Referater fra skoleåret 2022 - 2023

August - 9/8 2022

Referat fra konstituerende skolebestyrelsesmøde

Dato: 09.08.2022 

Tidspunkt: 17-20 

Baltorpskolen, afd. Rugvænget 

Mødeleder: Pia Salling

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Andre Amingsø, Louise Lunow,, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen, 

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov, 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Christian K. Johansen, Thomas Karlsen og elevrådsrepræsentanter Celina 8.b, Sofie 9.e og Edin 9.d

Dagsorden 

Hvad handler punktet om, er der særlige  ansvarlige, gæster og er det til orientering  (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

 

Referat 

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt.  deadline.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og  referat af 16.6.2022 (B)

Referat

Punktet vedr. deltagelse af en kommunalbestyrelsesrepræsentant rykkes frem, og bestyrelsen beslutter gerne at ville fortsætte med denne ordning. Maria fortsætter derfor.

 

Punkt 2

Konstituering af formand og  næstformand (B)

Referat

Julijana Nechevska genopstiller som formand og Christian Johansen genopstiller som næstformand. Begge vælges enstemmigt.

 

Punkt 3

Forventningsafstemning: Møderække mm.  D+B

Referat

Forslag

Fast mødedag, den sidste tirsdag eller torsdag i måneden i tidsrummet 17-19. 

Det besluttes at afholde møder af to timer (17-19), hvis der ift. dagsorden er behov for det, kan mødet forlænges med en time. Når mødet forlænges til tre timer, vil der være forplejning.

Møderne i bestyrelsen afholdes fast den sidste torsdag i måneden.

Pia er fast mødeleder på bestyrelsesmøderne.

Mulighed for hybridmøder

Bestyrelsen beslutter at møderne kan afholdes som hybridmøder, hvis det er nødvendigt.

 

Punkt 4 

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde D+B

Referat

Årshjulet blev drøftet og justeret.

Kontaktforældremødet rykkes frem til d. 27/10.

De aftalte justeringer skrives ind i årshjulet, og det sendes rundt til endelig vedtagelse i bestyrelsen.

 

Punkt 5

Genbesøg af  forretningsorden D+B

Referat

Forretningsorden blev justeret ift. nuværende praksis. Det besluttes at forretningsorden genbesøges årligt.

Louise og Julijana stiller sig til rådighed som repræsentanter ift. deltagelse i ansættelsesudvalg.

Ønske om at skolens praksis ift. GDPR kommer på dagsorden.

 

Punkt 6

Valg af to medlemmer til Skoleforum D+B

Referat

Julijana deltager fortsat i skoleforum. Jesper deltager hvis Thomas ikke ønsker at fortsætte.

 

Punkt 7

Deltagelse af repræsentant  fra kommunalbestyrelsen  D+B

Referat

Vi skal drøfte, hvorvidt vi ønsker deltagelse af en kommunalbestyrelses-repræsentant i skolebestyrelsen.

Behandlet tidligere på mødet.

 

Punkt 8

Video fra skolebestyrelsen 

Referat

Optagelse af video fra skolebestyrelsen til brug ved kommende forældremøder. På den måde når vi ud til hele skolen. 

Der arbejdes videre på en god løsning, således at bestyrelsen kan komme ud med sit budskab på forældremøder.

 

Punkt 9

Næste møde 

Referat

Næste møde afholdes virtuelt den tirsdag, den 30.8. kl 19-20 med fokus på ”sparekataloget” – det kommunale budget 2023. Hvis der er behov for det forlænger vi mødet.

 

Punkt 10

Styrkelse af forældresamarbejdet –Kontaktforældrerollen (D+B)

Referat

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens oplæg (Julijana, Simon, Kasper og Mikkel)

Arbejdsgruppens oplæg til princip og skrivelse til kontaktforældrene vedtages. Begge udsendes til de relevante modtagere.

 

Punkt 11

Eventuelt

Referat

Der foregår stadig drøftelser og overvejelser ift. at sikre skolens økonomi. Både på den korte og lange bane.

I indskolingen på RU er der en ubesat stilling, som forventes besat pr. 1/10.

 

 

 

 

 

 

August - 30/8 2022

Dagsorden og referat skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.08.2022

Tidspunkt: 19-20

Virtuelt: Google Meet

Mødeleder: Christian (skiftes efter alfabet)

Referent: Simon Lundgren

 

Referat

Deltagere: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Lunow, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter Celina 7.b, Sofie 8.e og Edin 8.d

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Gitte Håhr Dam (supl.) Mikkel Ketil (supl.)

