Principper for Baltorpskolen

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Baltorpskolen. Du finder dem alle sammen her.
Nøgleord: Mobning, antimobbestrategi, ordensregler, vikar, vikarordning, mobilfri skole

Antimobbestrategi

Du kan læse Baltorpskolens antimobbestrategi her på siden eller i dette dokument:

Antimobbestrategi for Baltorpskolen
 

Baltorpskolens antimobbestrategi

Definition

Der er mange opfattelser af, hvad der er mobning.

Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet.

Den anerkendte norske specialist på området, professor i psykolog Dan Olweus, definerer mobning på følgende måde: ”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer”.

Man kan sige, at mobning er et fænomen der opstår i ”fællesskaber”, der er præget af uhensigtsmæssige handlemønstre.

Forskel på mobning, konflikter og drillerier

Der er en gradvis overgang fra drilleri og konflikter til egentlig mobning, og det viser sig i praksis, at mobning ofte kan starte som grovere drillerier.

Drilleri:

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog: `bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt´. Men det er ikke sikkert, at den drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre bliver meget kede af det.

Konflikter:

Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige, og blandt yngre børn udvikler konflikter sig oftere fra verbale til korporlige handlinger end hos ældre børn. Det er vigtigt at understrege, at der ifølge Olweus ikke er tale om mobning, når to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en konflikt eller er oppe at slås. Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.

For at afklare om der er tale om drilleri, konflikter eller mobning ud fra ovenstående definitioner er det vigtigt, at elev/forældre og det pædagogiske personale på skolen taler sammen for en præcisering af oplevelsen. Uanset om der er tale om den ene eller anden oplevelse, så er det vigtigt at der handles i henhold til det skete.

Hvad gør vi når der er tale om mobning?

Det skal altid tages meget alvorligt af de voksne hvis man opdager eller hører om mobberi. Følelsen af at blive mobbet skal respekteres og handles på. Mobning handler ikke kun om den, der føler sig mobbet og mobberen. Det er hele fællesskabet som har et ansvar for at stoppe de uhensigtsmæssige handlemønstre, der fører til mobningen. Forældrene har ligeledes et ansvar både forebyggende og under en proces hvor der arbejdes med en mobbesituation.

Intro omkring samarbejdet

At arbejde mod mobning er et ansvar for forældre og det pædagogiske personale i samarbejde med den pædagogiske leder og evt. en ressourceperson. Det er altså ikke en person som skal løfte opgaven, men tværtimod så skal opgaven koordineres og uddelegeres med en person som tovholder. Det pædagogiske personale står for at udpege en tovholder evt. med hjælp fra den pædagogiske leder. 

Forebyggelse

Det er væsentligt at arbejde kontinuerligt med en anti-mobbestrategi i børne-/elevgruppen. Det pædagogiske personale har ansvar for i samarbejde med forældre og elever at arbejde kontinuerligt med kulturen og fællesskabet.

Afdækning af uhensigtsmæssig adfærd

Hvis der på trods af den forebyggende indsats alligevel opstår mobning, så indledes arbejdet altid med en kortlægning af problemet. Dette sker ud fra nedenstående skabelon:

 •  Det pædagogiske personale koordinerer deres viden om mobningens karakter. Mere perifert involverede medarbejdere orienteres om situationen

 • Iagttagelser og opklarende samtale med elever fra implicerede klasse(r)

 •  Samtale med de involveredes forældre

Handleplan

Med fokus på den uhensigtsmæssige adfærd udarbejdes der en handleplan, som kommunikeres ud til alle involverede. I forbindelse med kommunikationen til forældre afholdes der et forældremøde i børne- /elevgruppen, hvis det er hensigtsmæssigt.

Når handleplanen bliver lavet skal der udvælges og udarbejdes indsatser, evt. i samarbejde med skolens ressourcecenter ud fra et katalog af muligheder. Det kan være samarbejdsbaseret problemløsning, KATkasse, reflekterende gruppesamtaler, klassesamtaler (det forpligtende fællesskab) m.v. Handleplanen afsluttes altid med en vurdering af hvorvidt mobningen er kommet til livs f.eks. gennem klassetrivsel.dk.

