Referater fra Skolebestyrelsens møder

Januar 2019

Du kan læse referatet fra skolebestyrelsesmødet den 15. januar 2019 her på siden - eller i dette dokument:
Referat af Skolebestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Dato: 15.1.2019
Tidspunkt: 17.30 -21.00
Baltorpskolen, afd. Rugvænget
Mødeleder:

Deltagere: Bine E. Gade, Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Rikke Larsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Natalija Rajovic, Merve Genc, Martin Thinggaard, Pia Salling
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder) og Pernille Helligkilde (adm. leder)
Fraværende: Katja Schnor, Kim R. Jørgensen, Thomas Karlsen

Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B).

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af
evt. ansvarlig og evt. deadline.
1. Godkendelse af dagsorden (B) Godkendt
2. Godkendelse af referat (B) Godkendt
3. Spisning og opklarende spørgsmål vedrørende høringssvar

Henrik Thorning fra Økonomi deltager i mødet.

Henrik og Gitte fra Center for økonomi deltog og bidrog til en uddybning af høringsmaterialet.

Bestyrelsen beslutter at lave et samlet høringssvar sammen med skolens MED-udvalg.

4. Skolebestyrelsen i arbejdstøjet
- principper
Kl. 18.30 – 18.40 Velkomst fra Skole og Forældre (Michael Dyrehave)
Kl. 18.40 – 19.10 Skolebestyrelsens arbejde med principper

  • Hvad er et princip?
  • Hvordan bliver et princip til?
  • Implementering af principper?

Kl. 19.10 – 19.20 Pause

Kl. 19.20 – 20.00 Skolebestyrelsens tilsyn
• Rammer for tilsynsarbejdet
• Muligheder i tilsynet
• Hvordan gennemføres et tilsyn
• Hvordan handler vi på resultaterne
Kl. 20.00 – 20.20 Skolebestyrelserne arbejde med tilsyn.
Kl. 20.20 – 20.30 Afslutning fra Skole og forældre
kl. 20.30-21.00 Gennemgang af program til overnatning fredag d. 1.3.-2.3.
(Kirsten og Thomas)

Endelig tilmelding.
Vi skal i mindre grupper arbejde med principper. Evt. på baggrund af oplæg fra skolens pædagogiske udviklingsgruppe (PUG).
Thomas Berg og Kirsten laver program.

5. Evt.

6. Punkter til næste møde.

Februar 2019

Der blev ikke afholdt skolebestyrelsesmøde i februar 2019.

Marts 2019

Der blev ikke afholdt skolebestyrelsesmøde i marts 2019.

April 2019

Der blev afholdt to møder i april 2019.

Du kan læse begge referater her på siden. Referaterne er også vedhæftet som dokumenter her: 

Referat af skolebestyrelsesmødet den 3. april 2019.

Referat af skolebestyrelsesmøde den 23. april 2019.

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 3. april 2019

Dato: 3.4.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00
Baltorpskolen, afd. Rugvænget
NB: Der vil være forplejning til mødet!
Mødeleder: Christian Kjærsgaard Johansen
Deltagere: Bine E. Gade, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter Merve Genc,
Martin Thinggaard og Natalija Rajovic
Administrativ leder Pernille Helligkilde deltog under punkt 4.
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)
Fraværende: Maria L. Assov, Katja Schnor, Kim R. Jørgensen, Dennis H.N. Sørensen, Rikke Larsen

Dagsorden
Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B).

Referat
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Nyt fra spec.afd. er udskudt til et senere møde.

2. Godkendelse af referat (B) Af 19.1.2019
Det er vigtigt at dagsordner og referater fra SB’s møder bliver lagt på skolens hjemmeside og i bestyrelsesdelen i intra, samt at de rundsendes til medlemmerne.

3. Fra eleverne (O) Der har været afholdt talentshow på RU. Det var et rigtig flot show med hele RU som publikum. Der deltog to 9.klasser fra GR som publikum.

Skøjtetur for hele udskolingen på Baltorpskolen er gået godt.

Vippegyngen fra børnerådsdagen er installeret på RU.

Ift. overnatning for udskolingen på RU undersøges det pt om det kan arrangeres med forældrehjælp, så antallet af lærere kan bringes ned i den forbindelse.
Det overvejes om gallafest skal holdes sammen med overnatningen. Det overvejes ligeledes om det kan foregå på tværs af RU og GR.

Elevrådskontaktlæreren på GR er på orlov, så pt. er der ingen aktivitet at melde om.

4. Budgetopfølgning (O/D)
Gennemgang af budget 2019

Adm.leder Pernille gennemgik budgettet for 2019. Både for almenskolen, gruppeordningerne og BFO.
På almenskolen planlægges der med et underskud på ca. 1.000.000 kr ud af en samlet udmelding på ca. 60.000.000 kr.

Der blev spurgt ind til budgettet for vikarer. Der afsøges kommunalt gode løsninger ift. at nedbringe vikarforbruget. På et kommende møde behandles punktet vikardækning særskilt.
I gruppeordningen balancerer budgettet.
Tale/høreafdelingen har et stort fald i elevtallet, og har derfor et relativt stort underskud i budgettet. I den forbindelse er der sket en reduktion af antallet af medarbejdere i afdelingen pr. 1/8.
På BFO er der et relativt stort overskud. Det skyldes primært svære betingelser ift. budgetstyringsmodel.
BILAG: Budget for Baltorpskolen 2019.

5. Fagfordeling 2019/20
(O/D)
Kirsten gjorde rede for baggrunden for årets fagfordeling, herunder elevtal, antal klasser, omplacering af medarbejdere og dispensationsansøgning vedr. antal af spor på den enkelte matrikel.
BILAG: Elevtal marts 2019.