Fraværende: Andre, Christian, Kasper, Louise, Thomas, Kamilla, Karina, Simon, Lasse, Celina, Sofie, Edin,

 

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid

Estimeret tid til punktet

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling

Til hvem, af hvem og hvordan?

1.

Godkendelse af dagsorden og referat af 9.8.2022 (B)

tid: 5

Godkendt

 

2.

Kort orientering fra (O)

skoleledelsen

formanden

elever

fra øvrige medlemmer

 

tid: 10

Formanden foreslår ny model for, hvordan vi melder til betyrelsesmøder. Det genbesøges kort på kommende bestyrelsesmøde. HVordan kan vi sikre, at vi trods afbud kan være/blive beslutningsdygtige?

 

3.

Det kommunale budget 2023

tid: 40

Det kommunale budget 2023 er sendt ud i høring. Skolebestyrelsen er høringsberettiget og skal udarbejde høringssvar.

Se bilag: https://dhp.ballerup.dk/

Klik på Aktive høringer.

Drøftelse af det administrative budgetforslag. Kirsten udarbejder udkast til høringssvar, som sendes ud til endelig godkendelse. Høringssvaret skrives sammen med

 

4.

Eventuelt

tid: 5

 

 

September - 29/9 2022

Referat fra skolebestyrelsesmøde

 

Dato: 29.9.2022

Tidspunkt: 17-20

Baltorpskolen, afd. Grantoften

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Mansø, Karina Trane Kjeldsen

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Celina 7.b, Sofie 8.e og Edin 8.d, Andre Amingsø, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg

 

Dagsorden - Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid - Estimeret tid til punktet

Referat - Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat af 30.8.2022 (B)

Tid: 5 minutter

Referat: Begge dele er godkendt

 

Punkt 2 - Kort orientering fra (O)

skoleledelsen

formanden

elever

fra øvrige medlemmer

Tid: 15 minutter

For at imødegå energikrisen er der i Ballerup Kommune blevet taget en beslutning om at reducere temperaturen til 19 grader i klasselokalerne. Det bliver skrevet ud til alle forældre på Aula. Bestyrelsen ønsker at problematisere de 19 grader, da det vækker bekymring ift. undervisnings- og arbejdsmiljø.

Formand og skoleleder har sammen med en elevrepræsentant fra Baltorpskolen deltaget i møde på Rådhuset vedr. inputs til opdatering af Børne- og ungestrategi.

Ønske om at alle dokumenter og links vedr. arbejdet i SB deles i google drev.

Næste møde i BSU afholdes på afdeling GR.

Præsentation af ny pæd.leder i gruppeordningen på GR Kristian Sinding-Jensen.

Baltorpskolen har haft besøg af en delegation fra Nordmakedonien. Det var en rigtig god oplevelse for alle parter, og det blev dækket af

Fremadrettet repræsenterer Jesper og Julijana Baltorpskolen i Skoleforum.

 

Punkt 3 - Tilsyn: Hvordan arbejder skolen med trivsel? (D)

Tid: 20 minutter

Der er indhentet data fra medarbejdere – se bilag.

Der udtrykkes en stor tilfredshed fra bestyrelsen ift. det indhentede materiale.

Materialet opleves som meget varieret og det kunne være en god ide at dele materialet blandt det samlede pædagogiske personale.

På den måde kunne det tjene til gensidig inspiration.

 

Punkt 4 - Udarbejdelse af mobilpolitik – indledende drøftelser (D+B)

Tid: 30 minutter

Betydningen af mobiltelefoner i skolens dag – inputs fra medarbejdere og elever – se bilag.

Skolens ledelse oplever at mobiltelefoner generelt fylder for meget for børn og unge på Baltorpskolen.

Fra bestyrelsen udtrykkes et klart ønske om at telefoner afleveres ved skoledagens start og først udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Der bakkes op om det udsendte bilag med enkelte justeringer ift. opbevaring. Bestyrelsen ønsker at telefonerne indsamles fremfor at de ligger slukkede i tasken.

Der skal være en opfordring til at mobiltelefoner ikke medbringes i indskolingen.

Det skal afklares forsikringsmæssigt ift. indsamling af telefoner.

BFO fortsætter hidtidig praksis.

Bilaget justeres ift. bestyrelsens kommentarer og så sættes det på dagsorden igen til et fremtidigt møde.

 

Punkt 5 - Emne fra budgetaftale 2022 (D+B)

Tid: 30 minutter

Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.

