Referater fra Skolebestyrelsens møder

August 2019

Referat 

Dato: 20.8.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerummet

Mødeleder:     Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder)

Fraværende: Bine, Rikke, Katja, Kim, Thomas K

 

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 28.5.2019 (B)

Godkendt

Fremover udsendes referatet fra sidst med den nye dagsorden.    

 

Dialog mellem bestyrelse og klubben (O+D)    

Klubleder Finn Andersen deltager i mødet og orienterer om klubbens tal/opgørelser i forhold til indmeldinger, udmeldinger mm. samt klubbens tilbud efter den nye skoleaftale, hvor børnene har to timer mere fritid om ugen.

Finn orienterede om de udvidede åbningstider i klubben.
Det er en stor styrkelse af klubbens pædagogiske arbejde, at børnene og de unges fritid er øget med to timer om ugen. Det har givet langt bedre muligheder for at komme ud af huset og fordybe sig.

Klubbens medlemstal har været stigende de seneste fem år. 

Tilslutningen til klubben er noget lavere fra Rugvænget end fra Grantoften, og frafaldet fra Rugvænget er også højere.

Bestyrelsen er meget interesseret i at klubben skærper og fastholder fokus på at få og fasholde flere medlemmer fra Rugvænget.

Forslag om at klubben i højere grad inviterer sig ind i skolen for at gøre opmærksom på sine aktiviteter. Det bliver også bragt på dagsordenen ved forældremøder på Rugvænget. 

Bestyrelsen ønsker at gå i dialog med det politiske niveau, og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Thomas Berg, Christian og Line. Finn tilbyder sig også ift. gruppens arbejde.
    

Planlægning af skolebestyrelsens arbejde skoleåret 2019/20 (D+B)    

Hvordan sikrer vi størst mulig deltagelse i bestyrelsesmøderne?
Mødernes frekvens, tidspunkt, varighed mm. 
Gennemgang af årshjulet

Der er tre forældrerepræsentanter, der har valgt at træde ud af bestyrelsen, så der skal afholdes suppleringsvalg i nær fremtid. Her går vi også efter at få valgt mindst to suppleanter.

Vi beslutter at afholde vores møder i bestyrelsen i lige uger på rullende dage tirsdag, onsdag, torsdag kl. 18-21. 
Når suppleringsvalget er afholdt, drøfter vi evt. tidspunkt for møderne igen.

Vi overvejer at ansøge kommunalbestyrelsen om to-årige valgperioder.

Vores næste møde i bestyrelsen er tirsdag d. 17/9 på Rugvænget.

Vi afholder suppleringsvalg inden efterårsferien, og lægger et kontaktforældremøde torsdag d. 3/10 kl. 18-20 på Rugvænget. Vi byder på bespisning til mødet og der er bindende tilmelding.
Kirsten laver et oplæg til tidsplan for valget.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med videokommunikation ift. møder og arrangementer.
Kirsten forhører sig hos kommunens kommunikationsafdeling ift. support i den forbindelse.     

  Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed 
Bæredygtighed
Faglighed
(D+B)

Her gennemgås ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær.

Arbejdsgruppen indstiller nøgletal, der giver anledning til nærmere drøftelse i forhold til Grøn, gul, rød metoden. Arbejdsgruppen er Mikkel, Dennis og Pia.    

Status og fastsættelse af princip for ..

Indledende drøftelser til badning i skoletiden i forbindelse med idrætsundervisningen. Oplæg fra lærere er sendt ud på mødet i maj måned

Udkastet til princip for badning blev drøftet, og ved det næste møde forventer vi at kunne træffe beslutning i bestyrelsen. 

Elevrådets perspektiver bringes også i spil.

Kirsten forhører sig ift. praksis på de øvrige skoler i kommunen. 

    
Skolens strategi og målsætning    

Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier. 
    
Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    Fra øvrige medlemmer
-    Orientering om ledelsessituationen

Udtrædelse af bestyrelsesmedlem

Tirsdag d. 27/8 er der ansættelsessamtaler i indskolingen på GR.

I ledelsesteamet er Helle konstitueret som indskolingsleder på GR frem til 1/11.

Lana har opsagt sin stilling og i den forbindelse er Lea indtrådt som mellemtrinsleder på RU.

Stillingerne som pæd.leder i indskolingen på GR og udskolingen på RU forventes besat pr. 1/11.
Der er ansættelsessamtaler til indskolingsstillingen d. 18/9 og 24/9 og til udskolingsstillingen d. 19/9 og 25/9. Thomas Berg deltager som repræsentant fra bestyrelsen.

Der er kommet datoer for skoleforum. De eftersendes af Thomas Berg. 

Skole og forældre holder landsmøde d. 15-16/11. Thomas Berg deltager, og vi har mulighed for fire pladser. Det tager vi op igen til næste møde.

