om elevernes udbytte.

Der ønskes et status på de seneste princippers udmøntning i skolens dagligdag.

Forslag om at vi i forlængelse af kontaktforældremødet laver workshops i bestyrelsen ift. formulering af skole/hjem-princip.

 

7. Eventuelt (O).

Der er brug for at vi fokuserer på at tage hånd om elevrådskontaktlærerrollen på GR.

Der ønskes en genudsending af møderækken for resten af skoleåret i bestyrelsen.

Så snart der er nyt ift. ændrede restriktioner vedr. corona, så meldes det ud til alle forældre på Aula.

De fleste i bestyrelsen giver udtryk for gerne at ville fortsætte i en periode mere. 

 

8. Punkter til næste møde. 

Justering/ændring af ordensregler.

Status på princip vedr. vikardækning og deltagelse i idræt.

Skoleårets planlægning.

Økonomi – status 

Marts 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
 
Dato: 28.3.2022 
Tidspunkt: 17-20 
 
Mødested: Grantoften, 
personalerummet 
 
Mødeleder: Mikkel 
Referent: Simon 
Deltagere:
Julijana Nechevska, Mikkel Ketil, Karina Trane Kjeldsen, 
 
Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,  
 
Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding  
 
Elevrådsrepræsentanter: Sofie 8.e
 
Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov, 
 
Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Pernille Helligkilde (adm. leder)
 
Fraværende: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Gitte Håhr Dam, 
Jesper Werge, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Celina 7.b
 
Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) 
Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 
Skolens drift  
 
1. 
Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat af 
26.1.2022 (B) 
 
Se referat fra sidste møde. 
 
Referat og dagsorden godkendt. 

2. 
Kort orientering fra (O) 
skoleledelsen 
formanden 
elever 
fra øvrige medlemmer 
 
Status skolebestyrelsesvalg
Der er pt. 10 kandidater til skolebestyrelsesvalget. Der skal bruges 9 medlemmer til bestyrelsen og gerne to suppleanter.
Der er lagt valgvideoer ud på Aula for at skabe yderligere fokus. Der forventes at kunne foretages valg d. 26/4.

Status ansættelser 
Der er ansat en ny leder til udskolingen på Grantoften med start pr. 1/5.

Ift. lederstillingen i gruppeordningen laver vi et genopslag, da feltet i første omgang ikke var tilstrækkeligt kvalificeret.

Der forventes at kunne ansættes en ny administrativ 
medarbejder pr. 1/5.
Elevrådet på RU er ved at planlægge talentshow. Det afvikles på fredag d. 1/4.

På skolen afholdes der valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen tirsdag d. 29/3.

3. 
Høringer 
Bidrag til budget 2023 
(D+B) 
Fast punkt, da der løbende kommer høringsoplæg 
 
Bilag: Brev fra borgmesteren om bidrag til budget 2023 

Bestyrelsen kan ikke pege på oplagte områder, hvor der kan spares yderligere.

4. 
Regnskab 2022 (O) 
Pernille fremlægger regnskabet for 2021 samt økonomiske udfordringer 2022 

I BFO er der lidt luft i økonomien. Der er overvejelser om hvorvidt dette råderum skal benyttes som lønmidler.

I TH-afdelingen er der også lidt luft i økonomien. Dette råderum benyttes til at besætte to ledige logopæd-stillinger.

I gruppeordningen budgetteres efter aftale med C-SIK med et underskud. Der er en arbejdsgruppe i gang med at finde en realistisk løsning, og der forventes en merbevilling i den forbindelse.

I distriktsskolen budgetteres med 3.000.000 kr. i underskud. Det store minus kommer af et overført underskud fra 2021 og øgede udgifter til elever i eksterne tilbud. 
Der er igangsat en handleplan for at skabe økonomisk balance i 2023, og der arbejdes løbende på økonomiske justeringer.
     

5.   
Skolebestyrelsens arbejde gennem tilsyn og principper 
 
Princippet om skole-hjem 
samarbejde (D+B) 
 
Opsamlingen fra mødet med kontaktforældre drøftes og besluttes.  Bilag: Oplæg/udkast til princip om skolehjem samarbejdet  

Udkastet blev justeret og sendes nu i høring i medarbejdergruppen. Vi forventer at kunne vedtage princippet ved det næste møde i bestyrelsen.

6. 
Anerkendelser og anbefalinger (O) 
I forbindelse med resultatsamtalen har skolen modtaget anerkendelser og anbefalinger.  

7. 
Eventuelt (O) 
 
 
Skolen har et ønske om at udbyde E-sport som valgfag i samarbejde med Ballerup E-sport og Ballerup IF. Det skal formelt godkendes af bestyrelsen. Der spørges på Aula, om bestyrelsen kan godkende det.

8. 
Punkter til næste møde  
 
Skole-hjem-princip.
Tilsyn med princip for aktiv deltagelse i idræt og svømning.
Endelig vedtagelse af nye ordensregler.

April 2022

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 26.4.2022

Tidspunkt: 17-20

Der afholdes kandidatmøde kl.

17-17.30!

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Thomas

Referent: Simon

Deltagere:

Jesper Werge, Julijana Nechevska, Mikkel Ketil, Kasper Trolle Larsen, Karina Trane Kjeldsen

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter Celina 7.b, Sofie 8.e, Edin 8.d

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret:

Fraværende:

Celina 7.b, Sofie 8.e, Edin 8.d, Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Gitte Håhr Dam, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, , Pia Salling, Helle Nellemose (BFO-leder)

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid

Estimeret

tid til

punktet i minutter

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Kandidatmøde

30

Tilsagn og underskrift fra alle kandidater. Valgbestyrelsen afklarer, om der på baggrund af de indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg.