6. Status og fastsættelse af princip for
- ordensregler
- vikardkæning

Hvor langt er vi med vores principudkast i forhold til pipelinen for arbejdet med principper.

Med udgangspunkt i skema fra Skole og forældre gennemgik Thomas Berg status for arbejdet med princip for vikardækning.

Til næste møde i bestyrelsen behandler vi ordensregler og har en ambition om at vedtage dem.

7. § 16 b ansøgninger Orientering om 16 b ansøgninger til forkortet skoledag.
Skoleledelsen har modtaget et antal ansøgninger om forkortet skoledag. Dem er der taget stilling til hver især, og de er ikke bragt videre til bestyrelsen i første omgang. De enkelte ansøgere får snarest et svar, og bestyrelsen får fremsendt ansøgninger og ledelsens svar.

8. Tema:
Skolens værdier, fortsat
Thomas Berg opsummerede bestyrelsens arbejde med formulering af værdier på baggrund af arbejdet på Kolle Kolle og til kontaktforældremødet.
I skolens pædagogiske udviklingsgruppe arbejdes der med at kategorisere udsagn ift. de formulerede værdier.
Christian, Thomas Berg, Pia, Line, Kirsten og Simon mødes for at planlægge en videre proces for arbejdet med værdierne.

9. Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

På RU er arbejdet med at søge om sammenlægning af BFO taget op igen, og det sættes på dagsorden til næste møde i bestyrelsen. I skoleforum er der igangsat en evaluering af skolestrukturen i
løbet af foråret. Der er to møder mere, og der informeres yderligere på vores møde d. 23/4.

På kontaktforældremødet d. 2/4 blev der produceret et materiale, som vi skal arbejde videre med sammen med kontaktforældrene. Thomas Berg har været til møde med de øvrige skolebestyrelsesformænd i kommunen, og de har oprettet et fast mødeforum. De er enige om at der skal være fokus på elevplaner. Der er brug for at vi i bestyrelsen strammer op ift. deltagelse i møder og afbud, hvis man er forhindret.

10. Eventuelt (O) Ledelsen tager stilling til Grønt flag – Grøn skole og giver en tilbagemelding til næste møde.

Vores bestyrelsesmøde d. 29/5 flyttes til tirsdag d. 28/5 pga. Kristi Himmelfartsdag.

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 23. april 2019

Tidspunkt: kl. 18.00-21.00
Baltorpskolen, afd. Grantoften
Mødeleder: Pia
Deltagere: Bine E. Gade, Dennis H.N. Sørensen, Thomas Berg, Katja Schnor, Kim R. Jørgensen, Mikkel Ketil, Rikke Larsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling. Elevrådsrepræsentanter, Martin Thinggaard
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)
Fraværende: Thomas Karlsen, Christian Kjærsgaard, Merve Genc, Natalija Rajovic

Dagsorden

1. Godkendelse af
dagsorden (B) Godkendt
2. Godkendelse af referat (B)

3. Fra eleverne (O) 10 min BAFE har fokus på badefaciliteter på skolerne. På GR har elevrådet ligget lidt stille på det sidste. Kirsten og Martin mødes for at drøfte elevrådsarbejdet fremadrettet.

4. Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Økonomi blev gennemgået d. 3/4-19.

Kirsten gennemgik elevflytninger siden sidste møde.
Der er et skærpet fokus på at fastholde vores elever på skolen. Herunder kontinuerligt arbejde med national trivselsmåling og opfølgning herpå.

Der er planlagt en evaluering af linjemodellen.

Kirsten gennemgik elevfravær for marts. Oversigten lægges på intra efterfølgende. Fremadrettet arbejder vi med kvartalsvise oversigter.

Kirsten gennemgik medarbejderudskiftning siden 1/8-18 for skolen. Ønske om at det opgøres procentuelt pr. år fremadrettet.
Kirsten gennemgik fraværsoversigten for medarbejderne.
Bilagene lægges på intra efterfølgende. Ønske om at bilagene fremadrettet sendes ud inden mødet.

5. Elevtal og udsivning
(O+D)

6. Skolens værdier:
Ansvarlighed
Bæredygtighed
Faglighed
(D+B)

Thomas gennemgik årshjul for skolebestyrelsens arbejde og oversigt over ansvar og fordeling af opgaver i skolebestyrelsen. Begge bilag er udsendt på intra forud for mødet.
Der er brug for at få besat nogle flere af ansvarsområderne. Det overvejer medlemmerne hver især til næste møde. Drøftelse af ovenstående to bilag mundede ud i at vi fremadrettet slutter møder i bestyrelsen af med at følge op på opgaver ift. vores årshjul. Det gælder for det næste møde.

Forældreforslag om det grønne flag drøftes og besluttes. Der er tidligere sendt link ud.

Ledelsen tager stilling til Grønt flag – Grøn skole og giver en tilbagemelding til næste møde.

7. Status og fastsættelse afprincip for
- ordensregler
- vikardækning
(D+B)

Ordensreglerne har været til behandling i skolens MEDudvalg. De behandles i elevfora i løbet af maj og de er klar til at vedtages ved vores næste møde i bestyrelsen.

Ift. principper vedr. mobiltelefoner er der brug for at bestyrelsen tager en drøftelse i løbet af næste skoleår.

Princip vedr. vikardækning laves færdigt til næste møde, og forventes at kunne vedtages.

8. Tilsyn
(D+B)
 Nedsættelse af mindre udvalg til at sikre processen omkring tilsynsforpligtelsen.

Jf. punkt 6 gør alle medlemmer af bestyrelsen sig overvejelser til næste møde.

9. Planlægning af nyt kontaktforældremøde
(D+B) Der skal aftales dato for et opfølgende kontaktforældremøde eventuelt tænkt sammen med et forældremøde for hele skolen, hvor formanden for skolebestyrelsen fremlægger årsberetningen.

