Referater fra skoleåret 2023 - 2024

August - 31/8 2023

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 31.8.2023 

Tidspunkt: 17 – 19 

Mødested: Grantoften, mødelokale 3 

Mødeleder: Pia Salling (fast) 

Referent: Simon Lundgren

Deltagere:   Julijana  Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Jesper Werge,

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren,  Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding  Elevrådsrepræsentanter  Sasha, og Julia 9.d, Costa 9.a, 

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov, 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Katja Mari Vail Møller, Mads  Nielsen-Gravholt 

Fraværende: Thomas Karlsen, Kamilla Annie  Justenborg, Gitte Håhr, Andre Amingsø, Christian K. Johansen,

 

Dagsorden: Hvad handler punktet om, er der særlige  ansvarlige, gæster og er det til orientering  (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid: Estimeret tid til punktet

Referat: Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på  beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling: Til hvem, af hvem  og hvordan?

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt

Punkt 2 

Kort orientering fra (O) Skoleledelsen, formanden, elever, fra øvrige medlemmer

Tid estimeret 15 min. 

Referat:

Status på ansættelse af ny pædagogisk

Der er fundet en ny pæd.leder til indskolingen på GR. Det kan offentliggøres på tirsdag i uge 36.

Status mobilfri skole:

Der er indtil videre mange positive tilkendegivelser og oplevelser ift. mobilfri skole. Der gives dog udtryk for at der kunne være behov for flere alternative aktiviteter i pauserne til eleverne i udskolingen.

Eleverne giver også udtryk for at det er ret uproblematisk og at de taler mere sammen nu. 

Der er en udfordring ift. betaling i kantinen. Ønske om at der kan betales med betalingskort.

 

Spørgsmål fra center for skoler og institutioner om vi som bestyrelse er stemt for at have en overnatning med i forbindelse med en fællessamling for kommunens skolebestyrelser, eller om det skal være uden overnatning.

Bestyrelsen er enige om at pege på fællessamling med overnatning.

Der er flere skoler i Ballerup, som arbejder med politikker vedr. mobilfri skole.

 

Elevrådet på RU er ved at planlægge “Døgner” endnu engang.

På både GR og RU er der valgt repræsentanter til BAFE.

 

Punkt 3

Oplæg fra NEXT (D+B) 

Estimeret tid 20 min.

Referat: 

Uddannelsesleder Mads Nielsen-Gravholt  deltager i mødet mhp. at blive en fast del af  skolebestyrelsen. Mads holder et kort oplæg  omkring NEXT.

Bestyrelsen er enige om at vi gerne vil styrke fokus på erhvervsuddannelserne. 

Vi beslutter at invitere Mads til at være en fast del af bestyrelsesmøderne.

 

Punkt 4 

Planlægning af kommende  skoleår (D+B)

Tid estimeret 20 min.

Referat: 

Evaluering af vores møder i forhold til indhold,  tidspunkt, frekvens mm. samt årshjul for  2022/23 skal mødeplanen for næste skoleår  udarbejdes - se bilag

Vi fastholder, at møderne afholdes sidste torsdag i måneden kl. 17-19/20.

Mødet d. 30/1 skal rykkes, da der er sammenfald med Skoleforum.

Mødet d. 28/3 aflyses til fordel for kommunal fællessamling.

 

Der er forslag om at afholde et ekstraordinært møde i bestyrelsen virtuelt vedr. “Sparekataloget” mandag d. 11/9 kl. 16.00. 

Skolens MED-udvalg laver et høringssvar, som rundsendes i bestyrelsen fredag d. 8/11.

 

Der peges på følgende temaer for årets møder.

Principper med udgangspunkt i vores værdier.

Princip ift. afvikling af fællessamlinger.

Tilsyn med princip for idræt og badning.

Punkt 5 

Forældre og skole – landsmøde 2023 (D?B)

Tid estimeret 10 min.  

Valg af repræsentanter til landsmøde 17. og  18. november 2023 i Nyborg Strand

Julijana og Jesper deltager. Christian overvejer deltagelse. 