Ny parkeringsplads på GR placeres på græsplænen ud mod Vestbuen. Ca 1/3 af arealet asfalteres.    

Eventuelt (O)

Punkter til næste møde        
 

September 2019

Referat 

Dato: 17.9.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Mødeleder: Jens    Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter, Natalija Rajovic, 

Fraværende: Rikke Larsen, Kassandra Madsen, Tobias Svanekjær og Merve Genc

 

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 20.8.2019 (B)

Begge dele er godkendt.

Faste punkter:

Økonomi

Elevtal og fravær

Medarbejdertal og fravær

Skolens værdier:

Ansvarlighed 

Bæredygtighed

Faglighed

Her gennemgås ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær.

Udmøntning af ekstraordinær besparelse på kr. 162.000,-

Opsamling fra sidste møde og de udarbejdede grafer og statistik

Skoleledelsen har besluttet at udvise mådehold ift. skolens driftsmidler resten af 2019. På den måde forventer vi at kunne overholde vores budget og undgå et underskud.

Bestyrelsen er interesseret i at vide mere om hvad der fra skolens side gøres for at øge elevtilgangen.

Punktet elevtilgang/afgang tages op som et tema ved et fremtidigt møde.

Høringssvar vedrørende omprioriteringspulje budget 2020        Høringsmaterialet vedlægges.

Bestyrelsen ønsker ikke besparelser ift. LIVA, Edison og klublokaler. 

Kirsten udarbejder et udkast til fælles høringssvar, som rundsendes til kommentering inden endelig afsendelse.

 

Planlægning af kontaktforældremødet

Evaluering/tilbagemelding forældremøder

Bestyrelsen har deltaget på forældremøder på 0. og 6.årg på GR og 1. og 6.årg. på RU.

Det var generelt nogle gode møder. 

Erfaringer fra forældremorgenkaffe

Det var primært gode samtaler, og vi beslutter at fortsætte jævnligt. Frekvens aftaler vi efterfølgende. 

Der afholdes kontaktforældremøde den 3.10.2019 kl. 18-20 på afdelingen Grantoften med spisning og tilmelding. Der skal planlægges nærmere program. 

Trivselsmålingen er en del af programmet, og vi skal give en tilbagemelding på de input kontaktforældrene kom med ved seneste kontaktforældremøde.

Derudover er der forslag om at drøfte klubtilbud og rollen som kontaktforælder.

Status og fastsættelse af princip for 

Badning – oplæg fra lærerne og et eksempel fra Måløvhøjskole vedlægges

Refleksionsskema til principper vedrørende 

opstart ”samarbejde på tværs af matriklerne” vedlægges. 

Punktet udskydes og behandles i mellemtiden i elevrådet og ved kontaktforældremøde.

Trivselsmåling – resultater og indsatser    

Gennemgang af skolens resultater og indsatser.

Bilag er udsendt og bestyrelsen har mulighed for at gennemlæse disse til næste gang.

Det gennemgåede bilag udsendes til bestyrelsen.

Der udtrykkes en undren ift. diskrepansen mellem en relativt høj trivsel og flere udmeldelser pga. manglende trivsel.

Planlægning af skolebestyrelsens arbejde 2019/20    

Aktivitetsliste/overblik/årshjulet – se bilag

Planlagte datoer: 30.10., 27.11., 9.1.(nytårskur), 20.2., 31.3., 29.4., 28.5. og en dag i uge 25 sommerafslutning

Vores næste møde er d. 30/10 og v i tager endelig beslutning ift. de øvrige datoer næste gang.

Kort orientering fra (O)

-    skoleledelsen

-    formanden

-    elever

-    Fra øvrige medlemmer

-    Status på samtaler til de pædagogiske lederstillinger

Samtaler påbegyndes i denne uge, og der forventes at kunne ansættes i slutningen af næste uge.

Grantoftens jubilæum

Program er udsendt.

Suppleringsvalget – procesplan

Procesplan er udsendt.

Tilmelding landsmøde 

Thomas K, Thomas B og Mikkel deltager.  

I Grantoften er der nedsat et netværk vedr. boligsocial indsats. Her deltager mange lokale aktører. Skoleledelsen afklarer hvem der skal deltage fra skolens side.

Elevrådet er ved at planlægge fælles overnatning for udskolingen.

Hækken ved parkeringspladsen på RU bør klippes længere ned.

Skoleledelsen følger op på henvendelse fra forældre vedr. ventilation og indeklima.

Eventuelt 

Punkter til næste møde    

Skolens strategi og målsætning. Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier.