Vi planlægger med opfølgende møde tirsdag d. 11/6 kl. 17- 18.30. Kim, Mikkel og Thomas Berg planlægger mødet med udgangspunkt i udsagnene fra seneste kontaktforældremøde.

10. Samarbejde på tværs af årgangen og matriklerne

15 Hvordan gør vi i dag – hvad er forventningsniveauet til samarbejde på tværs.

Bestyrelsen har påbegyndt at beskrive en ramme ift. samarbejde på tværs og langs af årgange og matrikler. Inden for denne ramme er det så de enkelte afdelingers opgave at planlægge konkrete aktiviteter, som også giver mening i et børneperspektiv.

11. Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige
medlemmer
På mandag er der samtale ift. ansættelse af pæd.leder til udskolingen på RU.

Ulla Blom Kristensen er fratrådt sin stilling som centerchef. Henrik Thorning er konstitueret i stillingen.

Der er oprettet et uformelt forum for skolebestyrelsesformændene i Ballerup.

12. Eventuelt (O)
Punkter til næste møde
Svar vedr. forkortelse af skoledagen udsendes på intra.
Bestyrelsen bakker op om at ledelsen går videre ift. beskrivelse af sammenlægning af BFO på RU.
Princip vedr. badning efter idræt.

Maj 2019

Du kan læse referatet fra skolebestyrelsesmødet den 28. maj 2019 her på siden - eller i dette dokument:
Referat af Skolebestyrelsesmøde den 28. maj 2019

Referat
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00
Baltorpskolen, afd. Rugvænget
Mødeleder: Christian Kjærsgaard Johansen
Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, ThomasKarlsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter Natalija Rajovic, Martin Thinggaard
Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)
Fraværende: Bine, Katja, Rikke, Kim, Christian, Merve

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 23.4.2019 (B)
Referat og dagsorden godkendt.

8.y har klaret 80%-målsætningen ift. nationale test.

Vi har fået to nye elever på 8.årgang. En på hver matrikel.

Baltorpskolen var den eneste skole i Ballerup, der ikke havde behov for at kalde på SSP sidste skoledag.

2. Oplæg til princip vedr. badning efter idræt – kort fremlæggelse ved lærerne.
Skolens idrætstilsynsførende fremlagde udkast til princip.

Ved det første møde i bestyrelsen i det nye skoleår drøfter bestyrelsen punktet mere indgående.

3. Opfølgning på elevrådsmøder

Kirsten og Martin mødtes efter vores sidste møde i SB.
Sammen har de lavet et kommissorium for arbejdet i det store elevråd. Kommissoriet blev gennemgået og justeret, så det også kan dække elevrådet for mellemtrinnet.
Kommissoriet sendes til godkendelse i MED-udvalget, sendes ud til bestyrelsen og evalueres om et år.

4. Fra eleverne (O)
På begge matrikler var det en meget vellykket sidste skoledag. Begge steder vandt eleverne over lærerne i fodbold.

5. Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær

De udsendte bilag giver ikke anledning til bekymring i bestyrelsen.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som på forhånd gennemlæser nøgletallene inden vores møder i bestyrelsen. Tallene klassificeres i grøn, gul, rød kategori.

Mikkel, Dennis og Pia melder sig til denne gruppe.

6. Skolens værdier:
Ansvarlighed
Bæredygtighed
Faglighed

(D+B)
Status fra arbejdsgruppen om det videre arbejde blandt medarbejdere. Værdigrundlaget har været til behandling blandt skolens medarbejdere. Der er behov for yderligere at konkretisere begreberne ansvarlighed, bæredygtighed og faglighed blandt skolens medarbejdere og elever. 

Der udtrykkes et ønske fra bestyrelsen om at skolen formulerer forventninger på baggrund af drøftelser af værdierne i medarbejder-, elev- og forældrefora.

Opfølgning ”det grønne flag”.

Ledelsesteamet har besluttet at bruge næste skoleår på dialog med medarbejderne og forberedelse ift. at påbegynde arbejdet med ”Grønt Flag Grøn Skole”.

7. Status og fastsættelse af
princip for
- ordensregler
- vikardækning
(D+B)

Ordensreglerne har været til behandling blandt elever og medarbejdere.

Ordensreglerne er vedtaget i bestyrelsen.

Princip for vikardækning - Du skal have læst og forholdt dig til princippet og refleksionsskemaet, så vi kan beslutte princippet – bilag sendt ud pr. mail via arbejdsgruppen v/Mikkel
Princippet for vikardækning er vedtaget i bestyrelsen.
Både princip for vikardækning og ordensreglerne lægges på skolens hjemmeside.

8. Orientering om Lov 226 –
Lov om ændring af Folkeskoleloven
Ansøgning om den forkortede skoleuge på mellemtrin og i udskolingen, som er vedlagt som bilag.

Skolebestyrelsens udtalelse hertil vedlagt som bilag.
Bestyrelsen bakker op om ansøgningen.

9. Status skolestruktur Skolebestyrelsen har i Skoleforum drøftet ønsker til ændret skolestruktur.
Formanden giver en status. Der skal derudover planlægges et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i uge 26, da der er høringsfristen er kort – én uge – og skal sendes inden sommerferien.

Bestyrelsen har i skoleforum udtrykt ønske om at fortsætte det igangværende arbejde på Baltorpskolen. Ambitionerne i bestyrelsen er høje på skolens vegne, og der er konsensus om den eksisterende struktur og organisering.

Vi kan formulere høringssvar på vores sidste møde i bestyrelsen torsdag d. 20/6 som afholdes på Restaurant Kongemosen..

10. Formandens årsberetning
D+B
Vi skal tage stilling til formandens udkast til årsberetning.
Bestyrelsen gav feedback på udkastet. Enighed om at tonen er tilpas direkte og i øjenhøjde.