 

Punkt 6 

Webinar om forældresamarbejde (O+D))

Tid estimeret 20 min.

Referat: 

Julijana har den 24.4. deltaget i webinar om forældresamarbejdet. Erfaringer og viden deles.

Oplægget handlede blandt andet om forældrenes øgede fokus på det gode forældreskab og en form for polarisering i den forbindelse.

Eksempler på spil til brug ift. at arbejde med typiske udfordringer og dilemmaer i en forældregruppe. 

Vi kunne gøre brug af temaet i forbindelse med vores planlægning af et kommende kontaktforældremøde.

Punkt 7 

Skolefotografering (D+B) 

Tid estimeret 10 min.  

Den valgte skolefotograf Kontrafej giver  forskellige rabatter, hvis man binder sig til flere  år ad gangen. Er det noget vi vil benytte os af?  Se bilag

Bestyrelsen er enige om at vi i første omgang ikke binder os for en længere periode. Vi vil gerne se produktet først, inden vi tager stilling til at binde os i længere tid.

Punkt 8 

Brev til kommunalbestyrelsen 

Tid estimeret 10 min.

Referat:

Der har i august måned været rundsendt et brev til kommunalbestyrelsen til godkendelse i  skolebestyrelsen Tilføjelser er indarbejdet.  Brevet skal endeligt godkendes. Se bilag

Bestyrelsen beslutter at sende brevet til kommunalbestyrelsen med få justeringer.

Punkt 9

Eventuelt og punkter til næste  møde

Tid estimeret 5 min.

Referat:

Tivolitur i skoletiden.

Afvikling af talentshow.

September - 28/9 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.9.2023 

Tidspunkt: 17 – 20

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Andre Amingsø, , Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Thomas Karlsen, 

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, 

Elevrådsrepræsentanter Kim Sherif og Liyana Selmani 9E

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Pernille Helligkilde (admleder)

Fraværende: Lasse Colding, Christian K. Johansen, Kamilla Annie Justenborg, Gitte Håhr, Sasha og Julia 9.D, Costa 9.a,

Dagsorden: Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid: Estimeret tid til punktet

Referat: Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling: Til hvem, af hvem og hvordan?

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O), Skoleledelsen, formanden, elever, fra øvrige medlemmer

TId: 15 min.

Referat:

Skoleledelsen:

Der arbejdes på at udvikle vores internationale samarbejder i Skotland, Tyskland og Nordmakedonien.

Orientering vedr. økonomi: 

Pernille gennemgik status på økonomien. 

Pga. en kommunal fejl i opgørelsen over segregerede elever er vi fra den ene dag til den anden blevet trukket ca. 1.000.000 kr mere end først forventet. Vi havde ellers formået at følge vores plan ift. at nedbringe vores underskud som planlagt. Denne sene merudgift presser naturligvis vores økonomi, så vi pt. står til et merforbrug på ca. 1.700.000 kr.

Det forventede merforbrug overstiger ikke 3%, som er grænsen ift. budgetoverførsel.

Bestyrelsen udtrykker bekymring for konsekvenserne for skolens drift med så presset en økonomi.

Gruppeordningen står til et merforbrug på ca. 750.000 kr. Der er en forventning om at de allerede gennemførte reduktioner i personalegruppen, vil sikre at der bliver mere balance i økonomien i 2024.

T/H-afd. forventer et mindreforbrug, for disse midler arbejdes der med at udvikle det fysiske læringsmiljø.

BFO forventer et mindreforbrug, som vi søger om at overføre til næste budgetår.

Formanden:

Der er påbegyndt en møderække på tværs af alle skolebestyrelser i Ballerup. 

Elevrådet:

På RU er der blevet afholdt “Døgner”, som var lidt afkortet. Det gik godt.

Det går overordnet fint med Mobilfri skole, men i det store elevråd udtrykkes der en utilfredshed - særligt ift. ikke at kunne bruge telefonen som betalingsmiddel.

Der gives udtryk for at der er blevet lukket ned for brug af sociale medier på skolens chromebooks. Den ansøgning, som bestyrelsen har sendt i forbindelse med et sidste møde, skal behandles i Teknologirådet d. 7/11.