Oktober 2019

Referat

Dato: 30.10.2019 Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerummet Mødeleder:

Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Rikke Larsen, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder) 

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 20.8.2019 (B) 

Se referat fra sidste møde. Referatet bør ligge på opslagstavlen og vil frem over blive placeret der og ellers kan referatet læses på skoleporten. Referatet er godkendt. Drift – faste og løbende punkter

Faste punkter:

Økonomi

Elevtal og fravær

Medarbejdertal og fravær

Skolens værdier: Ansvarlighed Bæredygtighed Faglighed

Her gennemgås løbende og efter behov ændringer/opdateringer i forhold til økonomi, elevtal og fravær, medarbejdere til- og afgang samt fravær: Der ønskes en redegørelse for diskrepansen mellem elevtilfredshed og elevafgang, herunder skolens refleksioner og tiltag (elevtal vedlagt) Kirsten orienterede om skolens overordnede struktur og arbejde og hvordan skolebestyrelsen kan føre tilsyn ind i dette. Der tales om elevtal hver måned i ledelsen og det følges tæt via dialog ledelsen imellem løbende. En øget opmærksomhed har givet en klarlægning af hvad der skyldes børn skifter skole. To overordnede grunde: Børn der kommer til kort i forhold til det sociale. Forældre føler ikke der bliver gjort nok for deres børn. Ambitionen er vi skal have alle med og det tager tid. Arbejdsgruppen indstiller nøgletal, der giver anledning til nærmere drøftelse i forhold til Grøn, gul, rød metoden. Arbejdsgruppen er Mikkel, Dennis og Pia.

Kort orientering fra (O) - skoleledelsen - formanden - elever - fra øvrige medlemmer

Ledelsen bliver fuldtallig - der tiltræder to nye pædagogiske ledere. Indskolingen Grantoften og udskolingen på Rugvænget.

Der udarbejdes social kapital målinger af personalet og resultatet ligger klar 7.11. Der er afsluttet en trivselsundersøgelse blandt forældrene i BFO’erne. Der er skoleforum d. 5. 11.

Der er kontaktforældremøde d. 13.11. Mikkel og Thomas tager til forældrenes årsmøde. Der er indgået budget forlig for kommunen. Der er budgetteret med ekstra penge til børn og unge.

Evaluering af kontaktforældremøde den 3.10. og planlægning af nyt/opfølgende kontaktforældremøde samt definition af kontaktforældrerollen.

Der afholdtes kontaktforældremøde den 3.10. I forlængelse heraf blev der aftalt et nyt kontaktforældremøde med forslag til tidspunkt den 12.11. kl. 17-18.30?? Mødet skal planlægges i forhold til princippet om badning og opfølgning fra mødet. På mødet blev der ligeledes efterlyst en klar definition på kontaktforældrerollen – arbejdsproces herfor (referat er vedlagt) Kontaktforældremødet d. 3.10 var et rigtig godt møde med en engageret og fin dialog og debat.

Skolebestyrelsen anderkender at der var for mange punkter på dagsordenen. Næste kontaktforældremødet afholdes d. 13.11. kl. 17-18.30.

Status suppleringsvalg

Kort orientering om suppleringsvalgets forløb Kandidatbeskrivelserne er modtaget og i uge 45 sendes en procesplan ud til valgets afvikling. Alle forældre stemme elektronisk via AULA.

Status Aula Aula er kommet godt fra start – hvad er status?

Alle skal lære systemet at kende og derfor er der ikke et klart overblik endnu. Vi er i et vadested mellem forskellige platforme for at få alle informationer.

Ny linjemodel Forslag til nye linjemodeller præsenteres og drøftes v/Kirsten (se bilag)

Der skiftes ikke klasse eller matrikel og der bruges en dag eller en halv dag to gange om ugen på den valgte linje. Linjedagen kan ligge på en anden matrikel end den eleverne har sin daglige gang. Ledelsen tager den endelige beslutning af hvilken model der benyttes. Beslutningen og processen bliver skolebestyrelsen orienteret om.

Status og fastsættelse af princip for badning.

Opstart skole-hjem samarbejde Principperne udskydes. Problemstillingen tages op på kontaktforældremødet.

Skolens strategi og målsætning

Mikkel har indsendt forslag om at drøfte skolens strategi og målsætning i forlængelse af skolens værdier. Kirsten kommer med en overordnet gennemgang af skolens arbejde og det videre arbejde aftales

Eventuelt Punkter til næste møde 

Næste møde er d. 27. nov. Kl. 18-21 Pia Salling mangler på deltagerlisten.

Lukket punkt

November 2019

Referat 

Dato: 27.11.2019
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Rugvænget, personalerummet

Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, 
Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Camilla Dellgren, Camilla Valeur, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic

Fraværende: Jens B. Lund, Andre Amingsø, Line Stendorf, 

Referat

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 30.10.2019 (B)
    Se referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
Punkt 6 – social kapital udskydes til januar.
Drift – faste og løbende punkter

Velkommen til de nye skolebestyrelsesmedlemmer, herunder præsentation, konstituering mm

Kort præsentation af alle medlemmer.
Bestyrelsen er enig om at suppleanterne fast deltager i bestyrelsesmøderne. Kirsten undersøger om det kan lade sig gøre og giver en tilbagemelding ved næste møde.
Næste møder i bestyrelsen er d. 9/1 – nytårskur, d. 18/2 (GR), 31/3 (RU), 29/4 (GR), 28/5 (RU) og 16/6 - sommerferieafslutning. 