I forlængelse af den skriftlige beretning, arbejder vi på en mere visuel fremstilling.

11. Kort orientering (O)
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra øvrige medlemmer

Vi har sendt ansøgning vedr. kun at have et spor på 7.årgang på Rugvænget i det kommende skoleår.

Arbejdet med udskudt klassedannelse på afdeling Rugvænget er godt i gang, og de første tilbagemeldinger er positive.

Vi er langt i skoleårets planlægning og skemaerne er næsten helt færdige på begge matrikler.

Arbejdet med at etablere de nye linjeklasser er godt i gang, og forventes afsluttet d. 13/6. I forlængelse heraf gives der besked til forældrene.

Vi planlægger med etablering af legepatrulje på begge matrikler fra det kommende skoleår. Medarbejdere og elever skal på kursus inden.

I det nyligt etablerede forum for skolebestyrelsesformænd i Ballerup er der fokus på videndeling og der planlægges en dialog med centerchef og direktør ift. fælles holdning til ugeplaner og elevplaner.

12 Ajourføring af årshjul
Vi skal se på afsluttede og kommende principper og hvordan vi fører tilsyn

Vi har vedtaget ordensregler og princip for vikardækning.

13. Eventuelt (O)
orslag om at skolen undersøger og tager stilling til programmet ”MOT” ift. arbejdet med sociale kompetencer i udskolingen.
I ledelsesteamet på skolen er der pt nedsat en arbejdsgruppe, som er ved at vurdere programmer/materialer til arbejdet med sociale kompetencer. ”MOT” vurderes med i denne sammenhæng
Påpegning af at indeklimaet har stor betydning for indlæringen.
Opfordring til at vi på den baggrund som skole følger op på CO2 målinger i klasselokalerne. Opfølgning via skolens administrative leder.
Der er behov for at vi som skole skaber en mere inspirerende hjemmeside. Det forventes at ske i forbindelse med overgang til AULA.

Der er kontaktforældremøde tirsdag d. 11/6. Alle klasser får besked om at det skal beskrives i ugeplanerne.

Når der laves dagsordner til møderne skal der huskes bilagsnumre.

Punkter til næste møde
Høringssvar vedr. evaluering af skolestuktur.

Efter sommer ferien:
Opmærksomhed omkring skolens hjemmeside.
Digital dannelse og mobilpolitik
Indblik i afd. – mellemtrin
Princip vedr. badning efter idræt
Indeklima i klasselokalerne
Introduktion til skolehaven

Juni 2019

August 2019

Referat 

Dato: 20.8.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerummet

Mødeleder:     Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Bine, Rikke, Katja, Kim, Thomas K

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 28.5.2019 (B)
Godkendt

Fremover udsendes referatet fra sidst med den nye dagsorden.    

2.     Dialog mellem bestyrelse og klubben (O+D)    

Klubleder Finn Andersen deltager i mødet og orienterer om klubbens tal/opgørelser i forhold til indmeldinger, udmeldinger mm. samt klubbens tilbud efter den nye skoleaftale, hvor børnene har to timer mere fritid om ugen.

Finn orienterede om de udvidede åbningstider i klubben.
Det er en stor styrkelse af klubbens pædagogiske arbejde, at børnene og de unges fritid er øget med to timer om ugen. Det har givet langt bedre muligheder for at komme ud af huset og fordybe sig.

Klubbens medlemstal har været stigende de seneste fem år. 

Tilslutningen til klubben er noget lavere fra Rugvænget end fra Grantoften, og frafaldet fra Rugvænget er også højere.

Bestyrelsen er meget interesseret i at klubben skærper og fastholder fokus på at få og fasholde flere medlemmer fra Rugvænget.

Forslag om at klubben i højere grad inviterer sig ind i skolen for at gøre opmærksom på sine aktiviteter. Det bliver også bragt på dagsordenen ved forældremøder på Rugvænget. 

Bestyrelsen ønsker at gå i dialog med det politiske niveau, og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Thomas Berg, Christian og Line. Finn tilbyder sig også ift. gruppens arbejde.
    

3.    Planlægning af skolebestyrelsens arbejde skoleåret 2019/20 (D+B)    

Hvordan sikrer vi størst mulig deltagelse i bestyrelsesmøderne?
Mødernes frekvens, tidspunkt, varighed mm. 
Gennemgang af årshjulet

Der er tre forældrerepræsentanter, der har valgt at træde ud af bestyrelsen, så der skal afholdes suppleringsvalg i nær fremtid. Her går vi også efter at få valgt mindst to suppleanter.

Vi beslutter at afholde vores møder i bestyrelsen i lige uger på rullende dage tirsdag, onsdag, torsdag kl. 18-21. 
Når suppleringsvalget er afholdt, drøfter vi evt. tidspunkt for møderne igen.

Vi overvejer at ansøge kommunalbestyrelsen om to-årige valgperioder.

Vores næste møde i bestyrelsen er tirsdag d. 17/9 på Rugvænget.

Vi afholder suppleringsvalg inden efterårsferien, og lægger et kontaktforældremøde torsdag d. 3/10 kl. 18-20 på Rugvænget. Vi byder på bespisning til mødet og der er bindende tilmelding.
Kirsten laver et oplæg til tidsplan for valget.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med videokommunikation ift. møder og arrangementer.
Kirsten forhører sig hos kommunens kommunikationsafdeling ift. support i den forbindelse.     

4.    Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed 
Bæredygtighed
Faglighed
(D+B)

Her gennemgås ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær.

Arbejdsgruppen indstiller nøgletal, der giver anledning til nærmere drøftelse i forhold til Grøn, gul, rød metoden. Arbejdsgruppen er Mikkel, Dennis og Pia.    