Bestyrelsen drøftede for og imod en senere morgenmødetid.

Punktet bringes på dagsorden i det store elevråd med en tydelig bevidsthed om at senere mødetid også medfører senere sluttidspunkt.

Punktet drøftes også i skolens MED-udvalg.

 

Punkt 6 - Planlægning af kontaktforældremøde den 27. oktober 2022 (D+B)

Tid: 45 minutter

Ledelsen er på skoleledernes årsmøde i Aalborg denne dag. Kan mødet flyttes til den 26. oktober?

Dagsorden for mødet udarbejdes i fællesskab. Mødet flyttes til torsdag d. 3/11 kl. 17-19 inklusiv spisning.

Forslag om at vi sætter kontaktforældrerollen på dagsorden med udgangspunkt i vores vedtagne princip og beskrivelse.

Derudover ønsker vi at sætte Skole/hjem-princip og mobilpolitik på dagsorden.

Kl. 19-20 samler bestyrelsen op på input fra mødet.

Kalenderindkaldelse udsendes i uge 40 i Aula

 

Punkt 7 - Budget - status

Tid: 20 minutter

Pernille deltager virtuelt og giver en status på budget 2022.

Status på økonomien blev gennemgået.

 

Punkt 8 - Eventuelt

Opmærksomhed på at få slukket lys og lukket vinduer og døre.

November - 3/11 2022 - møde med kontaktforældre

Referat fra skolebestyrelses- og kontaktforældremøde
Dato torsdag den 3. november kl. 17-19

Punkt 1.

Velkommen og kort introduktion til principperne om skole-hjem samarbejdet og kontaktforældrenes rolle v/skolebestyrelsesformand Julijana.

Referat
Julijana bød velkommen og alle forældre præsenterede sig.
Kirsten Weiland gennemgik skolens principper for skole-hjem-samarbejdet. Der blev ikke stillet spørgsmål fra de fremmødte. 

 

Punkt 2

Det vigtige skole-hjem samarbejde – oplæg v/ lærer Emilie Høgh-Jensen

Referat
Emilie fortalte om vigtigheden af skole-hjem-samarbejdet og lidt om forskningen bag. Essensen er, at det gode skole-hjem-samarbejde har en positiv påvirkning på elevernes generelle trivsel og faglige udvikling. Derudover blev det understreget, at det gode skole-hjem-samarbejde også handler om, at finde en balance, hvor alle forældre kan være med. Det er essentielt, at alle forældre har deltagelsesmuligheder i fællesskabet, idet mangel på samme kan have modsat effekt - nemlig at skabe en ulighed mellem de forældre der deltager, og de forældre der ikke deltager.
Herefter drøftelser, feedback og input til principperne. Hvad skal justeres, hvad skal vi have mere af på skolen og hvad skal vi have mindre af?

Referat
De fremmødte blev inddelt i mindre grupper, hvor de drøftede principperne og ønsker til skole-hjem samarbejdet.

Ved den fælles opsamling blev følgende nævnt:

Skole-hjem-samtalen:
- En idé om at afholde skole-hjem-samtalen som en café, hvor man  booker sig ind på de forskellige fag. På den måde er flere fag repræsenteret.
- Kan nogle gange være for korte. Et forslag om at differentiere samtalernes længde alt efter det individuelle behov.
- Afsavn på andre fag - særligt i udskolingen. Fx sprogfag og fysik, historie mm. Andre fag er også vigtige. Hvis fagene ikke skal drøftes på skole-hjem, hvornår skal de så? Opfølgning på det der sker - skolen melder tilbage.

Kommunikation:
- “How to” på Aula. Lærerne siger, at “Det ligger på Aula, men det kan være svært at finde. Bedre til at indføre forældre i Aula - evt. finde nogle super-brugere. Derudover opleves det ikke af alle kontaktforældre, at de bliver inviteret ind i planlægningen og samarbejdet omkring forældremøderne. Kontaktforældrene oplever ydermere ikke at blive inddraget i planlægning af skolens øvrige dokumenter.
- Et ønske om en guide til, hvordan man bedst mulig hjælper sit barn derhjemme. Fx zone til lektier, hvad med mobilen? og lignende.
- Ensrettet retningslinjer ift. information i klasserne samt ugeplaner - fx hver fredag. Forældrene bruger weekenden på at forberede sig på den kommende uge.
- Enkel kommunikation. Det skal være nemt for forældrene at navigere i.
- Den gode historie skal også formidles - Også ved de børn, som klarer sig godt, og som kan blive glemt i mængden.
- Forældre i indskolingen oplever et stort skift fra børnehave til 0. klasse. Informationsmængden er væsentlig mindre i skolen sammenlignet med daginstitution.
- Ikke undervurder vigtigheden og betydningen af et opkald, hvis der fx har været en konflikt. På skrift kan kommunikationen vare meget længe, hvilket kan være frustrerende.