Faste punkter:
Økonomi
Elevtal og fravær
Medarbejdertal og fravær
Skolens værdier:
Ansvarlighed 
Bæredygtighed
Faglighed
(D+B)

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der med baggrund i data og analyse arbejder strategisk med at udvikle vores elevgrundlag/tilgang. Arbejdsgruppen består af ca. otte deltagere fra skolebestyrelse og forvaltning.
Målet for arbejdsgruppen bør være at pege på konstruktive løsninger. 
Ved mødet d. 9/1 peger bestyrelsen på deltagere, og vi formulerer et mere præcist kommissorium. 
Kirsten undersøger på hvilken måde C-SIK deltager i arbejdsgruppen.

 Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    
Udskolingsleder på GR har opsagt sin stilling med udgangen af 2019, og der påbegyndes i nær fremtid et arbejde med at ansætte en ny pæd.leder.

Pr.1/1 kommer der skærpede regler ift. elevers fravær. Det oplyses der yderligere om i nær fremtid.

Status på grønt flag fremlagt for bestyrelsen.

Evaluering af kontaktforældremøde den 13. november 

Der afholdtes kontaktforældremøde den 13.11. 
Hvordan arbejdes der videre med definition af kontaktforældrerollen/opgaven, herunder kontaktforældreuddannelsen.

Afklaring af kontakforældrerollen vil være en del af arbejdet i bestyrelsen frem mod sommerferien.

Social Kapital måling

Præsentation af årets måling. 

Punktet udskydes.

Sammenlægning af klasser 

Skolens ledelse ønsker at udarbejde fast procedure for sammenlægning af klasser 

Bestyrelsen drøftede temaet, og der udtryktes forskellige holdninger til klassestørrelser og klassesammenlægninger/udvidelser.
Enighed om at målet altid er at skabe højst mulig elevtrivsel og fagligt udbytte.

Til næste møde fremlægger Kirsten og Pia et forslag til justering af det nuværende princip, som bestyrelsen kan tage stilling til. 

Ny linjemodel 

Linjemodellen har nu været drøftet på et skolemøde med alle medarbejdere samt i elevrådet. Tilbagemeldinger herfra. Der skal tages stilling til, hvorvidt vi arbejder videre med modellen, se bilag med elevernes udsagn.

Opbakning til at arbejde videre med model 2 (Beskrivelse af ny linjemodel er vedhæftet nedenfor). Internt på skolen planlægges den fremadrettede proces. Bestyrelsen beslutter at føre tæt tilsyn med det videre arbejde med linjemodellen.

Status og fastsættelse af princip for 
    Badning – se diverse bilag
https://backend.folkeskolen.dk/~/9/5/idraet-i-skolen4-2019---artikel-om-...
https://www.folkeskolen.dk/990412/kropsforskraekkede-elever-undgaar-stad...
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/hvem-skal-transkoennede-bade-med...
samt eksempler på principper fra andre skoler

Thomas, Thomas og Christian justerer princippet og udsender det til bestyrelsen og bestyrelsen forventer at kunne vedtage princippet ved næste møde.
Skolen sikrer at der er tilstrækkeligt vandtryk og tid til badning. Der arbejdes videre på, at der bliver etableret mulighed for afskærmning. 

Opstart skole-hjem samarbejde
Ved et kommende møde udfyldes refleksionspapir, så en arbejdsgruppe kan gå i gang med arbejdet.

Eventuelt 

Punkter til næste møde    

Nedsætte arbejdsgruppe ift. elevgrundlag
Princip vedr. skole/hjemsamarbejde
Princip vedr. badning
Princip vedr. sammenlægning af klasser
Social kapital
Grønt flag – medlemmer til Grønt råd

Linjemodellen på Baltorpskolen - udskoling

Baggrund: Det var Linjemodellens ambition at give eleverne mulighed for at vælge linje efter interesse og evner, uafhængig af, på hvilken matrikel linjen bliver udbudt. Det viser sig imidlertid ikke at være tilfældet. Det er overvejende linjens placering der afgør, hvilken linje eleven vælger. Den meget lave trafik mellem skolerne indikerer dette. Der bliver generelt udtalt fra elever, at de ikke ønsker deres klasser opbrudt og at de ikke bryder sig om at skifte matrikel. Dette bliver bekræftet af forældrene, som derudover er kede af, at de mister det sociale sammenhold og kendskab til klassens elever og forældre.
Linjerne arbejder projektorienteret.
Vi vil derfor med skoleåret 2020/21 indføre en ny linjemodel, der tilgodeser princippet om at vælge linje efter interesse og evner og samtidig fastholde stamklasserne.
Der er beskrevet to modeller, der opfylder dette.
 Model 1    Model 2
Antal linjer    Der udbydes tre-fire linjer på hver matrikel, hvoraf de tre mest efterspurgte linjer oprettes.
Der udbydes fire – fem modeller på tværs af matriklerne, hvor de fire mest efterspurgte linjer oprettes. 