5.    Status og fastsættelse af princip for ..

Indledende drøftelser til badning i skoletiden i forbindelse med idrætsundervisningen. Oplæg fra lærere er sendt ud på mødet i maj måned

Udkastet til princip for badning blev drøftet, og ved det næste møde forventer vi at kunne træffe beslutning i bestyrelsen. 

Elevrådets perspektiver bringes også i spil.

Kirsten forhører sig ift. praksis på de øvrige skoler i kommunen. 

    
6.    Skolens strategi og målsætning    

Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier. 
    
7.    Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    Fra øvrige medlemmer
-    Orientering om ledelsessituationen

Udtrædelse af bestyrelsesmedlem

Tirsdag d. 27/8 er der ansættelsessamtaler i indskolingen på GR.

I ledelsesteamet er Helle konstitueret som indskolingsleder på GR frem til 1/11.

Lana har opsagt sin stilling og i den forbindelse er Lea indtrådt som mellemtrinsleder på RU.

Stillingerne som pæd.leder i indskolingen på GR og udskolingen på RU forventes besat pr. 1/11.
Der er ansættelsessamtaler til indskolingsstillingen d. 18/9 og 24/9 og til udskolingsstillingen d. 19/9 og 25/9. Thomas Berg deltager som repræsentant fra bestyrelsen.

Der er kommet datoer for skoleforum. De eftersendes af Thomas Berg. 

Skole og forældre holder landsmøde d. 15-16/11. Thomas Berg deltager, og vi har mulighed for fire pladser. Det tager vi op igen til næste møde.

Ny parkeringsplads på GR placeres på græsplænen ud mod Vestbuen. Ca 1/3 af arealet asfalteres.    

8.    Eventuelt (O)

Punkter til næste møde        
 

September 2019

Referat 

Dato: 17.9.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Jens    Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter, Natalija Rajovic, 

Fraværende: Rikke Larsen, Kassandra Madsen, Tobias Svanekjær og Merve Genc

 

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 20.8.2019 (B)

Begge dele er godkendt.

2.     Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed 
Bæredygtighed
Faglighed

Her gennemgås ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær.

Udmøntning af ekstraordinær besparelse på kr. 162.000,-
Opsamling fra sidste møde og de udarbejdede grafer og statistik

Skoleledelsen har besluttet at udvise mådehold ift. skolens driftsmidler resten af 2019. På den måde forventer vi at kunne overholde vores budget og undgå et underskud.

Bestyrelsen er interesseret i at vide mere om hvad der fra skolens side gøres for at øge elevtilgangen.
Punktet elevtilgang/afgang tages op som et tema ved et fremtidigt møde.

3.    Høringssvar vedrørende omprioriteringspulje budget 2020        Høringsmaterialet vedlægges.

Bestyrelsen ønsker ikke besparelser ift. LIVA, Edison og klublokaler. 

Kirsten udarbejder et udkast til fælles høringssvar, som rundsendes til kommentering inden endelig afsendelse.

4.    Planlægning af kontaktforældremødet

Evaluering/tilbagemelding forældremøder
Bestyrelsen har deltaget på forældremøder på 0. og 6.årg på GR og 1. og 6.årg. på RU.
Det var generelt nogle gode møder. 

Erfaringer fra forældremorgenkaffe
Det var primært gode samtaler, og vi beslutter at fortsætte jævnligt. Frekvens aftaler vi efterfølgende. 

Der afholdes kontaktforældremøde den 3.10.2019 kl. 18-20 på afdelingen Grantoften med spisning og tilmelding. Der skal planlægges nærmere program. 
Trivselsmålingen er en del af programmet, og vi skal give en tilbagemelding på de input kontaktforældrene kom med ved seneste kontaktforældremøde.
Derudover er der forslag om at drøfte klubtilbud og rollen som kontaktforælder.

5.    Status og fastsættelse af princip for 

Badning – oplæg fra lærerne og et eksempel fra Måløvhøjskole vedlægges
Refleksionsskema til principper vedrørende 
opstart ”samarbejde på tværs af matriklerne” vedlægges. 

Punktet udskydes og behandles i mellemtiden i elevrådet og ved kontaktforældremøde.

6.    Trivselsmåling – resultater og indsatser    

Gennemgang af skolens resultater og indsatser.
Bilag er udsendt og bestyrelsen har mulighed for at gennemlæse disse til næste gang.
Det gennemgåede bilag udsendes til bestyrelsen.

Der udtrykkes en undren ift. diskrepansen mellem en relativt høj trivsel og flere udmeldelser pga. manglende trivsel.

7.     Planlægning af skolebestyrelsens arbejde 2019/20    

Aktivitetsliste/overblik/årshjulet – se bilag
Planlagte datoer: 30.10., 27.11., 9.1.(nytårskur), 20.2., 31.3., 29.4., 28.5. og en dag i uge 25 sommerafslutning

Vores næste møde er d. 30/10 og v i tager endelig beslutning ift. de øvrige datoer næste gang.

8.    Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    Fra øvrige medlemmer
-    Status på samtaler til de pædagogiske lederstillinger

Samtaler påbegyndes i denne uge, og der forventes at kunne ansættes i slutningen af næste uge.

Grantoftens jubilæum
Program er udsendt.

Suppleringsvalget – procesplan
Procesplan er udsendt.

Tilmelding landsmøde 
Thomas K, Thomas B og Mikkel deltager.  

I Grantoften er der nedsat et netværk vedr. boligsocial indsats. Her deltager mange lokale aktører. Skoleledelsen afklarer hvem der skal deltage fra skolens side.

Elevrådet er ved at planlægge fælles overnatning for udskolingen.

Hækken ved parkeringspladsen på RU bør klippes længere ned.

Skoleledelsen følger op på henvendelse fra forældre vedr. ventilation og indeklima.