Frikvarter:
- Hvordan kan børnenes pauser være kilden til energi i stedet for, at de nogle gange bliver drænet for energi - fx ved konflikter eller frygt for andre elever. Hvilke rammer kan skolen sætte for det? Fastere rammer for frikvartererne.
 

Punkt 3

Skal vi være en mobilfri skole? Skolebestyrelsen har taget de indledende snakke med udgangspunkt i skolens ordensregler. Skal vores mobilpolitik være mere vidtgående? Skal vi gå så langt, at vi bliver en mobilfri skole?

Referat
Kirsten Weiland introducerede princippet for den nuværende mobilpolitik samt indledende tanker om en mobilfri skole. Herefter blev de fremmødte forældre endnu en gang delt ud i grupper, hvor de drøftede spørgsmålet. Der var en bred enighed om at arbejde videre med tanken om en mobilfri skole. Der blev nævnt følgende i den fælles gennemgang:

- Der opleves ikke nogle ulemper ved en mobilfri skole. Vigtigt med en tydelig ramme fra skolens side, men at skolen også kan imødekomme særlige behov.
- Jo tidligere start på mobilfri skole jo bedre.
- En god måde at møde klassekammerater på - lige nu foregår meget gennem mobilen.
- Børnene er online, når de kommer hjem.
- Forældre oplever, at børnene ringer hjem i pauserne, hvis der opstår en konflikt. Uden mobil vil børnene enten løse konflikten selv, ellers vil de kontakte en af skolens voksne i stedet for at ringe hjem.  
- Konflikthåndteringen styrkes uden mobil.
- Der gives udtryk for, at en mobilfri skole er en god idé, men at der skal tænkes i løsninger omkring de ældste elever, der bruger telefonen som dankort, når de handler i pauserne.
- En mobilfri skole skal implementeres nedefra og op, således at de store elever ikke skal “opdrages” i sidste øjeblik.
- Mobilen opleves som en afhængighedsproblematik. “Vores børn får et usundt forhold til det sociale”.
- De voksne på skolen har andre regler end børnene, men de bestræber sig på ikke at vifte rundt med deres egen.

 

November - 24/11 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde

Dato: 24.11.2022

Tidspunkt: 17-19.30

Baltorpskolen, afd. Grantoften

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren            

Deltagere: Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Lunow, , Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Fraværende: Andre Amingsø, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Helle Nellemose (BFO-leder), Celina 7.b, Sofie 8.e

 

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige  ansvarlige, gæster og er det til orientering  (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)  

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på  beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1.    

Godkendelse af dagsorden og referat af 29.9.2022 (B)

Referat

Dagsorden godkendt.

Sofie skal tilføjes mailliste i Aula.

Vedr. referat

Sen mødetid for udskolingen har været på dagsorden på elevrådsmødet, og det skal på MED-udvalgsmøde d. 9/12.

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O)

- skoleledelsen

- formanden

- elever

- fra øvrige medlemmer

Referat                

Orientering vedr. økonomisk kortlægning på specialområdet. Denne kortlægning laves først 2024.

Bestyrelsen ønsker en begrundelse for denne udskydelse.

I budget for 2023 er der udmøntet en besparelse på ledelse på BFO, som betyder at der skal reduceres med en pædagogisk leder på BFO på Baltorpskolen.

Ift. skoledelen er der også besluttet en besparelse på ledelse (ca. 200.000 kr.) Denne besparelse udmøntes ved at der i skoleledelsen løses undervisningsopgaver.

Disse opgaver er i gang med at blive identificeret internt på Baltorpskolen.

Deltagelse i årsmøde Skole og forældre

Holbæk delte erfaringer vedr. frikommune.

Der blev delt erfaringer fra skoler med principper om mobilfri skoler.

Inspiration ift. ”Åben skole”, som kan bruges til vores næste kontaktforældremøde.

Skoleforum

Præsentation af meddelelsesbog i stedet for de nuværende elevplaner blev behandlet.

Prognoser ift. fremtidige elevtal og kapacitetsanalysen blev gennemgået.

 

Punkt 3

Evaluering af skolebestyrelsesmødet med  kontaktforældre 

Referat

Hvad var godt og hvad skal vi ikke gentage?