Skemalægning    Der er mulighed for at lave linjer på én dag eller over to halve dage, enten fra 8.00-14.45 eller f.eks. to halve dage formiddag og/eller eftermiddag svarende til 6,75 timer. 
Der afholdes én ugentlig linjedag. Torsdag vurderes umiddelbart som den bedst egnede dag. 
Linjedagen varer fra kl. 8.00-14.45.

Fag    I linjerne indgår valgfag (som afsluttes med en prøve efter 8. klasse), understøttende undervisning og fagopdelte lektioner svarende til 6,75 timer.    I linjerne indgår valgfag (som afsluttes med en prøve efter 8. klasse), understøttende undervisning og fagopdelte lektioner svarende til 6,75 timer.
Ressourcer/behov for antal medarbejdere    Det er ambitionen at opgradere bemandingen til 4½ medarbejdere til tre linjer (på hver matrikel).
Det er ambitionen at opgradere bemandingen til 6 medarbejdere til fire linjer, svarende til 1½ medarbejder pr. linje.

Det er ligeledes ambitionen, at lærerne på tværs af matriklerne samarbejder om linjerne, således at der er én lærer fra hver matrikel på hver linje.

Kompetencer/dækning    Der er mulighed for, at faglige kompetencer fra såvel mellemtrin som udskoling kan komme i betragtning i besætningen af linjerne.

Der er mulighed for, at faglige kompetencer fra såvel mellemtrin som udskoling kan komme i betragtning i besætningen af linjerne. 

Økonomi    Beregnes

Ovenstående model er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af Lars Peter Nielsen, Ronnie Albech og Kirsten Weiland. 
Arbejdsgruppens anbefaling: Arbejdsgruppen anbefaler model 2 ud fra en faglig, pædagogisk og økonomisk betragtning. Der vil kunne udbydes flere linjer med et mere målrettet fagligt indhold. Eleverne får mulighed for at konstituere sig i nye fællesskaber, samtidig med at de fastholder overskuelige og trygge rammer i deres stamklasse. 
Kvalificering af modellerne:
2.10. Pædagogisk Udvalg
30.10. Høring i skolebestyrelsen
Høring i elevrådet frem til 5.11.
5.11. Skolemøde
Ledelsen tager herefter den endelige beslutning.

 

Januar 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 9.1.2020
Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødested: Jonstrup Gl. Købmandsgård

Mødeleder: Mikkel    
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø
Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Pia Salling, Jens B. Lund, Line Stendorf, Helle Nellemose (BFO leder), Katja Møller (suppl.), Camilla Valeur (suppl.)

Fraværende: Dennis H.N. Sørensen, Camilla Dellgren, Rikke Larsen (suppl.),
elevrådsrepræsentanter Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic

Referat 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 27.11.2019 (B)
    Referat fra sidst endelig godkendt.

Punkt 4 udsættes indtil der kommer et oplæg fra C-SIK. Det forventes at være klar til et af de førstkommende møder.

Deltagerlisten skal kvalitetssikres ift. næste mødeindkaldelse.

Kort orientering fra (O)
-    skoleledelsen
-    formanden
-    elever
-    fra øvrige medlemmer
    Vi er ved at besætte den ledige stilling som leder for udskolingen på GR. Der er frist for ansøgning fredag d. 10/1.

I de kommende uger får skolen besøg af AT på begge matrikler.

Skolebestyrelsen vedtager i januar sit 3.princip i denne valperiode, og har formået at ind tænke skolens værdier i disse.

I det kommunale skoleforum deltager Baltorpskolens repræsentanter meget aktivt.

Arbejdet med udsat klassedannelse på RU er blevet evalueret, og i forlængelse heraf arbejdes der nu på en lignende praksis på GR.

Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse på BFO, og resultatet for Baltorpskolen er lidt bedre end det kommunale gennemsnit.

Stillingsbeskrivelser for pædagogiske ledere på BFO er færdige og sendes til høring med frist 4/2.

Oplæg sammenlægning af klasser v/Kirsten (D+B)    

Forslag til sammenlægning af klasser
-    hvornår lægger vi klasser sammen 
-    fordele og ulemper ved klassesammenlægninger, betyder klassens størrelse noget for læringsudbyttet mm.

