Referater fra skoleåret 2022 - 2023

August 9/8 2022

Referat fra konstituerende skolebestyrelsesmøde

Dato: 09.08.2022 

Tidspunkt: 17-20 

Baltorpskolen, afd. Rugvænget 

Mødeleder: Pia Salling

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Andre Amingsø, Louise Lunow,, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen, 

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov, 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Christian K. Johansen, Thomas Karlsen og elevrådsrepræsentanter Celina 8.b, Sofie 9.e og Edin 9.d

Dagsorden 

Hvad handler punktet om, er der særlige  ansvarlige, gæster og er det til orientering  (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

 

Referat 

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt.  deadline.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og  referat af 16.6.2022 (B)

Referat: Punktet vedr. deltagelse af en kommunalbestyrelsesrepræsentant rykkes frem, og bestyrelsen beslutter gerne at ville fortsætte med denne ordning. Maria fortsætter derfor.

Punkt 2

Konstituering af formand og  næstformand (B)

Referat: Julijana Nechevska genopstiller som formand og Christian Johansen genopstiller som næstformand. Begge vælges enstemmigt.

Punkt 3

Forventningsafstemning: Møderække mm.  D+B

Referat: Forslag: Fast mødedag, den sidste tirsdag eller torsdag i måneden i tidsrummet 17-19. 

Det besluttes at afholde møder af to timer (17-19), hvis der ift. dagsorden er behov for det, kan mødet forlænges med en time. Når mødet forlænges til tre timer, vil der være forplejning.

Møderne i bestyrelsen afholdes fast den sidste torsdag i måneden.

Pia er fast mødeleder på bestyrelsesmøderne.

Mulighed for hybridmøder

Bestyrelsen beslutter at møderne kan afholdes som hybridmøder, hvis det er nødvendigt.

Punkt 4 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

D+B

Referat: 

Årshjulet blev drøftet og justeret.

Kontaktforældremødet rykkes frem til d. 27/10.

De aftalte justeringer skrives ind i årshjulet, og det sendes rundt til endelig vedtagelse i bestyrelsen.

Punkt 5

Genbesøg af  

forretningsorden 

D+B

Referat: Forretningsorden blev justeret ift. nuværende praksis. Det besluttes at forretningsorden genbesøges årligt.

Louise og Julijana stiller sig til rådighed som repræsentanter ift. deltagelse i ansættelsesudvalg.

Ønske om at skolens praksis ift. GDPR kommer på dagsorden.

Punkt 6

Valg af to medlemmer til Skoleforum D+B

Referat: Julijana deltager fortsat i skoleforum. Jesper deltager hvis Thomas ikke ønsker at fortsætte.

Punkt 7

Deltagelse af repræsentant  fra kommunalbestyrelsen  D+B

Referat: Vi skal drøfte, hvorvidt vi ønsker deltagelse af en kommunalbestyrelses-repræsentant i skolebestyrelsen.

Behandlet tidligere på mødet.

Punkt 8

Video fra skolebestyrelsen 

Referat: Optagelse af video fra skolebestyrelsen til brug ved kommende forældremøder. På den måde når vi ud til hele skolen. 

Der arbejdes videre på en god løsning, således at bestyrelsen kan komme ud med sit budskab på forældremøder.

Punkt 9

Næste møde 

Referat: Næste møde afholdes virtuelt den tirsdag, den 30.8. kl 19-20 med fokus på ”sparekataloget” – det kommunale budget 2023. Hvis der er behov for det forlænger vi mødet.

Punkt 10

Styrkelse af forældresamarbejdet –Kontaktforældrerollen

(D+B)

Referat: 

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens oplæg (Julijana, Simon, Kasper og Mikkel)

Arbejdsgruppens oplæg til princip og skrivelse til kontaktforældrene vedtages. Begge udsendes til de relevante modtagere.

Punkt 11

Eventuelt

Referat: 

Der foregår stadig drøftelser og overvejelser ift. at sikre skolens økonomi. Både på den korte og lange bane.

I indskolingen på RU er der en ubesat stilling, som forventes besat pr. 1/10.

 

 

 

 

 

 

August 30/8 2022

 

Dagsorden og referat skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.08.2022

Tidspunkt: 19-20

Virtuelt: Google Meet

Mødeleder: Christian (skiftes efter alfabet)

Referent: Simon Lundgren

 

Referat

Deltagere: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Lunow, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter Celina 7.b, Sofie 8.e og Edin 8.d

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Gitte Håhr Dam (supl.) Mikkel Ketil (supl.)

Fraværende: Andre, Christian, Kasper, Louise, Thomas, Kamilla, Karina, Simon, Lasse, Celina, Sofie, Edin,

 

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid

Estimeret tid til punktet

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling

Til hvem, af hvem og hvordan?

1.

Godkendelse af dagsorden og referat af 9.8.2022 (B)

tid: 5

Godkendt

 

2.

Kort orientering fra (O)

skoleledelsen

formanden

elever

fra øvrige medlemmer

 

tid: 10

Formanden foreslår ny model for, hvordan vi melder til betyrelsesmøder. Det genbesøges kort på kommende bestyrelsesmøde. HVordan kan vi sikre, at vi trods afbud kan være/blive beslutningsdygtige?