Det fungerede godt med et oplæg fra en, som ikke er en del af bestyrelsen.

Det fungerede godt med en realistisk dagsorden, som der kunne arbejdes grundigt med.

Referatet sendes ud i nær fremtid.

Hvordan sikrer vi mere elevdeltagelse og generelt et større fokus på samarbejdet med eleverne, så deres stemme bliver hørt?

Fremadrettet inviteres hele elevrådet til kontaktforældremøder.

Forslag om at en fra bestyrelsen deltager i elevrådsmøderne.

 

Punkt 4.

Justering af princip for skole hjem samarbejdet (D+B)      

Referat

Den 3. november havde vi skolebestyrelses- og kontaktforældremøde omkring skole-hjem-samarbejde princippet. De forskellige input er indarbejdet i en revideret udgave, som er vedlagt dagsorden, som skal drøftes og endelig godkendes.

Princippet blev justeret, og det blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

 

Punkt 5

Mobilpolitik (D+B)

Referat

På møde den 3. november var den tilstedeværende forældrekreds enige om, at der på skolen skulle udarbejdes en mobilpolitik, hvor mobilen ikke længere skal være en del af skoledagen. Disse perspektiver er indarbejdet og er vedlagt dagsorden. Derudover er der tilbagemeldinger fra elevrådet. VI skal drøfte det samlede oplæg, som skal efter årshjulet godkendes til januar. Se bilag

Princippet blev justeret, og det blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

Udrulning af princippet skal forberedes grundigt. Det arbejdes der videre med på skolen. Skolebestyrelsen stiller sig til rådighed ift. dette arbejde.

 

Punkt 6

Revideret Børne- og  Ungepolitik (D+B)

Referat

Der er udarbejdet et revideret Børne- og 

Ungepolitik som er sendt i høring frem til 27. januar 2022. Der skal udarbejdes et høringssvar. Skal der eventuelt nedsættes en arbejdsgruppe efter de indledende drøftelser? Se bilag

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som laver et oplæg til vores møde i bestyrelsen d. 26/1-23.

Arbejdsgruppen består af Julijana, Jesper, Christian og Pia. Jesper indkalder til første møde.

 

Punkt 7

Skolefotografering (D+B)     

Referat

Der er lige gennemført skolefotografering. Vi har fået flere utilfredse henvendelser. Skal der vælges en anden skolefotograf til næste år?

Der laves en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene.

Efterfølgende tager vi beslutning om hvorvidt vi skal vælge en ny leverandør.

Bestyrelsen vil gerne have trykt en bog med alle klassens billeder, som vi plejer.

Punkt 8

Eventuelt  

Referat

Der udtrykkes bekymring for om de sænkede temperaturer kan have betydning ift. sygefravær blandt elever og medarbejdere.

Januar - 26/1 2023

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 26.1.2023

Tidspunkt: 17-20.00

Sted: Jonstrup Kro! Nytårskur

Mødeleder: Lasse Colding

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, , Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter: Sofie 9.e og Laurits 9.e

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Andre Amingsø, Pia Salling, Louise Lunow, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Maria L. Assov

 

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og referat af 24.11.2022 (B)

Estimeret tid 5 min.

Referat

Referat og dagsorden godkend

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O) - Skoleledelsen - formanden - elever - fra øvrige medlemmer

Estimeret tid 15 min.

Referat

I uge 5 og 6 er der restaurantprojekt på GR onsdag d. 1/2, torsdag d. 2/2, tirsdag d. 7/2, onsdag d. 8/2 og torsdag d. 9/2.

Der er seminar for skolebestyrelser vedr. skole/hjem-samarbejde lørdag d. 4/3 i Ringsted. Der laves en kalenderindkaldelse på Aula. Efterfølgende vurderes det om bestyrelsen deltager.

Der igangsættes en Brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) i marts-november på folkeskoleområdet.

Der er skoleforum tirsdag d. 31/1.

Fra næste skoleår planlægges der med et samarbejde med ungdomsskolen omkring valgfag på 9.årgang. Det vil skabe et mere varieret udbud af valgfag, og det har ingen økonomiske konsekvenser for skolen.

Elevrådet er ved at arrangere talentshow på Rugvænget og en fælles gallafest for udskolingen. Der er fælles møde på tirsdag d. 31/1 kl. 12.15.

 

Punkt 3

Høringssvar Børne- og Ungepolitikken (D+B)

Estimeret tid 20 min.