Det er meget svært at lave entydige konklusioner på klassestørrelsers betydning for elevernes læring, udvikling og trivsel.

På Baltorpskolen ønsker skoleledelsen at klassedanne/klassesammenlægge, således at vores antal af klasser matcher den økonomiske udmelding. På den måde kan vi i højere grad bruge skolens ressourcer til holddeling og særlige indsatser mere fleksibelt.
Bestyrelsen spørger ind til Baltorpskolen og de øvrige skolers klassekvotienter, og der udtrykkes en bekymring ift. om vi ved klassesammenlægninger risikerer at miste elever.

Bestyrelsen ønsker en anskueliggørelse af hvilke tiltag skolen kan/vil gøre i tilfælde af eventuelle klassesammenlægninger.

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor punktet behandles yderligere tirsdag d. 28/1 kl. 18-21 på GR.

Strategi for arbejdet med at udvikle elevgrundlaget (D+B)  

 Kommissorium for arbejdsgruppen fremlægges. Hvem deltager i arbejdsgruppen fra skolebestyrelsen? – se bilag

Punktet udsættes jf. punkt 1.

Principper (D+B)    

Vedtagelse af princip for badning 
Opstart princip for skole-hjem-samarbejdet

Endeligt princip forventes at kunne vedtages ved næste møde. 

Eventuelt (O)

Punkter til næste møde    Princip for kontaktforældrerollen.
Princip for skolehjemsamarbejde.
Tilfredshedsundersøgelse på BFO.

Lukket punkt
    Bestyrelsen blev orienteret om et lukket punkt, som efterfølgende blev drøftet.

 

Januar 2020 ekstraordinært møde

Referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Dato: 28.1.2020
Tidspunkt: kl. 17.30-21.00

Mødested: Grantoften – vi spiser sammen kl. 17.30 i skolens restaurant

Mødeleder: Helle Nellemose    
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Helle Nellemose (BFO leder), Camilla Valeur (suppl.)

Fraværende: Dennis H.N. Sørensen, Camilla Dellgren, Pia Salling, Merve Genc, Kassandra Madsen, og Natalija Rajovic, Rikke Larsen (suppl.), Katja Møller (suppl.)
Referat 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    Referat

1.    Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 09.01.2020 (B)    Referat godkendt

    Dagsorden godkendt med justering ift. punkt 4.

2.    Opfølgning vedr. sammenlægning af klasser v/Kirsten (D+B)    Bestyrelsen drøftede sagen videre på baggrund af det seneste møde.

    Indstilling fra bestyrelsen er at skoleledelsen kan gå videre med de beskrevne sammenlægninger.

3.    Princip for badning
    (D+B)    Udsat

4.    Princip for skolehjemsamarbejde.
    (D)    Udsat

5.    Tilfredshedsundersøgelse på BFO. (O+D)    Udsat

6.    Høring vedr. Styrelsesvedtægt
    (D)    Bestyrelsen støtter anbefalingerne i høringsmaterialet, og har ikke brug for at gøre yderligere indsigelser. Kirsten og Thomas Berg formulerer et høringssvar.
 

Februar 2020

Referat til skolebestyrelsesmøde 

Dato: 18.2.2020 Tidspunkt: kl. 18.00-21.00

Mødeleder:

Deltagere: Dennis H.N. Sørensen, Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Camilla Dellgren, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling elevrådsrepræsentanter Merve Genc og Natalija Rajovic Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder), Katja Møller (suppl.), Rikke Larsen (suppl.), Camilla Valeur (suppl.)

Fraværende:

Dagsorden Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B) 

 

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 9.1. 2020 (B) 

Se referat fra sidste møde. Husk at sende dagsorden, referat og bilag på Aula og på mail. En opmærksomhed omkring, at Maria ikke er på Aula. Medarbejderne vil gerne have adgang til dagsorden og bilag. Kan vi oprette et arkiv i Aula til skolebestyrelsen, så alle dokumenter kan ligge der?!

Velkommen til ny elevrådsrepræsentant, Tobias fra 7.i. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer. Administrationen

 

 Økonomi (O+D) 

Pernille kommer og orienterer om budget 2020 og regnskab 2019. Pernille gennemgik regnskabet 2019, der viser et minimalt mindreforbrug, som overføres 2020. Gruppeordningen har et mindre budget til rådighed end året før, da beregningsgrundlaget har ændret sig på grund af den ændrede klassekvotient, hvorefter økonomien tildeles. Skolebestyrelsen vil rette skriftlig henvendelse til det politiske niveau for at gøre opmærksom, hvilke økonomiske konsekvenser den nye klassekvotient har. Kirsten W. laver udkast hertil. Det kan konstateres, at der er styr på økonomien.