9.    Eventuelt 

Punkter til næste møde    
Skolens strategi og målsætning. Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier.

Oktober 2019

Referat

Dato: 30.10.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerummet

Mødeleder:
Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Rikke Larsen, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende:

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 20.8.2019 (B)
5 min Se referat fra sidste møde.

Referatet bør ligge på opslagstavlen og vil frem over blive placeret der og ellers kan referatet læses på skoleporten.
Referatet er godkendt.
Drift – faste og løbende punkter

2. Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed
Bæredygtighed
Faglighed

Her gennemgås løbende og efter behov ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær:

Der ønskes en redegørelse for diskrepansen mellem elevtilfredshed og elevafgang, herunder skolens refleksioner og tiltag (elevtal vedlagt)

Kirsten orienterede om skolens overordnede struktur og arbejde og hvordan skolebestyrelsen kan føre tilsyn ind i dette.

Der tales om elevtal hver måned i ledelsen og det følges tæt via dialog ledelsen imellem løbende. En øget opmærksomhed har givet en klarlægning af hvad der skyldes børn skifter skole.

To overordnede grunde:

Børn der kommer til kort i forhold til det sociale.
Forældre føler ikke der bliver gjort nok for deres børn.

Ambitionen er vi skal have alle med og det tager tid.

Arbejdsgruppen indstiller nøgletal, der giver anledning til nærmere drøftelse i forhold til Grøn, gul, rød metoden. Arbejdsgruppen er Mikkel, Dennis og Pia.

3. Kort orientering fra (O)
- skoleledelsen
- formanden
- elever
- fra øvrige medlemmer

Ledelsen bliver fuldtallig - der tiltræder to nye pædagogiske ledere. Indskolingen Grantoften og udskolingen på Rugvænget.

Der udarbejdes social kapital målinger af personalet og resultatet ligger klar 7.11.

Der er afsluttet en trivselsundersøgelse blandt forældrene i BFO’erne.

Der er skoleforum d. 5. 11.

Der er kontaktforældremøde d. 13.11.

Mikkel og Thomas tager til forældrenes årsmøde.

Der er indgået budget forlig for kommunen. Der er budgetteret med ekstra penge til børn og unge.

4. Evaluering af kontaktforældremøde den 3.10. og planlægning af nyt/opfølgende kontaktforældremøde samt definition af kontaktforældrerollen

Der afholdtes kontaktforældremøde den 3.10. I forlængelse heraf blev der aftalt et nyt kontaktforældremøde med forslag til tidspunkt den 12.11. kl. 17-18.30?? Mødet skal planlægges i forhold til princippet om badning og opfølgning fra mødet.
På mødet blev der ligeledes efterlyst en klar definition på kontaktforældrerollen – arbejdsproces herfor (referat er vedlagt)

Kontaktforældremødet d. 3.10 var et rigtig godt møde med en engageret og fin dialog og debat. Skolebestyrelsen anderkender at der var for mange punkter på dagsordenen.

Næste kontaktforældremødet afholdes d. 13.11. kl. 17-18.30.

5. Status suppleringsvalg

Kort orientering om suppleringsvalgets forløb

Kandidatbeskrivelserne er modtaget og i uge 45 sendes en procesplan ud til valgets afvikling.

Alle forældre stemme elektronisk via AULA.

6. Status Aula

Aula er kommet godt fra start – hvad er status?

Alle skal lære systemet at kende og derfor er der ikke et klart overblik endnu.

Vi er i et vadested mellem forskellige platforme for at få alle informationer.

Udvikling
6. Ny linjemodel

Forslag til nye linjemodeller præsenteres og drøftes v/Kirsten (se bilag)

Der skiftes ikke klasse eller matrikel og der bruges en dag eller en halv dag to gange om ugen på den valgte linje. Linjedagen kan ligge på en anden matrikel end den eleverne har sin daglige gang.

Ledelsen tager den endelige beslutning af hvilken model der benyttes.

Beslutningen og processen bliver skolebestyrelsen orienteret om.

7. Status og fastsættelse af princip for badning.

Opstart skole-hjem samarbejde

Principperne udskydes.
Problemstillingen tages op på kontaktforældremødet.

8. Skolens strategi og målsætning

Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier. Kirsten kommer med en overordnet gennemgang af skolens arbejde og det videre arbejde aftales

9. Eventuelt

Punkter til næste møde 5 min
Næste møde er d. 27. nov. Kl. 18-21

Pia Salling mangler på deltagerlisten.

10. Lukket punkt

November 2019

Referat 

Dato: 27.11.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, 
Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Camilla Dellgren, Camilla Valeur, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic

Fraværende: Jens B. Lund, Andre Amingsø, Line Stendorf, 

Referat

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 30.10.2019 (B)
    Se referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
Punkt 6 – social kapital udskydes til januar.
Drift – faste og løbende punkter

2.     Velkommen til de nye skolebestyrelsesmedlemmer, herunder præsentation, konstituering mm. 

Kort præsentation af alle medlemmer.
Bestyrelsen er enig om at suppleanterne fast deltager i bestyrelsesmøderne. Kirsten undersøger om det kan lade sig gøre og giver en tilbagemelding ved næste møde.
Næste møder i bestyrelsen er d. 9/1 – nytårskur, d. 18/2 (GR), 31/3 (RU), 29/4 (GR), 28/5 (RU) og 16/6 - sommerferieafslutning. 

3.     Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed 
Bæredygtighed
Faglighed
(D+B)

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der med baggrund i data og analyse arbejder strategisk med at udvikle vores elevgrundlag/tilgang. Arbejdsgruppen består af ca. otte deltagere fra skolebestyrelse og forvaltning.
Målet for arbejdsgruppen bør være at pege på konstruktive løsninger. 
Ved mødet d. 9/1 peger bestyrelsen på deltagere, og vi formulerer et mere præcist kommissorium. 
Kirsten undersøger på hvilken måde C-SIK deltager i arbejdsgruppen.