Referat

Arbejdsgruppen har udarbejdet et høringssvar, som skal godkendes. Svarfrist er den 27. januar 2023.01.10 Se bilag Der er enighed om at arbejdsgruppens høringssvar er rigtig godt, og det kan sendes afsted.

 

Punkt 4

Mobilpolitik (D+B)

Estimeret tid 30 min.

Referat

Endeligt oplæg skal godkendes. Se bilag. Der har været dialog med to skoler, der har været mobilfri i to år. På baggrund af erfaringer fra disse to skoler, er der lavet nogle justeringer. Disse justeringer fremgår af bilaget. Bestyrelsen vedtager princippet med præcisering af enkelte formuleringer, og anbefaler at skolen laver retningslinjer klar, så det kan træde i kraft pr. 1/8-23.

 

Punkt 5

Meddelelsesbogen

Estimeret tid 20 min.

Referat

Materialet præsenteres og der ønskes et forældreblik på materialet. Se bilag. Kirsten gennemgik Ballerup Kommunes oplæg vedr. “Meddelelsesbogen” - herunder baggrund, formål, form, indhold mm. Der udtrykkes en tilfredshed med at fokus i høj grad er ressourceorienteret i skabelonen. Selve formatet opleves lidt rodet. Forventningen er at det vil blive mere visuelt tilgængeligt i forbindelse med implementering på Meebook.

 

Punkt 6

Næste møde

Estimeret tid 5 min.

Referat

Vores næste møde er den 23. februar. Ledelsen er på lederdage den 23. og 24. februar. Der er behov for at flytte mødet. Mødet rykkes til d. 2/3.

 

Punkt 7

Eventuelt

Referat

Der følges op på om elevbøger er fordelt til alle på begge matrikler.

Marts - 2/3 2023

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 2.3.2023

Tidspunkt: 17- 20

Mødested: Afd. Rugvænget

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Jesper Werge, Julijana Nechevska, Louise Lunow, Thomas

Karlsen, Karina Trane Kjeldsen,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Elevrådsrepræsentanter Sofie 9.e, Laurits 9.e

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende: Kamilla Annie Justenborg, Kasper Trolle Larsen,Christian K.

Johansen, Andre Amingsø, Maria L. Assov

Dagsorden

Hvad handler punktet om, er der særlige

ansvarlige, gæster og er det til orientering (O),

drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid Estimeret tid til punktet

Referat

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling Til hvem, af hvem og hvordan?

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og referat af 26.1.2023 (B)

Estimeret tid 5 min.

Referat

Godkendt

Punkt 2

Kort orientering fra (O)

- Skoleledelsen

- formanden

- elever

- fra øvrige medlemmer

Estimeret tid 15 min.

Referat

På fællesforum tirsdag d. 28/2 var der fokus på børn og unges trivsel i skolen - oplæg fra Børns vilkår.

I forlængelse af fællesforum tirsdag d. 28/2 har der i kommunens uddannelsesforum været afholdt et møde med fokus på at sikre de unges trivsel i deres videre uddannelse efter folkeskolen.

Elevrådet har haft fokus på at behandle mobilpolitik og nye måder at afvikle skole/hjem-samtaler.

Ved fælles elevrådsmøde er der ved at blive planlagt en fælles gallafest.

Elevrådet peger på at udskolingsklasserne kunne have brug for skabe til deres overtøj mm. Derudover er der måske brug for at skabe endnu bedre pausefaciliteter i forbindelse med implementering af skolens nye mobilpolitik.

Torsdag i uge 16 kl. 16-18 er der forældrearrangement på både RU og GR i forbindelse med afholdelse af projektuge.

 

Punkt 3

Skolens Budget 2023 50 Skolens budget og prioritering/ressourcefordeling.

Estimeret tid 50 min.

Referat

Adm. Leder Pernille deltager i dette punkt. Pernille gennemgik de nuværende budgetter. Det er i proces, men pt. ser det således ud.

Baltorp almen: Forventet resultat -500.000 kr inklusiv resultat for 2022 (-1.348.000 kr)

Gruppeordningen: Forventet resultat -1000.000 kr inklusiv resultat for 2022 (-430.000 kr)

Tale- og høreafd.: Forventet resultat 800.000 kr inklusiv resultat for 2022 (130.000 kr)

BFO: Forventet resultat 680.000 kr inklusiv resultat for 2022 (273.000 kr)

 

Punkt 4

Den kommunale redegørelse og skoleplanen

Estimeret tid 30 min.