Evaluering

Med afsæt i trivselsundersøgelsen og tilbagemeldinger fra det pædagogiske personale og involverede forældre, evaluerer det pædagogiske personale og den pædagogiske leder om handleplanen har afhjulpet den pågældende mobning. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende afprøves andre tiltag. Hvis resultatet er tilfredsstillende arbejdes der videre med en forebyggende indsats som skal afhjælpe at lignende episoder opstår igen. 

">

 

Klassedannelse og klassesammenlægning

Læs Baltorpskolens princip for klassedannelse og klassesammenlægning her på siden eller i dette dokument:
 

Princip for klassedannelse og klassesammenlægning

 

Mål

Udgangspunktet for klassedannelser/sammenlægninger er altid at arbejde for, at skabe lige gode muligheder for, at de enkelte klasser kan fungere bedst muligt.

 • Når skolen planlægger at gennemføre en sammenlægning af klasserne på årgangen, sker det på baggrund af en helhedsvurdering i forhold til elevsammensætningen samt klassernes generelle trivsel.
 • Det er skolens ledelse der, ud fra en drøftelse med medarbejderne på det berørte klassetrin, vurderer nødvendigheden af en klassesammenlægning.
 • Før en sammenlægning af klasser, bør der bruges erfaringer fra tidligere klassesammenlægninger
 • Dannelse af en ny klasse/sammenlægningen af klasser bør sker i forbindelse med starten/afslutningen af et skoleår.
 • Der bør undgås klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inkl.) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet.
 • Der skal være resurser til, at der kan støttes op om det sociale fællesskab blandt elever og forældre i perioden efter, at de nye klasser er dannet.
 • De to BFO-afdelinger informeres samtidig med forældrene om, hvilke klasser der bliver sammenlagt og den nye klassefordeling
 • Skolebestyrelsen forelægges planen om klassesammenlægning og holdes orienteret.

Når grundlaget for beslutning om klassesammenlægning er til stede, udarbejdes en handleplan, der forelægges skolebestyrelsen.

Ordensregler

Ordensregler for Baltorpskolen

Du kan læse ordensreglerne for skolen her på siden eller i dette dokument:

Ordensregler for Baltorpskolen

Ophold på skolen:

 • På afdeling Rugvænget: Skolen åbnes kl. 7.50
 • På afdeling Grantoften: Skolen åbnes kl. 7.50

Generelle ordensregler:

 • Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, være med til at klassen og fællesområderne ser pæne ude hele tiden.
 • Jeg vil tage ansvar for egen læring og studier ved, at lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen.
 • Jeg tager hensyn og behandler andre, som jeg selv gerne vil behandles.

Frikvarterer:

 • Indskoling: Alle børn er udenfor i frikvartererne.
 • Mellemtrin: Det tilstræbes at eleverne er ude i frikvartererne.
 • Overbygning: Eleverne må være både ude og inde og må desuden forlade skolens matrikel.
 • Der skal være opsyn med elever i faglokaler (fx hallen).
 • Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen.
 • Farligt legetøj er ikke tilladt i skoletiden eller på skolens område (herunder; waveboard, løbehjul, cykler og lign.)

Afdeling Grantoften:

 • Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for hønen til trappen ved A-afdelingen samt græsarealet mellem A- og B- afdelingen.
 • Sneboldkastning for indskoling foregår på græsset, for mellemtrinnet oppe på græsplænen ved hestefolden og for overbygningen på græsset bag ved hallen.

Afdeling Rugvænget:

 • Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-gangen til trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og Tivænget.
 • Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen. På grund af svømmehal.
 • Den lille legeplads ved Rugvænget 10 C er som udgangspunkt kun for 0. klasse - 3. klasse.
 • Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen.