Andre:

I forbindelse med budget 24 er der afsat penge til uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter og øget mulighed for erhvervspraktik.

Punkt 3 

Principper - Antimobbestrategi

Tid: 45

Referat:

Vores antimobbestrategi er ikke blevet revideret siden 2018. Derfor er der behov for, at den bliver revideret hurtigst muligt – se bilag 

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal lave en uddybelse af skolens Antimobbestrategi. 

Det sættes på dagsorden igen til vores møde i januar. Kasper, Jesper, Pia, Liyana, Kim og Kirsten deltager i arbejdsgruppen. 

 

Punkt 4. 

Tilsyn skole-hjem princippet

Tid: 15 min.

Referat:

Hvordan skal der laves tilsyn på skole-hjem princippet. Hvilke informationer/data skal indhentes? 

Der laves et spørgeskema til forældrene på skolen. Skemaforslag udfærdiges til vores næste møde.  

 

Punkt 5 

Kontaktforældremøde 

Tid: 20 min. 

Referat:

Vi beslutter at holde kontaktforældremøde d. 25/4 med følgende tre punkter.

Det digitale rum i skole og BFO.

Antimobbestrategi.

Evaluering skole/hjem-princip

 

Punkt 6

Tivoliture i skoletid

Tid: 20 min. 

Referat:

På Baltorpskolen er der tradition for, at elever tager i Tivoli ca. en gang om året. Medarbejdere og elever ser en stor værdi i turen. Ledelsen ønsker at reducere antallet af besøg i Tivoli. Vi ønsker med punktet at få forældrenes og elevernes perspektiv på ekskursionen. 

Forældre og elever giver udtryk for et ønske om, at der stadig skal være mulighed for at tage til faglige dage i Tivoli.

 

Punkt 7

Rengøring – oprydning – affaldshåndtering

Tid: 20 min.

Referat:

Hvordan kan skolens værdier ansvarlighed og bæredygtighed tænkes ind i at løfte opgaver, der handler om f.eks. indsamling af affald, mindre rengøringsopgaver som at tørre sin stol af med jævne mellemrum, og andre mindre opgaver og hvilken rolle kan medarbejdere, forældre og elever have i at løfte den slags opgaver og dermed understøtte sammenhængskraften på skolen.

Bestyrelsen bakker op om at gå videre med en involvering af eleverne ift. ovennævnte. 

På den baggrund formuleres der en beskrivelse af forventninger i den forbindelse. 

 

Punkt 8 

Talentshow

Tid: 20 min.

Referat: 

Forventninger til afholdelse af skolens talentshow drøftes. 

I forbindelse med dette års talentshow laves en tydeligere beskrivelse af acceptabelt sangvalg.

Bestyrelsen har tillid til, at den hidtidige praksis kan fortsætte.

Punkt 9 

Eventuelt og punkter til næste møde

Tid: 5

Referat:

Skolefoto.

Erfaringer vedr. moblifri skole.

November - 30/11 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Dato: 30.11.2023 

Tidspunkt: 17 – 19

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere:  Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Gitte Håhr

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding 

Elevrådsrepræsentanter Kim Sherif og Liyana Selmani 9E, Costa 9.a,

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder)

Fraværende:Andre Amingsø, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg

 

Dagsorden:

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid:

Estimeret tid til punktet

Referat:

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling:

Til hvem, af hvem og hvordan?

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O) Skoleledelsen, formanden, elever, fra øvrige medlemmer

Tid estimeret 20 min.

Referat:

Skoleledelsen:

Indskrivningen til 0.klasse er godt i gang og pt. er der indskrevet 97 børn på Baltorpskolen. Der er truffet beslutning om, at klasser dannes op til 23 elever efter at klasseloftet nationalt er sænket til 26 elever. 

Skoleforum og landsmøde:

På mødet i Skoleforum blev der præsenteret tre puljer, hvor skolerne kan søge midler: miljøindsats, sikker skolevej og legeplads. 