Referat

Kort introduktion til den kommunale

redegørelse samt oplæg til skoleplanen

2023/24 - se bilag.

Kirsten gennemgik skoleplanen for 23/24.

Skoleplanen er en beskrivelse af skolens samlede ressourceforbrug og prioritering af indsatser. Den laves i samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte og skal tjene til at øge medarbejderinddragelsen og gennemsigtigheden.

Skolens ressource forbrug ift. vikarer var genstand for en konstruktiv drøftelse.

Dele af skoleplanen vedlægges som bilag med referatet.

 

Punkt 5

Nationale test

Estimeret tid 20 min.

Referat

Kort intro til de nye test – Folkeskolens nationale overgangstest og resultater

 

Punkt 6

Kontaktforældremøde den 27. april

Estimeret tid 30 min.

Referat

Begyndende forberedelse til kontaktforældremødet i april måned. Hvad skal temaet være, mødeform mm.

Temaet bliver Mobilfri skole. Vi undersøger oplægsholdere og arbejder videre med forberedelsen til mødet i bestyrelsen d. 30/3.

Som udgangspunkt vil bestyrelsen gerne invitere alle forældre på skolen med til mødet d. 27.april.

 

Punkt 7

Eventuelt

Estimeret tid 5 min.

Referat

På GR er der fokus på rengøring i de enkelte afdelinger.

Marts - 30/3 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.3.2023

Tidspunkt: 17- 19

Mødested: Afd. Grantoften

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Louise Lunow, Helle Nellemose (inviteret BFO-leder), Gitte Håhr Dam (supl.)

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding

Fraværende: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Karina Trane Kjeldsen, Maria L. Assov

Dagsorden Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Referat Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og referat af 2.3.2023 (B)

Referat

Ingen bemærkninger

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O) - Skoleledelsen - formanden - elever - fra øvrige medlemmer

Referat

Vi har fået svar fra forvaltning på henvendelse vedrørende gruppeordningens økonomi (vedlagt som bilag). Der har været første møde med de rådgivende ingeniører ift. til- og ombygning af indskoling og BFO på Rugvænget. Der er sat 26 mio. kr. af til projektet og der er ved at blive lavet en tidsplan for processen. Når denne tidsplan er mere konkret meldes denne ud til alle skolens interessenter. Workshop om skole-forældre samarbejde, her blev der præsenteret film, som kan bruges til inspiration i forbindelse med forældremøder. Talentshow på Rugvænget blev behandlet, og der er enighed om at vi som skole skal formulere retningslinjer ift. sangvalg og optræden. Fremadrettet har bestyrelsen et ønske om at drøfte sprogbrug, omgangstone og omgangsformer generelt blandt eleverne

 

Punkt 3

Indkaldelse af bidrag til det kommunale budget 2024 - høring

Referat

Frem til den 12.4. kan høringsberettigede komme med ideer og bidrag til budget 2024. Bestyrelsen har ikke noget at bemærke i denne forbindelse.

 

Punkt 4

Forberedelse af arrangement med Imran Rashid den 27.4.

Referat

Proces for udrulning af mobilfri skole, herunder planlægning forældrearrangement den 27.4. fra kl 17-19 samt skolebestyrelsen rolle og opgave i det videre forløb. Arrangementet skal kommunikeres i flere forskellige fora (Aula, BFO, Ballerup Bladet, klub) og i flere forskellige former (plakater, opslag og evt. film). Første orientering er fredag d. 31/3, og der skal løbende mindes om arrangementet. Det bliver i hallen på Rugvænget, og der skal være tilmelding på Aula.

 

Punkt 5

Skolefotograf

Referat

Tilfredsundersøgelsen giver anledning til at vælge ny skolefotograf. Skolebestyrelsen skal ud fra oversigten vælge ny skolefotograf. Se bilag På mødet vil der ligge forskelligt materiale til gennemsyn. Vigtigt med en simpel og effektiv proces ift. bestilling, betaling og levering af billeder. Meget gerne med mulighed for digital tilmelding. På baggrund af stemmeafgivelser ved mødet går ledelsen i dialog med de enkelte udbydere.

 

Punkt 6

Planlægning af skoleåret 2023/24

Referat

Gennemgang af timefordelingsplan, skoleårets planlægning mm. Vi fortsætter med stort set uændret timefordelingsplan. Vi bruger fortsat den understøttende undervisning som to-lærertimer frem for en forlængelse af skoledagen. Som noget nyt er der tre idrætstimer i alle klasser i udskolingen. Skolen har fortsat stort fokus på læsning. Ift. valgfag planlægges der med en udbygning af samarbejdet med Musikskolen og Ungdomsskolen. Opfordring fra bestyrelsen til at vi som skole i højere grad dyrker samarbejdet med Musikskolen og skaber en øget opmærksomhed om de tilbud, der er i Musikskolen.