Orden i klasselokalerne:
Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal:

 • Borde og stole være sat på plads
 • Gulvet være fejet
 • Tavlen tørres ren
 • Papirkurven tømmes
 • Mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet
 • Vinduerne være lukkede
 • Lyset være slukket

Rygning:
Baltorpskolen følger dansk lovgivning, hvilket betyder, at der er røgfrit såvel inde som ude. Dette gælder også brugen af e-cigaret.

Alkohol og euforiserende stoffer:
Baltorpskolen følger gældende dansk lovgivning, og Baltorpskolen er fri for alkohol og euforiserende stoffer på hele skolens område.

Mobiltelefoner og andre elektroniske medier:
Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket / inddraget i enhver form for undervisning.

Skolens ordensregler gennemgås i hver klasse én gang årligt og efter behov.

  Understøttende undervisning og faglig fordybelse

  Princip for indhold og organisering af understøttende undervisning (USU) og faglig fordybelse

  Du kan læse princippet her på siden eller ved at åbne dette dokument: 

  Princip for indhold og organisering af understøttende undervisning (USU) og faglig fordybelse

  Med folkeskolereformen er der kommet en ny aktivitet: Understøttende undervisning (USU). USU skal sikre at eleverne møder endnu flere måder at lære på.

  Formål:
  Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

  • At de får tid til fordybelse og mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og kompetencer.

  Mål:

  • Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte.
  • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate og livsduelige og udvikler demokratisk dannelse.
  • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning.
  • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning indeholder:
   • Praktiske og emneorienterede forløb
   • Træning af faglige færdigheder
   • Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever
   • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
   • De obligatoriske emner
   • Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning
   • Motion og bevægelse
  • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.
  • Skolen tilstræber, at eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.
  • Skolen tilstræber, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer.
  • Skolen tilstræber, at elever og forældre bliver grundigt informeret om formålet og indholdet i konkrete aktiviteter.
  • Skolen tilstræber at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.
  • Skolen tilstræber at 10 % af ressourcerne til den understøttende undervisning tilkøbes som ydelser fra eksterne parter med relevante kvalifikationer eks. læringsstile, virksomhedsbesøg, legoleague, skovtur.

  Vikardækning

  Her kan du læse Baltorpskolens princip for vikardækning.

  Du finder også princippet i dette dokument: Princip for vikardækning på Baltorpskolen

  Med princip for Vikardækning vil skolebestyrelsen sikre, at eleverne modtager kontinuerlig faglig kvalificeret undervisning ved vikardækning, samt at tilsynspligten overholdes, i forbindelse med skemaændringer ved sygdom, lejrskole, udflugter, arrangementer og kurser, hvor den skemalagte lærer ikke kan varetage undervisningen og tilsynspligten.

  Mål:
  Vi har en høj forventning til den faglige og relationelle dækning af kendt fravær, såsom 6. ferieuge, seniordag, kurser eller efteruddannelse. Her kender man i tide hvem der er fraværende, hvornår og hvor
  længe. Ved ukendt fravær (sygdom, kort sygemelding) skal der dækkes, hvor det er mest relevant.

  Hensigten er, at man stræber mod kendte voksne og en faglig forventning til undervisningen.

  Vikardækning søges løst således, at der er mindst muligt afbræk i den planlagte undervisning.

  Derfor:

  • Vikaren bør så vidt muligt følge den allerede udlagte ugeplan/skema.
  • Vikaren bør have adgang til ugeplanen på AULA og bør derfor, inden undervisningen, sætte sig ind i den planlagte undervisning.
  • Vikaren bør altid evaluere den afsluttede undervisning, skriftligt, over for den vikardækkede lærer.
  • Ved længerevarende fravær bør tilrettelæggelsen af undervisningen foregå i samarbejde med den faste lærer, lærerteams eller med skoleledelsen.
  • Undervisningen bør så vidt det er muligt følge skemaet/faget.