4.    Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    
Udskolingsleder på GR har opsagt sin stilling med udgangen af 2019, og der påbegyndes i nær fremtid et arbejde med at ansætte en ny pæd.leder.

Pr.1/1 kommer der skærpede regler ift. elevers fravær. Det oplyses der yderligere om i nær fremtid.

Status på grønt flag fremlagt for bestyrelsen.

5.    Evaluering af kontaktforældremøde den 13. november 

Der afholdtes kontaktforældremøde den 13.11. 
Hvordan arbejdes der videre med definition af kontaktforældrerollen/opgaven, herunder kontaktforældreuddannelsen.

Afklaring af kontakforældrerollen vil være en del af arbejdet i bestyrelsen frem mod sommerferien.

6.    Social Kapital måling

Præsentation af årets måling. 

Punktet udskydes.

7.     Sammenlægning af klasser 

Skolens ledelse ønsker at udarbejde fast procedure for sammenlægning af klasser 

Bestyrelsen drøftede temaet, og der udtryktes forskellige holdninger til klassestørrelser og klassesammenlægninger/udvidelser.
Enighed om at målet altid er at skabe højst mulig elevtrivsel og fagligt udbytte.

Til næste møde fremlægger Kirsten og Pia et forslag til justering af det nuværende princip, som bestyrelsen kan tage stilling til. 

8.     Ny linjemodel 

Linjemodellen har nu været drøftet på et skolemøde med alle medarbejdere samt i elevrådet. Tilbagemeldinger herfra. Der skal tages stilling til, hvorvidt vi arbejder videre med modellen, se bilag med elevernes udsagn.

Opbakning til at arbejde videre med model 2 (Beskrivelse af ny linjemodel er vedhæftet nedenfor). Internt på skolen planlægges den fremadrettede proces. Bestyrelsen beslutter at føre tæt tilsyn med det videre arbejde med linjemodellen.

9.    Status og fastsættelse af princip for 
    Badning – se diverse bilag
https://backend.folkeskolen.dk/~/9/5/idraet-i-skolen4-2019---artikel-om-...
https://www.folkeskolen.dk/990412/kropsforskraekkede-elever-undgaar-stad...
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/hvem-skal-transkoennede-bade-med...
samt eksempler på principper fra andre skoler

Thomas, Thomas og Christian justerer princippet og udsender det til bestyrelsen og bestyrelsen forventer at kunne vedtage princippet ved næste møde.
Skolen sikrer at der er tilstrækkeligt vandtryk og tid til badning. Der arbejdes videre på, at der bliver etableret mulighed for afskærmning. 

Opstart skole-hjem samarbejde
Ved et kommende møde udfyldes refleksionspapir, så en arbejdsgruppe kan gå i gang med arbejdet.

10.    Eventuelt 

Punkter til næste møde    

Nedsætte arbejdsgruppe ift. elevgrundlag
Princip vedr. skole/hjemsamarbejde
Princip vedr. badning
Princip vedr. sammenlægning af klasser
Social kapital
Grønt flag – medlemmer til Grønt råd

Linjemodellen på Baltorpskolen - udskoling

Baggrund: Det var Linjemodellens ambition at give eleverne mulighed for at vælge linje efter interesse og evner, uafhængig af, på hvilken matrikel linjen bliver udbudt. Det viser sig imidlertid ikke at være tilfældet. Det er overvejende linjens placering der afgør, hvilken linje eleven vælger. Den meget lave trafik mellem skolerne indikerer dette. Der bliver generelt udtalt fra elever, at de ikke ønsker deres klasser opbrudt og at de ikke bryder sig om at skifte matrikel. Dette bliver bekræftet af forældrene, som derudover er kede af, at de mister det sociale sammenhold og kendskab til klassens elever og forældre.
Linjerne arbejder projektorienteret.
Vi vil derfor med skoleåret 2020/21 indføre en ny linjemodel, der tilgodeser princippet om at vælge linje efter interesse og evner og samtidig fastholde stamklasserne.
Der er beskrevet to modeller, der opfylder dette.
 Model 1    Model 2
Antal linjer    Der udbydes tre-fire linjer på hver matrikel, hvoraf de tre mest efterspurgte linjer oprettes.
Der udbydes fire – fem modeller på tværs af matriklerne, hvor de fire mest efterspurgte linjer oprettes. 

Skemalægning    Der er mulighed for at lave linjer på én dag eller over to halve dage, enten fra 8.00-14.45 eller f.eks. to halve dage formiddag og/eller eftermiddag svarende til 6,75 timer. 
Der afholdes én ugentlig linjedag. Torsdag vurderes umiddelbart som den bedst egnede dag. 
Linjedagen varer fra kl. 8.00-14.45.

Fag    I linjerne indgår valgfag (som afsluttes med en prøve efter 8. klasse), understøttende undervisning og fagopdelte lektioner svarende til 6,75 timer.    I linjerne indgår valgfag (som afsluttes med en prøve efter 8. klasse), understøttende undervisning og fagopdelte lektioner svarende til 6,75 timer.
Ressourcer/behov for antal medarbejdere    Det er ambitionen at opgradere bemandingen til 4½ medarbejdere til tre linjer (på hver matrikel).
Det er ambitionen at opgradere bemandingen til 6 medarbejdere til fire linjer, svarende til 1½ medarbejder pr. linje.

Det er ligeledes ambitionen, at lærerne på tværs af matriklerne samarbejder om linjerne, således at der er én lærer fra hver matrikel på hver linje.

