Referater fra skoleåret 2021 - 2022

August 2021

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 17.8.2021
Tidspunkt: kl. 18-21
 

Mødeleder:     Deltagere: Christian K. Johansen, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Jesper Werge, Wegen Shiferaw Ahmed, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Kamilla Annie Justenborg, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Gitte Håhr Dam

Dagsorden og Referat 

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af 22.6.2021     Se referat fra sidste møde.

Godkendt

2.    Konstituering af skolebestyrelsen    

Da vores formand Thomas Berg har valgt at forlade bestyrelsen, skal vi konstituere os på ny. Vi skal have valgt en formand og næstformand. 

Julijana Nechevska vælges til formand og Christian Johansen fortsætter som næstformand.

3.    Planlægning af skolebestyrelsens arbejde for 2021/22
    -    Fastlæggelse af mødedatoer
Vi holder møderne på skift mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Vi mødes fortsat en gang om måneden kl. 17-20. Kirsten og Julijana laver et udkast til møderække og mødestruktur. Ordstyrerrollen går på tur blandt medlemmerne.

-    Repræsentanter til skoleforum
Thomas Karlsen fortsætter i skoleforum. Julijana deltager også, og der er mulighed for at supplere hinanden.

-    Status på skole-hjem-princippet
På vores næste møde genoptager vi arbejdet med dette princip.

-    Gennemgang af årshjul
Kirsten og Julijana laver et udkast til årshjul.

-    Deltagelse i forældremøder
De forskellige årganges forældremøder blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, så bestyrelsen er repræsenteret på et vist antal forældremøder. 
Til næste år laver vi en video, som kan afspilles på forældremøderne vedr. bestyrelsens arbejde.

-    Kontaktforældremøde(r)
Vi udvider et af årets  skolebestyrelsesmøder til også at indeholde et kontaktforældremøde.

4.    Opfølgning på skolebestyrelsens henvendelse vedrørende ressourcetildelingen i gruppeordningen
    Vi forventer at der til vores næste møde kan præsenteres en beslutning fra BSU.

5.    Høring     Høring omkring
-    Enhedstakst
-    Afkortning af skoledagens længde, udarbejdelse af kvalitetsrapport og elevplaner
Bestyrelsen er enige om at bakke op om ledelsen og medarbejdernes høringssvar, og der er enighed om at bestyrelsen er medunderskriver.

-    Forslag til budget 2022
Når skolens MED-udvalg har lavet udkast til høringssvar, sendes det rundt til yderligere kommentering i bestyrelsen.

6.      Kort orientering fra 
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    Skoleledelsen
-    Nye medarbejdere
Efter sommerferien er der ansat tre nye lærere på Rugvænget og seks nye lærere på Grantoften. Der har overordnet set været mange kvalificerede ansøgere til stillingerne.
På BFO er der ansat en ny pædagog og to nye pædagogmedhjælpere på Rugvænget. 

-    Status elevtal
Ved næste møde gennemgås udviklingen i skolens elevtal.

-    Nyt fra skoleforum
Ved sidste møde var der fokus på hvordan skolebestyrelserne i højere grad kunne få fokus på at støtte eleverne. 
Der afholdes et møde om digital dannelse d. 28/10 kl. 18-22.
Det næste møde i skoleforum er i december.

7.    Eventuelt 

Der skal være chokolade og lakridser til møderne 
Temaet for værdidag d. 24/9 er fællesskab.

8.    Punkter til næste møde
Møderække og årshjul
Status økonomi
Elevtal
Skolehjem-princip
Bæredygtighed