  Baltorpskolens skolebestyrelse forventer at vikarerne er fagligt kvalificeret og er kendte voksne, for de elever som de skal undervise. Det er en forventning at skolen sikrer, at vikarer kender skolens ordensregler, lovgivningen ift brug af lovligt nødværge og brug af lovlige digitale medier i offentligt rum, såsom Filmcentralen m.m.
   

  Aktiv deltagelse i idræt og svømning på Baltorpskolen

  Introduktion

  Idræt er nu et udtræksfag ved folkeskolens prøver, hvorfor princippet skal sikre en øget deltagelse og prioritering af faget, som en del af læringen op mod folkeskolens prøver.

  Ambition med princippet at det udover at sikre en større elevdeltagelse også kan understøtte elevernes dannelse, så de ser omklædning og badning som en naturlig del i forbindelse med idræts aktiviteter og svømning samt et naturligt forhold til deres egen og andres kroppe.

  Formål med princip

  Formålet med princippet er, i samarbejde mellem skole og hjem, at sikre 

  aktiv deltagelse i fagene idræt og svømning.

  en sund kultur, der gør det naturligt for eleverne at deltage i omklædningen, aktiviteter i undervisningen og den efterfølgende badning.

  Tidsvarene badefaciliteter der understøtter en god badekultur

  Forventninger i forbindelse med idræt og svømning

  Skolens værdier: Faglighed – ansvarlighed og bæredygtighed:

  Der arbejdes løbende igennem skoleåret med krop, kultur og forskellighed på årgangen.

  At skolen aktivt arbejder med ”Den gode badesituation”. Hermed tænkes på at sikre der er tid til at alle kan komme i bad. Tolkningen er, at hvis der forventes at eleverne bader, afsættes relevant tid og/ eller tilpasser badekapaciteten hertil.

  At skole og hjem aktivt samarbejder om at afklarer og justerer situationer, hvor eleven af forskellige årsager ikke lever op til forventningerne.

  Skolen sikrer tidssvarende badefaciliteter for eleverne som understøtter ”Den gode badesituation.

  Skolebestyrelsens indstiller følgende: 

  Fra 1. - 6. klasse forventes at børnene deltager aktivt i idrætsundervisningen og efterfølgende aktiviteter, så som badning og svømning.

  Fra 7. - 9. klasse indstiller en enig skolebestyrelse at de store elever gennem elevrådet og i samarbejde med udvalgte lærere og ledelse aftaler en bæredygtig, faglig og ansvarlig ramme for badning og omklædning i forbindelse med idrætsaktiviteter og svømning.

  Princippet er besluttet i februar 2020

  Princip for mobilfri skole pr. 1. aug. 2023

  Formål
  Baltorpskolen er en fælleskabsskole, hvor vi tager ind i verden sammen. De bærende værdier for skolens arbejde er ansvarlighed, bæredygtighed og faglighed. Med udgangspunkt i sit værdisæt ønsker Baltorpskolen at styrke elevernes koncentration, trivsel og læring med mobilfri skoletid.
   

  Baggrund for princippet
  Baltorpskolens ønske er at skabe gode læringsrum, hvor eleverne er fokuserede på undervisningen og hinanden og ikke bliver forstyrret af beskeder på telefonen. Desuden ønsker skolen at sætte fokus på det sociale liv i pauserne, hvor mobiltelefonen ikke er omdrejningspunktet for samværet.
  Ordensreglementet på Baltorpskolen har foreskrevet, at mobiltelefoner m.v. som udgangspunkt skulle være slukket. Alternativt kunne personalet indsamle og opbevare dem. Igennem længere tid har skolen observeret, at reglen ikke følges og det har givet anledning til konflikter, distraktion og manglende fokus på læring.
  Den 3. november 2022 afholdte skolebestyrelsen et møde med udvidet forældrekreds og de tilstedeværende forældre var enige om, at der skulle udarbejdes en mobilpolitik, hvor mobilen ikke længere skal være en del af skoledagen.
   