 

3.

Det kommunale budget 2023

tid: 40

Det kommunale budget 2023 er sendt ud i høring. Skolebestyrelsen er høringsberettiget og skal udarbejde høringssvar.

Se bilag: https://dhp.ballerup.dk/

Klik på Aktive høringer.

Drøftelse af det administrative budgetforslag. Kirsten udarbejder udkast til høringssvar, som sendes ud til endelig godkendelse. Høringssvaret skrives sammen med

 

4.

Eventuelt

tid: 5

 

 

 

September 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde

 

Dato: 29.9.2022

Tidspunkt: 17-20

Baltorpskolen, afd. Grantoften

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Mansø, Karina Trane Kjeldsen

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Celina 7.b, Sofie 8.e og Edin 8.d, Andre Amingsø, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg

 

Dagsorden - Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid - Estimeret tid til punktet

Referat - Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat af 30.8.2022 (B)

Tid: 5 minutter

Referat: Begge dele er godkendt

 

Punkt 2 - Kort orientering fra (O)

skoleledelsen

formanden

elever

fra øvrige medlemmer

Tid: 15 minutter

For at imødegå energikrisen er der i Ballerup Kommune blevet taget en beslutning om at reducere temperaturen til 19 grader i klasselokalerne. Det bliver skrevet ud til alle forældre på Aula. Bestyrelsen ønsker at problematisere de 19 grader, da det vækker bekymring ift. undervisnings- og arbejdsmiljø.

Formand og skoleleder har sammen med en elevrepræsentant fra Baltorpskolen deltaget i møde på Rådhuset vedr. inputs til opdatering af Børne- og ungestrategi.

Ønske om at alle dokumenter og links vedr. arbejdet i SB deles i google drev.

Næste møde i BSU afholdes på afdeling GR.

Præsentation af ny pæd.leder i gruppeordningen på GR Kristian Sinding-Jensen.

Baltorpskolen har haft besøg af en delegation fra Nordmakedonien. Det var en rigtig god oplevelse for alle parter, og det blev dækket af

Fremadrettet repræsenterer Jesper og Julijana Baltorpskolen i Skoleforum.

 

Punkt 3 - Tilsyn: Hvordan arbejder skolen med trivsel? (D)

Tid: 20 minutter

Der er indhentet data fra medarbejdere – se bilag.

Der udtrykkes en stor tilfredshed fra bestyrelsen ift. det indhentede materiale.

Materialet opleves som meget varieret og det kunne være en god ide at dele materialet blandt det samlede pædagogiske personale.

På den måde kunne det tjene til gensidig inspiration.

 

Punkt 4 - Udarbejdelse af mobilpolitik – indledende drøftelser (D+B)

Tid: 30 minutter

Betydningen af mobiltelefoner i skolens dag – inputs fra medarbejdere og elever – se bilag.

Skolens ledelse oplever at mobiltelefoner generelt fylder for meget for børn og unge på Baltorpskolen.

Fra bestyrelsen udtrykkes et klart ønske om at telefoner afleveres ved skoledagens start og først udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Der bakkes op om det udsendte bilag med enkelte justeringer ift. opbevaring. Bestyrelsen ønsker at telefonerne indsamles fremfor at de ligger slukkede i tasken.

Der skal være en opfordring til at mobiltelefoner ikke medbringes i indskolingen.

Det skal afklares forsikringsmæssigt ift. indsamling af telefoner.

BFO fortsætter hidtidig praksis.

Bilaget justeres ift. bestyrelsens kommentarer og så sættes det på dagsorden igen til et fremtidigt møde.

 

Punkt 5 - Emne fra budgetaftale 2022 (D+B)

Tid: 30 minutter

Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.

Bestyrelsen drøftede for og imod en senere morgenmødetid.

Punktet bringes på dagsorden i det store elevråd med en tydelig bevidsthed om at senere mødetid også medfører senere sluttidspunkt.

Punktet drøftes også i skolens MED-udvalg.

 

Punkt 6 - Planlægning af kontaktforældremøde den 27. oktober 2022 (D+B)

Tid: 45 minutter

Ledelsen er på skoleledernes årsmøde i Aalborg denne dag. Kan mødet flyttes til den 26. oktober?

Dagsorden for mødet udarbejdes i fællesskab. Mødet flyttes til torsdag d. 3/11 kl. 17-19 inklusiv spisning.

Forslag om at vi sætter kontaktforældrerollen på dagsorden med udgangspunkt i vores vedtagne princip og beskrivelse.

Derudover ønsker vi at sætte Skole/hjem-princip og mobilpolitik på dagsorden.

Kl. 19-20 samler bestyrelsen op på input fra mødet.

Kalenderindkaldelse udsendes i uge 40 i Aula

 

Punkt 7 - Budget - status

Tid: 20 minutter

Pernille deltager virtuelt og giver en status på budget 2022.

Status på økonomien blev gennemgået.

 

Punkt 8 - Eventuelt

Opmærksomhed på at få slukket lys og lukket vinduer og døre.