Kompetencer/dækning    Der er mulighed for, at faglige kompetencer fra såvel mellemtrin som udskoling kan komme i betragtning i besætningen af linjerne.

Der er mulighed for, at faglige kompetencer fra såvel mellemtrin som udskoling kan komme i betragtning i besætningen af linjerne. 

Økonomi    Beregnes

Ovenstående model er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af Lars Peter Nielsen, Ronnie Albech og Kirsten Weiland. 
Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler model 2 ud fra en faglig, pædagogisk og økonomisk betragtning. Der vil kunne udbydes flere linjer med et mere målrettet fagligt indhold. Eleverne får mulighed for at konstituere sig i nye fællesskaber, samtidig med at de fastholder overskuelige og trygge rammer i deres stamklasse. 
Kvalificering af modellerne:
2.10. Pædagogisk Udvalg
30.10. Høring i skolebestyrelsen
Høring i elevrådet frem til 5.11.
5.11. Skolemøde
Ledelsen tager herefter den endelige beslutning.

 

Januar 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 9.1.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Jonstrup Gl. Købmandsgård

Mødeleder: Mikkel    
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø
Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Pia Salling, Jens B. Lund, Line Stendorf, Helle Nellemose (BFO leder), Katja Møller (suppl.), Camilla Valeur (suppl.)

Fraværende: Dennis H.N. Sørensen, Camilla Dellgren, Rikke Larsen (suppl.),
elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic

Referat 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 27.11.2019 (B)
    Referat fra sidst endelig godkendt.

Punkt 4 udsættes indtil der kommer et oplæg fra C-SIK. Det forventes at være klar til et af de førstkommende møder.

Deltagerlisten skal kvalitetssikres ift. næste mødeindkaldelse.

2.    Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    Vi er ved at besætte den ledige stilling som leder for udskolingen på GR. Der er frist for ansøgning fredag d. 10/1.

I de kommende uger får skolen besøg af AT på begge matrikler.

Skolebestyrelsen vedtager i januar sit 3.princip i denne valperiode, og har formået at ind tænke skolens værdier i disse.

I det kommunale skoleforum deltager Baltorpskolens repræsentanter meget aktivt.

Arbejdet med udsat klassedannelse på RU er blevet evalueret, og i forlængelse heraf arbejdes der nu på en lignende praksis på GR.

Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse på BFO, og resultatet for Baltorpskolen er lidt bedre end det kommunale gennemsnit.

Stillingsbeskrivelser for pædagogiske ledere på BFO er færdige og sendes til høring med frist 4/2.

3.    Oplæg sammenlægning af klasser v/Kirsten (D+B)    Forslag til sammenlægning af klasser
-    hvornår lægger vi klasser sammen 
-    fordele og ulemper ved klassesammenlægninger, betyder klassens størrelse noget for læringsudbyttet mm.

Det er meget svært at lave entydige konklusioner på klassestørrelsers betydning for elevernes læring, udvikling og trivsel.

På Baltorpskolen ønsker skoleledelsen at klassedanne/klassesammenlægge, således at vores antal af klasser matcher den økonomiske udmelding. På den måde kan vi i højere grad bruge skolens ressourcer til holddeling og særlige indsatser mere fleksibelt.
Bestyrelsen spørger ind til Baltorpskolen og de øvrige skolers klassekvotienter, og der udtrykkes en bekymring ift. om vi ved klassesammenlægninger risikerer at miste elever.

Bestyrelsen ønsker en anskueliggørelse af hvilke tiltag skolen kan/vil gøre i tilfælde af eventuelle klassesammenlægninger.

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor punktet behandles yderligere tirsdag d. 28/1 kl. 18-21 på GR.

4.    Strategi for arbejdet med at udvikle elevgrundlaget
(D+B)    Kommissorium for arbejdsgruppen fremlægges. Hvem deltager i arbejdsgruppen fra skolebestyrelsen? – se bilag

Punktet udsættes jf. punkt 1.

5.    Principper (D+B)    Vedtagelse af princip for badning 
Opstart princip for skole-hjem-samarbejdet

Endeligt princip forventes at kunne vedtages ved næste møde. 

6.    Eventuelt (O)

Punkter til næste møde    Princip for kontaktforældrerollen.
Princip for skolehjemsamarbejde.
Tilfredshedsundersøgelse på BFO.

7.     Lukket punkt
    Bestyrelsen blev orienteret om et lukket punkt, som efterfølgende blev drøftet.

 

Januar 2020 ekstraordinært møde

Referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.1.2020
Tidspunkt: kl. 17.30-21.00

Mødested: Grantoften – vi spiser sammen kl. 17.30 i skolens restaurant

Mødeleder: Helle Nellemose    
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Helle Nellemose (BFO leder), Camilla Valeur (suppl.)

Fraværende: Dennis H.N. Sørensen, Camilla Dellgren, Pia Salling, Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic, Rikke Larsen (suppl.), Katja Møller (suppl.)
Referat 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    Referat

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 09.01.2020 (B)    Referat godkendt

    Dagsorden godkendt med justering ift. punkt 4.

2.    Opfølgning vedr. sammenlægning af klasser v/Kirsten (D+B)    Bestyrelsen drøftede sagen videre på baggrund af det seneste møde.

    Indstilling fra bestyrelsen er at skoleledelsen kan gå videre med de beskrevne sammenlægninger.

3.    Princip for badning
    (D+B)    Udsat

4.    Princip for skolehjemsamarbejde.
    (D)    Udsat

5.    Tilfredshedsundersøgelse på BFO. (O+D)    Udsat

6.    Høring vedr. Styrelsesvedtægt
    (D)    Bestyrelsen støtter anbefalingerne i høringsmaterialet, og har ikke brug for at gøre yderligere indsigelser. Kirsten og Thomas Berg formulerer et høringssvar.