  Mål
  Dette princip skal

  - mindske forstyrrelser i undervisningen og øge koncentrationen hos eleverne, så de lærer mere
  - begrænse behovet for, at lærere skal bruge tiden på at bede eleverne lægge telefonerne væk
  - påvirke eleverne at bruge pauserne sammen uden forstyrrelser fx fra sociale medier og spil
  - at alle elever føler sig som en del af et fællesskab
  - forebygge mobning på de sociale medier
  - skabe gode rammer for nærvær i samvær
  - give mulighed for mobilfrie sociale fællesskaber
  - understøtte mere leg og bevægelse

  Forventninger til skolen
  Skolen har ansvaret for at indsamle telefoner om morgenen og at stille en telefonramme til rådighed, hvor telefonerne kan opbevares i et aflåst skab i skoletiden. I BFO’en låses telefonerne ikke inde, men de skal blive i tasken. På ekskursioner og skolerejser bruges mobiltelefonen efter aftale med det pædagogiske personale.
  Der tilbydes frikvartersaktiviteter i varieret form.
  Skolen opfordrer til, at alle elever i indskolingen lader deres telefoner blive derhjemme.
   

  Undtagelser
  For elever, der af særlige forhold eller hensyn har brug for at have telefonen med sig i skoletiden, kan der i dialog mellem skole og hjem laves individuelle aftaler.

  Forventninger til forældrene
  Hvis der opstår situationer, hvor forældre og elever vil komme i kontakt med hinanden i løbet af skoledagen, kan de benytte skolekontorets telefon 4477 3350.
  I tilfælde af, at eleven ikke afleverer sin telefon,
  - ved første forseelse, mindes eleven om reglen, og telefonen slukkes og afleveres.
  - Ved anden forseelse, inddrages telefonen og kan hentes på lederens kontor ved skoledagens afslutning.
  - Ved tredje forseelse inddrages telefonen og forældre og elev kan afhente telefonen på lederens kontor.

   

  Princippet træder i kraft med virkning fra 1. august 2023.

  I oktober 2023 fører skolebestyrelsen tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

  Princippet er vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 26. januar 2023.

   

  Julijana Nechevska                          Kirsten Weiland

  Formand                                           Distriktskoleleder

   

   

  Trivselsstrategi

  Her kan du finde Baltorpskolens Trivselsstrategi

  Skole-hjem samarbejde

  Princip for skole-hjem samarbejde

  Formål:
  Skole-hjem-samarbejdet skal sikre, at skolen/BFO og forældrene i fællesskab tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling.

  Kommunikation
  Fra 0. – 6. klasse foregår al kommunikation på Aula.
  Fra 7. – 9. klasse er Aula den primære kommunikationskanal, og kan suppleres med Messenger/Signal mellem elev og lærer.
  Ugeplanen, med en kort beskrivelse af næste uges indhold og lektier, skal udgives én gang om ugen for kommende skoleuge.
  Årsplaner og elevplaner er oprettet i Meebook og kan findes på www.Meebook.dk.
  Aula er ikke beregnet til konflikthåndtering.
  Skole-hjem samarbejdet bygger på at begge parter forpligter sig. Skolen er behjælpelig i de tilfælde, hvor værktøjerne opleves vanskelige at bruge.

  Skole-hjem samtaler
   Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
   Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
   Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
   Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.
   Eleven skal spille en aktiv rolle i samtalerne, gør status og reflekterer over egen udvikling samt sætter nye mål for den kommende periode.

  Forældremøder
  Der afholdes to årlige forældremøder. Kontaktforældrene involveres i planlægningen af forældremøderne.

  Involvering af kontaktforældre
  Et idekatalog stilles til rådighed med forslag til arrangementer på hvert klassetrin. Der sættes tovholder på alle arrangementer i forældregruppen, så alle får kendskab til, hvem de(n) ansvarlige forældre er.
  Kontaktforældre tænkes ind i skolens aktiviteter i form af oplægsholder, besøg på forældrenes arbejdsplads, ture ud af huset mm.