 

Der aftales fredsvalg. Bestyrelsen er dermed fuldtallig for det kommende skoleår. Inklusiv to suppleanter.

1.

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat af

28.3.2022 (B)

5

Se referat fra sidste møde.

 

Godkendt.

E-sort skal rettes til E-Sport.

2.

Kort orientering fra (O)

skoleledelsen

formanden

elever

fra øvrige medlemmer

15

Fagfordeling og skemalægning fylder meget i øjeblikket. Det går planmæssigt.

 

Både på RU og GR var der særdeles vellykkede projektuger i uge 14. Begge steder oplevedes det at det fungerede godt.

 

Næste gang skal kontaktforældrerollen/trivselsforældrerollen på dagsorden i bestyrelsen.

Julijana, Mikkel, Kasper og Simon forbereder punktet.

 

I BSU er der vedtaget en handleplan for forebyggelse af digitale krænkelser

3.

Høringer (D+B)

Der er ingen aktuelle høringer

4.

Skolebestyrelsens arbejde gennem tilsyn og principper

Princippet om skole-hjem

samarbejde (D+B)

20

Endelig vedtagelse af skole-hjem princippet – se bilag

 

På baggrund af drøftelser blev bestyrelsen enige om at omformulere lidt ift. ugeplanen.

Princippet vedtages til næste møde, og det skal laves til en retningslinje på skolen efterfølgende.

5.

Tilsyn (D+B)

30

Tilsyn med princip for aktiv deltagelse i idræt og svømning. Hvordan føres der tilsyn med princippet?

Udsat til næste møde.

6.

Madordning på

Baltorpskolen (D+B)

30

Rugvænget har i en periode afprøvet skolemadsordning via

www.Onlineskolemad.dk

Skolebestyrelsen skal drøfte, hvorvidt der skal være madordning på skolen og i givet fald, hvilken madordning, der skal tilbydes.

Enighed om at vi etablerer samme ordning på Grantoften, som der er på Rugvænget.

7.

Eventuelt (O)

5

 

8.

Punkter til næste møde

Gennemgang af opdaterede regler vedr. GDPR.

Endelig vedtagelse af princip om skole-hjem-samarbejde.

Plan for tilsyn med vores principper.

Juni 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 16.6.2022
Tidspunkt: 17-19 
Fælles spisning og god ferie
kl. 19 - 20

Mødested: Grantoften, personalerummet (afholdes på Grantoften pga. forplejningen)

Mødeleder: Christian
Referent: Simon    

Deltagere: Christian K. Johansen, Julijana Nechevska

Skolens ledelse/sekretær: Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf 

Elevrådsrepræsentanter 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Andre Amingsø, Jesper Werge, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen, Celina 7.b, Sofie 8.e og Edin 8.d, Kirsten Weiland, Pia Salling, Lasse Colding

Dagsorden 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    Tid
Estimeret tid til punktet i minutter    Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.    Formidling
Til hvem, af hvem og hvordan?
Skolens drift 

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat af 23.5.2022 (B)
      Se referat fra sidste møde.

Godkendt    
2.    Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
   

Status på økonomi
Skolens økonomi er noget presset i år, og på den baggrund er det besluttet at lave en økonomisk opbremsning. Vi gør meget ud af at denne opbremsning ikke rammer kerneydelsen, og vi forventer at kunne klare de økonomiske udfordringer via denne opbremsning.
På grund af en ny praksis ift. segregerede elever er vi nødt til som skole at skabe en større fleksibilitet i vores økonomi, således at vi bliver mere robuste.
Det er skolen ved at lave en plan for.

Der er ansat en ny pæd.leder for grp.ordningen pr 1/8.

På skoleforum fortalte Måløvhøj Skole om en positiv proces ift. nye klassedannelser på 7.årgang.
På samme møde var der også et tema vedr. henvisning og visitation af elever.

På det konstituerende møde i august aftaler vi deltagerkredsen ift. skoleforum. Her aftaler vi også deltagelse i årsmøde for Skole og forældre.

Første møde efter sommerferien – dato
Vi holder konstituerende møde tirsdag d. 9/8 kl. 17. Her aftaler vi møderække for resten af året. Og vi laver en videohilsen til forældremødet.

Tirsdag d. 30/8 – virtuelt møde kl. 19-20 med fokus på ”Sparekataloget”.

Eleverne på RU spørger til aflåsning af løbehjul.
For det kommende skoleår er der planlagt en møderække for det store elevråd på tværs af de to matrikler.  

 
3.    Høringer (D+B)        Der er ingen aktuelle høringer
    
Skolens udvikling 

4.    Plan for tilsyn med principper (D+B)      

Tilsyn med princip for 

-    aktiv deltagelse i idræt og svømning
-    vikardækning. 

Hvordan føres der tilsyn med princippet? 

Udsat 

   
5.    Styrkelse af forældresamarbejdet –Kontaktforældrerollen
(D+B)  

   Med udgangspunkt i arbejdsgruppens oplæg (Julijana, Simon, Kasper og Mikkel) 

Se bilag i google-drev velkomstbrev og princip om kontaktforældrerollen 

Udsat    

6.    Skolebestyrelsens årsberetning (D)  

   Input til formanden til skolens årsberetning.

Der blev givet input på mødet.     

7.    Forslag til kommende principarbejde  

    Udsat    

8.    Eventuelt (O)