Der var drøftelser vedr. Chat-gpt. Hvordan kan det bruges i undervisningen, hvilke faldgruber er der, mm.

Kommende møder i skoleforum vil blandt andet omhandle samarbejde med NEXT og erfaringer vedr. mobilfri skole.

På landsmødet blev der blandt andet fokuseret på en øget frihed til skolerne og en øget indflydelse til og kompetenceudvikling af bestyrelserne. 

Status på henvendelse om lukning af diverse internetsider:

Det har været drøftet i udvalget og der igangsættes en proces ift. praksis, økonomi og evaluering. 

I forbindelse med at der skal bygges et nyt børnehus i Grantoften, skal der etableres  nogle pavilloner. Disse pavilloner bliver placeret på græsplænen tæt på skolen.

Elevrådet på RU udtrykker en ærgrelse over skolens håndtering af en sag om hærværk i udskolingen. 

 

Punkt 3 

Tilsyn med skolens principper (D+B)

Tid estimeret 20 min.

Referat:

Oplæg til spørgeskema v/ Julijana 

Der udtrykkes en tilfredshed med oplægget. Det er grundigt og gøres færdigt med enkelte justeringer. Når spørgeskemaet er klar, prøves det i første omgang af i bestyrelsen. 

 

Punkt 4 

Rengøring – oprydning – affaldshåndtering (D+B)

Tid estimeret 20 min. 

Referat:

Opfølgning fra sidste møde. Mere konkrete forslag til, hvordan skolens elever kan involveres med afsæt i skolens værdier.

Bestyrelsen bakker op om at eleverne i højere grad inddrages i at holde orden og gøre lettere rent.

Der peges på at der kunne være en form for belønning til de klasser, som ville være interesseret i at hjælpe til med at holde udeområderne pæne. 

 

Punkt 5 

Skolefoto (D+B)

Tid estimeret 30 min.

Referat:

Erfaringer fra dette års skolefotografering, som er vedlagt som bilag. Der skal vælges fotograf til næste år, hvis vi skal fortsætte med at have skolefoto. Mulighed for en anden model for skolefoto drøftes. 

På baggrund af erfaringerne fra i år beslutter bestyrelsen, at skolens administration kan vælge en ny leverandør.

Årsbøgerne (med elevfotos) er forsinket pga. nogle fejl fra leverandørens side. 

 

Punkt 6

Erfaringer fra mobilfri skole (D)

Tid estimeret 20 min.

Referat:

Nuværende erfaringer fra mobilfri skole drøftes. Hvordan skal en egentlig evaluering se ud. Modeller herfor drøftes. 

Der udtrykkes en ærgrelse over, at det har været så svært at føre mobilfri skole ud i livet i udskolingen.

Der er brug for at vi på skolen justerer praksis ift. indsamling af telefoner.

 

Punkt 7 

Eventuelt og punkter til næste møde

Tid estimeret 5 min. 

Referat:

- status med arbejdsgruppen mht antimobningspolitik

- seneste data fra forældres udmeldinger i forbindelse med skoleskift

- seneste data fra trivselsundersøgelser

- resultater fra elevernes nationale overgangstest  

- skærmpolitik og genbesøg af mobilfri skole.

 

 

Februar - 6/2 2024

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Dato: 6.2.2024 

Tidspunkt: 17 – 19

Mødested: Grantoften, mødelokale 3

Mødeleder: Pia Salling (fast)

Referent: Simon Lundgren

Deltagere: Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Jesper Werge, Julijana Nechevska, Kasper Trolle Larsen, Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Gitte Håhr

Skolens ledelse/sekretær: Kirsten Weiland, Simon Lundgren, 

Medarbejderrepræsentant: Line Stendorf, Pia Salling, Lasse Colding 

Elevrådsrepræsentanter Kim Sherif og Liyana Selmani 9E, Sasha og Julia 9.b, Costa 9.a,

Kommunalbestyrelsesmedlem: Maria L. Assov,

Inviteret: Helle Nellemose (BFO-leder), Katja Mari Vail Møller, Mads Nielsen-Gravholt

Fraværende: Thomas Karlsen, Kamilla Annie Justenborg, Gitte Håhr,  Kim Sherif og Liyana Selmani 9E, Sasha og Julia 9.b, Andre Amingsø, Christian K. Johansen, Maria L. Assov,

Dagsorden: Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid: Estimeret tid til punktet

Referat: Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Formidling: Til hvem, af hvem og hvordan?