 

Punkt 7

Eventuelt og punkter til næste møde

Referat

Tilsyn med princippet for vikardækning og idræt drøftes på næste møde i bestyrelsen

Maj 25/5 2023

Referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 25. maj 2023

Tidspunkt 17-19.30

Mødested Afd. Grantoften

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Der vil være forplejning til mødet   Deltagere:  Christian K. Johansen, Jesper Werge, Kasper Trolle Larsen, Karina Trane Kjeldsen

Skolens ledelse/sekr.: Kirsten Weiland, Simon Lundgren

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Gitte Håhr Dam

Fraværende: Julijana  Nechevska, Louise Lunow, Thomas Karlsen, Kamilla  Annie Justenborg, Andre Amingsø

Dagsorden: Hvad handler punktet om, er der særlige  ansvarlige, gæster og er det til orientering  (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)  

Referat Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på  beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og  referat af 30. marts           

Referat

Godkendt

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O) Skoleledelsen, formanden, elever, fra øvrige medlemmer                

Referat

Sidste skoledag forløb rigtig godt på begge matrikler.

Der har været møde i skoleforum. De primære temaer var kapacitetsanalysen og den kommunale budgetproces. Der forventes en stigning i børnetal i distrikt Baltorp, så kapacitetsanalysen er særdeles relevant for Baltorpskolen.

 

Punkt 3

Mobilfri skole              

Referat

Evaluering af foredrag med Imran Rashid den 27. april. 2023

Det var et godt foredrag, og det er efterfølgende blevet flot dækket af Ballerup Bladet.

Fra kontaktforældre efterspørges et møde, hvor der kan stilles spørgsmål til den praktiske gennemførsel på Baltorpskolen.

Der arbejdes på også at lave begrænsninger på skolens chromebooks ift. sociale medier, shoppingsider, spil mm.

 

Processen frem til 1.8.2023 – skal der iværksættes andre tiltag?

Vi bør gøre os overvejelser over, hvordan vi i højere grad kan anskueliggøre behovet for at være mobilfri over for vores elever.  Det kunne være via små videoer eller tegnefilm.

I udskolingen planlægges der at afholde en mobilfri dag inden sommerferien.

Der er kommet en forældrehenvendelse vedrørende brugen af it/skærme i undervisningen og BFO

Henvendelsen har fokus på den generelle brug af skærme - både i BFO, klub og undervisning. Der gives udtryk for et ønske om at reducere brugen af skærme i alle arenaer.

Skolebestyrelsen beslutter at drøfte temaet ved det næste kontaktforældremøde (oktober). Her inviteres også repræsentanter fra klubben.

 

Punkt 4

Tilsyn med skolens principper       

Referat

Princip for vikardækning

Der formuleres en justering af princippet, så det er mere retvisende ift. den mulige praksis. Derefter bringes princippet på dagsordenen igen.

Princip for aktiv deltagelse i idræt og svømning

Bestyrelsen ønsker et retvisende billede ift. hvor mange elever, der ikke bader efter idræt.

Der ønskes et overblik over, om skemaet i udskolingen lever op til at idræt er op til afslutningen af skoledagen eller op til spisefrikvarteret.

Tilsyn med princippet skal på dagsordenen igen, når de ovenstående data er indhentet.

 

Punkt 5

Årsberetning

Referat

Input til udarbejdelsen af formandens årsberetning

Input til årsberetning sendes via Aula.

 

Punkt 6

Planlægning af kommende  skoleår

Referat

Evaluering af vores møder i forhold til indhold, tidspunkt, frekvens mm. samt årshjul for 2022/23 skal mødeplanen for næste skoleår udarbejdes

Udskydes til næste møde.

 

Punkt 7

Video til forældremøder til  kommende skoleår

Referat

Som alternativ til deltagelse i de mange forældremøder besluttede skolebestyrelsen sidste år, at der skulle laves en video, som  kunne formidles på møderne. Ideer til og tovholder på denne video.

Medieudvalget udarbejder et forslag.

 

Punkt 8

Eventuelt og punkter til næste  møde

Referat

Årsberetning

Planlægning af kommende skoleår

Video til forældremøder til kommende skoleår

Udvikling i elevtal på skolen