 

Social kapital (O) 

Overordnede resultater fra målingen. Kirsten sender en status over indsatser på skole- og afdelingsniveau som opfølgning på målingens resultat og arbejdet på skolen ud til bestyrelsen, så snart disse ligge klar. Der er tilbagemelding fra afdelingerne medio marts. Dennis, Christian, André, Simon

 

Kvalitetsrapport – høring ( D+B) 

Kvalitetsrapporten er vedlagt som bilag Bestyrelsen har forholdt sig til rapporten i grupper. Tilbagemeldinger herfra danner grundlag for høringssvar, som udarbejdes af formanden og sendes til godkendelse ud i bestyrelsen med mulighed for kommentarer/rettelser/tilføjelser. Høringsfrist er 1. marts.

Forkortet skoleuge (D+B) 

Skolebestyrelsens beslutning om ansøgning til forkortet skoleuge Skolebestyrelsen besluttede at ansøge om forkortet skoleuge i lighed med sidste år og med samme indhold.

Principper (D+B) 

Vedtagelse af princip for badning Opstart princip for skole-hjemsamarbejdet Princippet for badning blev vedtaget. Kirsten retter princippet til, hvorefter medarbejdere, forældre, elever orienteres. Princippet lægges på skolens hjemmeside . Formanden skitserede proces for arbejdet med princip om skole-hjem-samarbejdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Line Stendorf, Pia Salling, Thomas Berg, Thomas Karlsen, Simon Lundgren og Camilla Valeur, der udarbejder en procesplan mm. Der forventes en endelig vedtagelse november 2020.

Tilfredsundersøgelse BFO (O+D) 

Helle N. orienterer om undersøgelsens resultater og proces Grundet tidspres delte Helle N. skriftligt materiale ud, som bestyrelsen kunne fordybe sig i og stille uddybende spørgsmål på næste skolebestyrelsesmøde. Skolens profil og image, herunder linjemodellen 35 Hvordan arbejder vi videre på den korte og lange bane? Kirsten gjorde status i forhold til aftaleteksten omkring Baltorpskolen i budgetforliget 2020. Der er en politisk forventning om, at skolen arbejder med sin profil for at sikre rekruttering og fastholdelse af elever i distriktet. Arbejdet går i gang nu med en høj involvering af skolens medarbejdere, bestyrelse og elever. Der forventes en plan for det videre arbejde og den ønskede profil inden sommerferien. Den nye profil forventes implementeret skolestart 2021. Skolens profil vil være et fast punkt på Det er uafsluttet - hvad menes der her? Vi vil arbejde på fremadrettet konkret at forberede bestyrelsen på hvad de skal kikke efter og snakke om

Kort orientering fra (O) - skoleledelsen - formanden - elever - fra øvrige medlemmer 5

Der er kommet en tilbagemelding fra Undervisningsministeriet i forhold til suppleanternes deltagelse i møderne. Kirsten sender svaret ud til bestyrelsen og det tages op på næste møde.

 

Eventuelt (O)

 

Punkter til næste møde 

Mikkel ønsker status på ”Grønt flag” og … .?????

 

Lukket punkt.

Maj 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 29.05.2020 på Meet
Deltagere: Christian K. Johansen, Thomas Berg, Mikkel Ketil, Thomas Karlsen, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Helle Nellemose (BFO leder), Camilla Valeur, Pia Salling,
 

Status på nødundervisning

Det fungerer godt alle steder, og udskolingen er også godt tilbage.
På skolen er det besluttet at vi kan ændre i strukturer, hvis det giver mening pædagogisk og fagligt.
Der er efterhånden også større fremmøde i BFO’en.
Bestyrelsens tilsynsbesøg tirsdag d. 26/5 var udelukkende positivt.

Status på principarbejdet - hvad skal vi igang med efter sommerferien

Deltagelse i Forældremøder i det nye skoleår og aktivering af kontaktforældre- og møder.
Princip for skole/hjem står højt prioriteret.
Forslag om at vi ved næste møde drøfter en øget deltagelse ved det kommende års forældremøder.
Ved næste møde får vi også en status på klubprojekt på RU.

Status på valgfag

På RU er processen i gang. På GR starter processen i næste uge. Der udtrykkes et ønske om en yderligere involvering af og information til forældrene på 6.årgang.

Evt

Den umiddelbare oplevelse er at udmeldingen om sammenlægningerne på 3.årgang på RU og 4. årgang og 5.årgang på GR blev modtaget konstruktivt.
Punkter til næste møde tirsdag d. 16/6 kl. 17-21 (inklusiv middag)

 • - Proces vedr. profilskole.

 • - Deltagelse i forældremøder (0., 1. og 6.kl evt. flere?).

 • - Status ”Grønt flag”.

 • - Princip vedr. skole/hjem-samarbejde.

 • - Status vedr. øknomi.

 • - Status vedr. klubtilbud.

 • - Planlægge møderække 20/21.