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

 

Punkt 2

Kort orientering fra (O), Skoleledelsen, formanden, elever, fra øvrige medlemmer

Tid: 15 min. 

Referat:

Nyansættelser:

Der har været en del nyansættelser. På Grantoften er der ansat en ny leder til indskolingen, en ny lærer til 3.b samt to nye RC pædagoger.

På Rugvænget er der ansat en ny børnehaveklasseleder, da de deles i 3 fra marts, samt en ny lærer til 1.d.

På Fritter fri er der ansat en ny pædagogisk leder.

Udveksling med Tyskland – KGS Rastede

Der har været besøg fra Tyskland. Der blev delt gode tanker og visioner for et kommende samarbejde mellem skolerne.

Skoleforum

Højtbegavede børn - oplæg fra Skovvejensskole

Mobilfri skole - drøftelse af hvordan man har håndteret det på skolerne. Alle skoler i kommunen arbejder med det.

Meddelelsesbogen - Hvordan kommer det til at se ud og hvordan er processen.

Fælleskonference 8. & 9. marts

Eleverne ønsker at deres arrangement kunne vare hele natten. 

Vikarerne følger ikke op på mobilpolitik.

Rugvænget har sat gang i det årlige talentshow

 

Punkt 3

Mesterlære projekt

Tid: 20 min.

Referat:

Mads, som er uddannelsesleder fra Next, orienterer om et nyt projekt i samarbejde med Baltorpskolen.

Udskudt til næste møde

Punkt 4 

Tilsyn med skolens principper (D+B)

Tid: 15 min.

Referat:

Feedback på Julijanas spørgeskema og afprøvning og endelig igangsættelse.

Spørgeskemaet er afprøvet i bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter at sende spørgeskemaet ud til alle forældre på Baltorpskolen. Vi skriver i indledningen at spørgsmålene har en meget direkte sammenhæng til vores princip, og laver et link til princippet. 

Det sendes ud i uge 8 med to ugers svarfrist og en reminder, når der er en uge tilbage.

Punkt 5 

Mobilfri skole og nedlukning af diverse internetsider (D+B)

Tid: 20 min. 

Referat:

Skolebestyrelsen har modtaget svar fra kommunalbestyrelsen, hvori de meddeler deres beslutning om at lukke ned for diverse internetsider samt krav til proces. Vi skal drøfte beslutningen og de afledte konsekvenser. Se bilag (også fremsendt tidligere i Aula)

Under forudsætning af at projektet med konsulentbistand finansieres centralt fra C/SIK, beslutter bestyrelsen at gå videre med processen.

Jesper, Kasper,  Lasse, Simon og Kirsten fra bestyrelsen deltager i en styregruppe i den forbindelse. Elevrådsrepræsentanterne overvejer deres deltagelse i gruppen.

Der udtrykkes et ønske om, at vi som skole stiller et oplæg til rådighed for eleverne ift. behovet for at reducere skærmforbruget.

Punkt 6 

Princip for Trivselsstrategi (D+B)

Tid: 20 min.

Referat:

Den nedsatte arbejdsgruppe (Kasper, Jesper, Line, Helle og Kirsten) har mødtes to gange siden sidste skolebestyrelsesmøde og udarbejdet første oplæg til trivselsstrategi som fremlægges til feedback – se bilag.

Princippet tilrettes med, og bringes til beslutning ved næste møde. 

Punkt 7

Eventuelt og punkter til næste møde

Tid: 5 min.

Referat:

- seneste data fra forældres udmeldinger i forbindelse med skoleskift

- seneste data fra trivselsundersøgelser

- resultater fra elevernes nationale overgangstest  

Punkt 8

Lukket punkt

Tid: 20 min.

Referat:

Klassesammenlægninger og prøvehandling omkring skolens organisering