  Forventninger til skole-hjem samarbejdet

  Forventninger til skole og BFO

  Vi skaber en god skoledag ved at
   undervise med udgangspunkt i skolens værdier
   se forældre som en ressource for klassen og skolen som helhed
   orientere løbende om klassens trivsel og undervisningen
   støtte op om jeres barns trivsel og læring
   tage godt imod jeres barn
   tage alle henvendelser alvorlige
   levere faglig og kompetent undervisning hver dag
   være i klassen 10 minutter inden første lektion starter
   inddrage kontaktforældrene i planlægningen af forældremøder
   forberede eleverne på, hvad der skal ske på skole-hjem-samtalerne.

  Forventninger til eleverne

  Du skaber en god skoledag for dig selv og andre ved at
   udvise respekt for alle - både voksne og børn
   anvende et respektfuldt sprogbrug
   deltage aktivt i undervisningen
   have respekt for skolens ting og bygninger
   møde til tiden og være klar til at modtage undervisning
   møde veludhvilet og mæt
   være forberedt til skoledagen (madpakke, penalhus, opladt device, bøger, idrætstøj, tøj i henhold til vejret osv.).

  Forventninger til forældrene

  I er med til at give jeres barn en god skoledag ved at,
   spørge åbent og nysgerrigt ind til jeres barns skolegang
   støtte jeres barn i at lære vores regler og bakker op om disse
   møde op til skole-hjem-samtaler og forældremøder
   informere os, hvis jeres barn ikke trives hos os eller er udfordret af private årsager
   tale positivt om andre børn, forældre, og os i barnets påhør
   lære jeres barn at udvise social og ansvarlig opførsel
   støtte op om nye tiltag og projekter, som lærere og pædagoger sætter i gang i klassen
   deltage i klassens sociale arrangementer
   vurdere en sag fra flere sider
   kontakte hinanden, hvis I har en bekymring for et andet barns trivsel
   kontakte hinanden, hvis I oplever problemer børnene imellem
   holde jer løbende orienterede via Aula
   orientere os om sygdom og planlagt fravær
   have forladt undervisningslokalet, når lektionen starter, hvis I ikke har en særlig aftale.

  Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt, skolens øvrige principper, kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål."

  Vedtaget i skolebestyrelsen den 23. maj 2022

  Kontaktforældrerollen

  Kontaktforældrerollen

  Formålet med kontaktforældre er:

  • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.

  • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.

  • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe

  • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.

  Skolens ansvar:

  • Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen.

  • Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie.

  • Der vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse (helst 4-5 forældre, som kan supplere hinanden).

  • Kontaktforældrene inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder.

  • Skolen klæder forældrene på til deres rolle som kontaktforældre.

  • Skolen tilstræber personalets deltagelse i kontaktforældrenes sociale arrangementer.

  • Skolebestyrelsen indkalder alle skolens kontaktforældre til et til to årlige møder.

  Skolebestyrelsen udarbejder et idékatalog til brug for arbejdet som
  kontaktforælder.
  Skolebestyrelsen bruger kontaktforældrene som høringspart i forbindelse
  med udformning af blandt andet principper, høringssvar og politikker.
  Kontaktforældrenes ansvar:
  Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og klassens
  personale.
  Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og
  skolebestyrelsen.
  Kontaktforældrene sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer
  med på forældremødernes dagsordener.
  Kontaktforældrene formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og
  emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
  Kontaktforældrene inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og
  har særligt fokus på nytilkomne.
  Kontaktforældrene tager initiativ til sociale arrangementer for klassen,
  eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

  De næste skridt:
  1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  2. Hvert skoleår bliver dette princip tilsendt forældrene ved invitationen til
  første forældremøde, så forældrene kan få kendskab til kontaktforældre
  rollen og dermed tage stilling til, om de vil stille op til kontaktforældre.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet:

  Status på tilmeldte kontaktforældre for hver klasse
  Inputs fra forældrene og eleverne ved de årlige møder, når kontaktforældrene bliver inviteret af skolebestyrelsen.

  Venlig hilsen
  Skolebestyrelsen