Juni 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 16.6.2020
Tidspunkt: kl. 17.00-21.00

Mødested: Grantoften, personalerum

Mødeleder: Thomas Berg    Deltagere: Thomas Berg, Maria L. Assov, Andre Amingsø, Julijana Nechevska, Karina Trane Kjeldsen, Kirsten Weiland, Simon Lundgren, Jens B. Lund, Line Stendorf, Pia Salling 

Inviteret: Helle Nellemose (BFO leder) og Pernille Helligkilde (adm. leder)

Fraværende: elevrådsrepræsentanter Merve Genc og Natalija Rajovic
Camilla Dellgren, Katja Møller, Camilla Valeur, Mikkel Ketil, Christian K. Johansen, Thomas Karlsen

Dagsorden 
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)    

Referat: Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.    Formidling
Til hvem, af hvem og hvordan?

Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat 18.2. og 28.5.(B)
         

Se referat fra sidste møde af 18.2. og 28.5.    

Profilskole (O+D)         

Oplæg ved konsulentfirma Hammer og Hollænder med følgende overskrifter:

 • Politisk opdrag – positiv historiefortælling.
 • Proces – indhold og aftaler
 • Arbejdsfora og faser i forløbet.
 • Samspillet med øvrige indsatser for at sikre et godt lærings- og arbejdsmiljø på skolen.
 • Bestyrelsen som sparringspartner til ledelsen
 • Kommunikation og inddragelse i arbejdet med profilen.

Drøftelser og input fra bestyrelsen vedr. bl.a. elevoptag og tilgang/afgang og årsager til disse.

    
Økonomi (O+D)        

Pernille gennemgik bilag vedr. 2.budgetopfølgning. Samlet set ser det fint ud. 

Budgettet for grp.ordningen er presset pga. en reduceret udmelding og forventninger om en højere klassekvotient. Der arbejdes på en tilpasning af økonomien, så der over tid kan skabes balance i økonomien.

Skolens regnskab ift. COVID-19 går nogenlunde lige op.    

Spisning        

Der var dejlig mad, og der var også husket en vegetarret 
    
Principoplæg fra arbejdsgruppen (D+B)        

Gennemgang af arbejdsgruppens skitse for processen ift. at arbejde med princip for skole/hjem-samarbejde. Følgende temaer var i spil:

 • Forældremøder – alternativer/organisering
 • Kontaktforældre – hvordan inddrages de?
 • Elevrådet
 • Aula
 • Kommunikationsformer
 • Skole/hjem-samtaler
 • Hvordan understøtter princippet elevens alsidige udvikling.

For at skabe så stor forældreinddragelse som muligt i arbejdet med princippet ønsker forældrerepræsentanterne at deltage i så mange forældremøder som muligt. På den baggrund afholdes alle forældremøder som udgangspunkt årgangsvis på de to matrikler.

Skoleledelsen melder den forventning ud til de enkelte årgange, og sørger for at få en plan over møderne til bestyrelsen i så god tid som muligt.
    
Fagfordeling – skoleårets planlægning (O+D)     

 •  status på klassesammenlægninger og foreløbig evaluering

Hidtil er processen forløbet rigtig fint. Der kom ikke så mange forældre til drop-in møderne.
Det har været en stor opgave for medarbejderne at fordele de nye klasser på de sammenlagte årgange, men det er lykkedes godt alle steder.

 • data - elevtalsudvikling

Gennemgang af Baltorpskolens elevtalsudvikling over tid og ift. optag/afgang til andre skoler i kommunen.     

Kort orientering fra (O)

 • skoleledelsen

 • formanden

 • elever

 • fra øvrige medlemmer 

 • Status på klubforbedringer mm.

På RU igangsættes en række forbedringer af de fysiske omgivelser omkring klubtilbuddet.
Derudover renoveres den gamle tandlægebygning, og store dele af udeområdet omkring cykelskure, indkørsel og vikingehuset får et markant løft.
I det kommende skoleår forestår der en proces omkring et yderligere løft af udeområderne på RU.

På GR etableres der et samspilsrum til musik, og der lydisoleres bedre ift. lofter i bygning B.
Der etableres skillevægge i omklædningsrummene i idræt på GR.
  
status grønt flag 
Vi tager stilling til en evt. tilmelding til Grønt flag efter at vi har besluttet skolens profil.

Camilla Dellgren udmeldt af bestyrelsen
    
Skolebestyrelsens mødekalender 2020/21            

Hvilke uger?
Mandag d. 17/8 afholdes det første ordinære møde i SB på RU kl. 18-21.

Onsdag d. 26/8 kl. 17-20 afholder bestyrelsen temamøde om profilskolen.
    
Eventuelt (O)

Punkter til næste møde       

Thomas Berg er ordstyrer på møderne i SB til de første møder efter sommerferien.